Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Let´s Dance 2 - Step Up 2: The Streets

Let´s Dance 2 - Step Up 2: The Streets

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Někdy mi při­jde až k smí­chu, co někte­ří lidé od urči­té­ho žán­ru oče­ká­va­jí. Nechápu, kdo může vyra­zit do kina s tím, že od taneč­ní­ho fil­mu dosta­ne hlu­bo­ko­my­sl­né myš­len­ky a ori­gi­nál­ní poin­tu. Tvářit se jako odta­ži­tý inte­lek­tu­ál, kte­rý tou­ží po vše­ří­ka­jí­cím mou­d­ru a jít na titul s názvem Let´s Dance 2? Nenechte se vysmát. Každému, ale­spoň s mini­mál­ní dáv­kou důvti­pu musí být jas­né, že tady půjde hlav­ně o to, aby Vám taneč­ní scé­ny vyra­zi­ly dech. A to se daří. Přestože prv­ní díl se mi doce­la líbil, chy­bě­la mi v něm lep­ší cho­re­o­gra­fie a více taneč­ních scén. A ten­to­krá­te jsem doko­na­le spo­ko­jen, pro­to­že pokra­čo­vá­ní je napě­cho­vá­no úchvat­ný­mi kous­ky, kte­ré nutí hýbat boky i ty, kte­ří jsou pruž­ní asi jako osm­de­sá­ti­le­tý sta­řík s umě­lou kyčlí.

Let´s Dance 2 je jed­no pří­bě­ho­vé klišé ved­le dru­hé­ho. Mladá pro­blé­mo­vá dívči­na Andie (Briana Evigan) se mís­to ško­ly pofla­ku­je s taneč­ní „crew“. Její čle­no­vé se baví tak, že pro­vo­ku­jí poli­cii divo­ký­mi kous­ky v met­ru a zdo­bí zdi svý­mi graf­fi­ti. Z toho není nějak nad­še­ná opa­t­rov­ni­ce Andie, kte­rá se jí uja­la po smr­ti její mat­ky. Rozhodne se ode­slat dív­ku za tetou do Texasu. Naštěstí se obje­ví hlav­ní hrdi­na prv­ní­ho dílu Tyler (Channing Tatum), kte­rý sho­dou okol­nos­tí Andie zná a slí­bí jí, že pokud nastou­pí na taneč­ní ško­lu, kam dochá­zel i on, posta­rá se o to, aby se nemu­se­la stě­ho­vat. Dívka, vyzná­va­jí­cí pohy­by uli­ce sice není z balet­ní ško­ly nějak nad­še­ná, ale sou­hla­sí.

A dál už to je sko­ro jas­né, potká tam pohled­né­ho Chase (Robert Hoffman), praš­tě­né­ho Moose (Adam G. Sevani), ale zatím­co zís­ká­vá nové přá­te­lé, čle­no­vé „crew“ jí vylou­čí zato, že nastou­pi­la na uhla­ze­nou taneč­ní aka­de­mii. Chasea napad­ne, že by moh­li zalo­žit vlast­ní par­tič­ku a tak ve ško­le vyhle­da­jí , poně­kud zvlášt­ní, ale talen­to­va­né spo­lu­žá­ky a roz­je­dou to…

Než se dočká­me osl­ňu­jí­cí­ho taneč­ní­ho finá­le, tak se to ješ­tě troš­ku zkom­pli­ku­je, pod­le kla­sic­ké­ho sché­ma­tu – vše vypa­dá bez­na­děj­ně, ale nako­nec zví­tě­zí lás­ka, přá­tel­ství, zná­te to. Všichni (nebo sko­ro) budou šťast­ní, ze zdán­li­vých zápo­rá­ků se sta­nou sym­paťá­ci a podob­ně.

Naštěstí pří­běh tu není hlav­ní devi­zou a morál­ní posel­ství není divá­ko­vi do obli­če­je cpá­no nato­lik, aby mu to vadi­lo. A kro­mě toho, někte­ré myš­len­ky jsou sice sen­ti­men­tál­ní, ale prav­di­vé. Ale dra­ma­tic­ká rovi­na je tu jen pro­to, aby se neřeklo, že se tu někdo nesna­žil o děj. Ten je ale hlav­ně nití, na kte­rou se nava­zu­jí skvě­lé taneč­ní kous­ky. Tancuje se tu, kde a kdy to jen jde. Žádné zby­teč­né zdr­žo­vá­ní s kom­pli­ko­va­ným dějem, par­ta cha­risma­tic­kých lidí vyu­ži­je­te kaž­dé pří­le­ži­tos­ti, aby před­ved­li svůj cit pro ryt­mus a oheb­nost svých klou­bů. A kšil­tov­ku dolů, v tom­to ohle­du odvá­dě­jí vyni­ka­jí­cí prá­ci. Je vidět, že tanec milu­jí a oddá­va­jí se mu napl­no a nesna­ží se jen sle­pě dodr­žo­vat nacvi­če­né kro­ky. Jestliže jste někdy zabrus­li­li na dis­ko­té­ku, tak si všim­ně­te lidí, kte­ří se pohy­bu­jí na par­ke­tu. Teď vyne­chá­me ty, co se tam obli­zu­jí, aby všich­ni vidě­li, jak dob­ře jim fun­gu­jí slin­né žlá­zy, sou­střeď­te se na taneč­ní­ky. Jsou tam ti, kte­ří sice umí kro­ky jako z kli­pů z MTV, ale mají něco nau­če­no a to posluš­ně pro­vá­dě­jí, a pak jsou tam ti, kte­ří se sna­ží cítit ryt­mus, netan­cu­jí pro­to, aby osl­ni­li ostat­ní, ale pro­to­že si to uží­va­jí a mají to rádi. A přes­ně to posled­ní lze pro­hlá­sit o her­cích v Let´s Dance 2.

Záměrně pou­ží­vám slo­vo herec a nejen taneč­ník, pro­to­že hra­jí doce­la dob­ře a jejich dra­ma­tic­ké výko­ny nejsou úsměv­né. Kromě toho, mys­lím, že žen­ské i muž­ské pub­li­kum bude spo­ko­je­no, pro­to­že hlav­ním posta­vám sexap­peal roz­hod­ně nechy­bí.

Někdo tvr­dí, že Let´s Dance 2 nabíd­ne to samé co kli­py na hudeb­ních tele­viz­ních sta­ni­cích. To je ale doce­la zjed­no­du­še­né a nefér, pro­hla­šo­vat něco tako­vé­ho. Jen v málo­kte­rém videu uvi­dí­te tak zvlád­nu­té taneč­ní scé­ny. Těšit se může­te na vyzna­va­če růz­ných sty­lů, ale pře­de­vším na hip-hopové kre­a­ce, plus něja­ký ten balet a troš­ku „lati­ny“.

Pokud Vám tedy vadí obří miki­ny, kšil­tov­ky s rov­ným kšil­tem a jed­na povy­táh­nu­tá noha­vi­ce, tak si film nepouš­těj­te. Já osob­ně pro­ti tomu sty­lu nic nemám, občas mě troš­ku roze­smě­je, když se „sýro­vě“ bílý kluk sna­ží vypa­dat jako nej­hus­těj­ší „nig­ga“, ale že by to u mě vyvo­lá­va­lo záchva­ty zuři­vos­ti to ne. Je to image, pokud něko­mu vyho­vu­je, proč ne.

Ujasněte si, co od fil­mu chce­te. Pokud tou­ží­te vidět par­tu mla­dých pohled­ných lidí, kte­ří občas řeší něja­ký ten pro­blém, ale hlav­ně se nechá­va­jí uná­šet silou tan­ce a jste ten typ, kte­rý, když sly­ší něja­kou melo­dic­kou píseň, pokle­pá­vá ale­spoň nohou, pak Let´s Dance 2 musí­te vidět. Po jeho zhléd­nu­tí jsem měl chuť chy­tit MP3 pře­hrá­vač, vyběh­nout ven a pro­vá­dět divo­ké taneč­ní kre­a­ce před bará­kem. Neudělal jsem to jen pro­to, že na to fyzic­ky nemám, a pro­to­že babič­ky vyhří­va­jí­cí se na lavič­kách by to asi neo­ce­ni­ly, ale je to důkaz toho, že film fun­gu­je tak jak má. Naposledy mě takhle pří­jem­ně mra­zi­lo u závě­reč­né scé­ny Hříšného tan­ce. Určitě dopo­ru­ču­ji.


Podívejte se na hodnocení Let na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31583 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71645 KB. | 19.06.2024 - 21:39:57