Kritiky.cz > Recenze knih > Léto v Provence - nádherný román k zamyšlení

Léto v Provence - nádherný román k zamyšlení

valensole 3925067 1920
valensole 3925067 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi Provence? Milujete romá­ny Lucy Colemanové? Chcete zažít nevšed­ní rok s hlav­ní posta­vou Fern? Tak prá­vě Vám je urče­na kni­ha s názvem Léto v Provence, jejíž autor­kou je Lucy Colemanová a roz­hod­ně se u ní nebu­de­te nudit. 

leto v provence

Manželský pár Fern a Aiden vyhra­jí v lote­rii. Přemýšlí, jak s peně­zi nalo­ží. Každý z nich má oprav­du jiné plá­ny. Fern by ráda spla­ti­la hypo­té­ku a pře­mýš­lí o dětech. Kdežto Aiden to má úpl­ně jinak. Jejich ces­ty se na rok roz­dě­lí a kaž­dý z nich vyhra­né pení­ze vyu­ži­je jinak. Aiden vyrá­ží na ces­tu kolem svě­ta do dale­ké aus­tral­ské divo­či­ny. Doteď tu mož­nost neměl, jeli­kož Fern se bojí del­ší­ho ces­to­vá­ní. Ta odjíž­dí do Provence na zámek ve Vernonu, kde nachá­zí klid a koneč­ně vytou­že­né mís­to na její koní­ček, jemuž se nemoh­la, mož­ná i nemě­la čas se věno­vat. A to je malo­vá­ní. Poznává cha­risma­tic­ké­ho maji­te­le zámeč­ku Nica. V jeho zám­ku se setká­vá s mno­ha dal­ší­mi lid­mi, kte­ří zde žijí jako komu­ni­ta. Každý je něja­kým způ­so­bem pro kaž­dé­ho pro­spěš­ný a dělá to, co ho baví. Fern má koneč­ně mož­nost se pono­řit do malo­vá­ní, pozná­vat sama sebe, odpo­čí­vat a hlav­ně pře­mýš­let, jak to vlast­ně s Aidenem má. Občas si tele­fo­nu­jí, i přes­to má Fern pocit, že pro něj není důle­ži­tá. Nico je uzná­va­ný malíř, i jeho otec, kte­rý již zemřel, nese tíhu rodin­né­ho tajem­ství. Fern jej postup­ně pozná­vá a zjiš­ťu­je, že je vel­mi zají­ma­vý muž. Co obě­ma při­ne­se odlou­če­ní? Jak se jejich man­žel­ství bude dále vyví­jet? Jaké tajem­ství v sobě Nico nese? Co vše musel unést, aby zvlá­dl celý záme­ček obsta­rá­vat? Tak to už se dozví­te, pokud se začte­te do novin­ky s názvem Léto v Provence.

Půvaby Provence se pro­mít­ly do mno­ha romá­nů. Musím říci, že jsem se moc těši­la, až se do něj začtu. Rozhodně jsem neli­to­va­la, jeli­kož kni­ha byla napros­to báječ­ná. Zajímavá byla myš­len­ka odlou­če­ní dvou man­že­lů, to jak se kaž­dý po roce zacho­vá, to mě také zau­ja­lo. Velké plus dávám této kni­ze za to, že konec kni­hy je pojat vel­mi zají­ma­vě. Autorka se v pod­sta­tě s kaž­dou posta­vou roz­lou­či­la, dala mož­nost čte­ná­ři poznat, jak se děj vyví­jel dál. Někdy se mně totiž stá­vá, že konec romá­nu je zvlášt­ně nedo­kon­če­ný a vlast­ně mám pocit, že bych ješ­tě pár stran dala. Autorka ve mně vyvo­la­la zají­ma­vé poci­ty, kdy jsem pře­mýš­le­la, jak to vlast­ně mám já, zda si plním své sny, zda je kvů­li něče­mu, či něko­mu tak­též neod­klá­dám jako hlav­ní posta­va. Myslím si, že je nesmír­ně důle­ži­té se mnoh­dy zasta­vit, popře­mýš­let, za čím se vlast­ně žene­me a co nám to při­ná­ší. Že není jen prá­ce, ale i důle­ži­té věci kolem, kte­ré nám mnoh­dy uni­ka­jí a někdy to nese s sebou váž­né důsled­ky.

Kniha má cel­kem 328 stran, 35 kapi­tol a čte se veli­ce dob­ře.

Ukázka z kni­hy:

KDYŽ PŘIJDE „KONEC“, PŘEJETE SI NĚKDY VÍC?

Vždy mám dojem, že konec pří­bě­hu pros­tě jen ozna­ču­je začá­tek nové kapi­to­ly v živo­tě kaž­dé z postav. Avšak dokon­ce i ve chví­li, kdy píši tato slo­va, se moje mysl ptá: „Ale co se sta­lo dál,“ Protože jsem vždy zvě­da­vá a vždy se zdrá­hám nechat je jít.

Nyní je zná­te stej­ně dob­ře jako já a nespíš máte vlast­ní před­sta­vu, co jim budouc­nost chys­tá. Pokud však nedo­ká­že­te odo­lat poku­še­ní zjis­tit, kam je zaved­la má před­sta­vi­vost, čtě­te dál.

Život je růz­no­ro­dý a pokaž­dé nena­sta­ne úhled­ný šťast­ný konec, ale občas ano..

 

Několik slov o autor­ce:

Lucy Colemanová je brit­ská spi­so­va­tel­ka, autor­ka řady úspěš­ných romá­nů. Mnohé z nich se sta­ly best­selle­ry a byly pře­lo­že­né do něko­li­ka jazy­ků. Pokud zrov­na nepí­še, trá­ví dny s dět­mi, jejichž fan­ta­zie nezná mezí, nebo se věnu­je malo­vá­ní a péči o zahra­du. Žije se svým man­že­lem a koč­kou Ziggy v již­ním Walesu.

 

  • Autor: Lucy Colemanová
  • Přeložila: Zuzana Hanešková
  • Žánr: román pro ženy, belet­rie
  • Vydáno: 2021, Ikar, Euromedia, Praha
  • Počet stran: 328
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-249-4506-4

  • Foto: Lenka Štveráčková & Euromedia Group - Knižní klub
  • Náhedová fot­ka od RD LHPixabay

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88811 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71600 KB. | 22.06.2024 - 18:06:04