Kritiky.cz > Recenze knih > Cyklistka - osud poslední baronky

Cyklistka - osud poslední baronky

avenue 5314089 1920
avenue 5314089 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Jany Poncarové? Chcete pro­žít pří­běh posled­ní šlech­tič­ny rodu Battaglia Blanky? Tak nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní. 

0065178864 A10150F23491 cyklistka 2d

Co vás v kni­ze vlast­ně čeká?

Blanka je posled­ní člen­ka šlech­tic­ké­ho rodu Battaglia, doží­vá na zám­ku v již­ních Čechách v Bratronicích, kde už nemá sílu pečo­vat o pozem­ky i zámek, kde všech­no chát­rá. Z letar­gie jí vytrh­ne stu­dent­ka žur­na­lis­ti­ky Klára, kte­rá se chys­tá o posled­ní baron­ce napsat člá­nek. Ta ji vyprá­ví o svém živo­tě, kte­rý byl plný dob­ro­druž­ství, o živo­tě, kte­rý pro­ces­to­va­la na kole napříč svě­tem, také o její osu­do­vé lás­ce a nejen to. I přes­to, že Blanka měla být šlech­tič­nou se vším všu­dy, radě­ji vymě­ni­la pře­py­ch za jízd­ní kolo a pro­ces­to­va­la celý svět na kole.

Knihu jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou, jeli­kož jsem o autor­ce kni­hy čet­la pozi­tiv­ní recen­ze a těši­la jsem se, že si kni­hu uži­ji. Byla nád­her­ná. Od této autor­ky jsem pře­čet­la již dvě kni­hy a musím říci, že její styl psa­ní mě bavil. Rozhodně mě nezkla­ma­la a pře­čet­la jsem jí oprav­du jed­ním dechem. Poutavé vyprá­vě­ní, sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh, ten roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní. Hodně jsem nad pří­bě­hem pře­mýš­le­la a pro­ží­va­la jej spo­leč­ně s hlav­ní posta­vou. Jelikož mám moc ráda his­to­ric­ké romá­ny, román Cyklistka byl jas­nou vol­bou.

Kniha má 360 stran, 44 kapi­tol a čte se veli­ce dob­ře. Na kon­ci je podě­ko­vá­ní těm, co se na kni­ze podí­le­ly. Na obál­ce kni­hy je žena na kole.

Ukázka z kni­hy:

Baronka Battaglia se naro­di­la 26. srp­na 1911 v Pressbaumu u Vídně. Jejím otcem byl Quido Battaglia, jenž se naro­dil v roce 1873 a zemřel v roce 1962 na poli, když šel na obhlíd­ku a upa­dl v orni­ci. Blančina mat­ka Gizela roze­ná Lehner- Bolzany se naro­di­la v roce 1888, hovo­ři­la šes­ti jazy­ky a sklá­da­la bás­ně. Zemřela po dlou­hé nemo­ci v roce 1958 v Bratronicích. Mladším sou­ro­zen­cem byl Christian Battaglia naro­ze­ný 7. pro­sin­ce 1914 ve Vídni. V romá­nu autor­ka pra­co­va­la se jmé­nem Kristián. Byl vyni­ka­jí­cí cyk­lis­ta, kte­rý sice nevy­hrál žád­nou pres­tiž­ní sou­těž, ale na kole za svůj život najez­dil úcty­hod­ných 935 kilo­me­t­rů. Dodnes je v cyk­lis­tic­kých kru­zích zná­mý, pořá­dá se závod na jeho počest na návsi v Bratronicích sto­jí jeho bus­ta.

Baronka Battaglia, kte­rá zůsta­la jako posled­ní z rodu a zemře­la 7. led­na 2005, byla také výbor­nou cyk­list­kou, a  to v době, kdy byl ten­to sport tepr­ve v začát­ku, natož aby na kolo nase­da­ly ženy. Postavila se kon­ven­cím a jako mla­dá dív­ka se vyda­la na bicyklu přes Rakousko a Německo do Švýcarska. Vyjela bez finanč­ních pro­střed­ků. Otec jí sice ces­tu povo­lil, ale uži­vit se muse­la sama. Na výle­ty se bali­la skrom­ně, v kože­né braš­ně ovšem nechy­bě­la rtěn­ka. Pelerínu, kte­rá za ní vlá­la, pou­ží­va­la jako pláš­těn­ku i při­krýv­ku. Jezdila prud­ce a zarpu­ti­le. Protože sviž­ně zdo­lá­va­la výš­la­py a kop­ce sjíž­dě­la tak rych­le, že před­jíž­dě­la i auta, vyslou­ži­la si pře­zdív­ku Postrach Alp. Kariéru talen­to­va­né cyk­list­ky ukon­či­la neho­da, když ji u Blatné sra­zil auto­mo­bil a pochrou­mal jí nohu. Ve spor­tu ale nadá­le pod­po­ro­va­la své­ho bra­t­ra Christiana.

Největším dob­ro­druž­stvím je napl­ně­ný život.

Několik slov u autor­ce:

Jana Poncarová je novi­nář­ka a copy­wri­ter­ka na vol­né noze, tvo­ří obsah webů a časo­pi­sů. Miluje pří­běhy. I ten svůj. Nejraději odpo­čí­vá v lese nebo s hrkem kávy nad zápis­ní­kem. Město stří­dá s ven­ko­vem a kavár­nu se zahra­dou. V pří­bě­zích, kte­ré píše, hle­dá prav­du o svě­tě a vlast­ní osvo­bo­ze­ní. V roce 2018 debu­to­va­la úspěš­ným romá­nem Podbrdské ženyNeméně úspěš­ný­mi se sta­ly i její dal­ší romá­ny Eugenie, kte­rá v roce 2020 zís­ka­la Cenu čte­ná­řů České kni­hy, Alžběta a NinaCyklistka.

  • Autor: Jana Poncarová
  • Žánr: čte­ní pro ženy, čes­ká pró­za, román
  • Vydáno: 2021, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha
  • Počet stran: 360
  • Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pota­hem s lami­no­va­ným pře­ba­lem
  • ISBN 978-80-267-2035-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16084 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72353 KB. | 25.05.2024 - 00:30:16