Kritiky.cz > Recenze knih > Lucie Pytlová: Barefoot: žij naboso!

Lucie Pytlová: Barefoot: žij naboso!

IMG 20210514 112841
IMG 20210514 112841
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha je plná základ­ních infor­ma­cí o fyzi­o­lo­gii nohy, o výho­dách i nevý­ho­dách bosé chůze, ale také v ní najde­te zají­ma­vos­ti, kte­ré nás zave­dou tře­ba do chudých oblas­tí, kde se nabo­so běhá po tvr­dém povrchu, a přes­to mají děti zdra­věj­ší nohy než ty naše. Nebo se tu dozví­te, že Abraham Lincoln, šest­nác­tý pre­zi­dent USA strá­vil dět­ství nabo­so a toho­to zvy­ku se nerad vzdá­val i poz­dě­ji.  Autorka si také při­zva­la dal­ší odbor­ní­ky a podí­va­la se na chůzi nabo­so i bare­fo­ot oprav­du z růz­ných úhlů pohle­du.

Proto pub­li­ka­ce nadchne kaž­dé­ho, kdo má toto téma rád, nebo se chce dozvě­dět o tom, jak zajis­tit správ­ný start ke zdra­vé nož­ce pro své dítě. I dětem tu je věno­vá­no, stej­ně jako již vznik­lým pro­blé­mům s noha­mi od plo­chých noh až po ost­ru­hy nebo vbo­če­né pal­ce. Budete se divit, někte­ré tyto věci vyře­ší­te, nebo zlep­ší­te cvi­če­ním, lep­ším vní­má­ním své chůze nebo tej­py. Základní malý kurz tej­po­vá­ní vám tu autor­ka na názor­ných obráz­cích také uká­že.

IMG 20210514 112841

Komplexní pří­stup

S jed­ním lze sou­hla­sit: líbí se mi, že autor­ka při­stu­pu­je k téma­ti­ce bosých (i nebosých) nohou kom­plex­ně. Nohy nás ovliv­ňu­jí i z hle­dis­ka pro­blé­mů se zády a nao­pak to pla­tí také. Chůze doká­že mno­hé, ale také není vše­moc­ná. Velký kus naší poho­dy na těle i na duši ale máme sku­teč­ně ulo­že­ný v našich nohou.

„Většina zví­řat se pohy­bu­je jen po před­ní čás­ti nohy, člo­věk však vyu­ží­vá celou plo­chu cho­di­dla. Lidská chůze je zvlášt­ní způ­so­bem polo­že­ní nohy na zem. Nejdříve se země dotý­ká pata, poté střed­ní část nohy a prs­ty až nako­nec. Příbuzní lido­o­po­vé našla­pu­jí sice také celou plo­chou nohy, ale záro­veň. Pohyb zví­řat po čtyřech kon­če­ti­nách je více vysi­lu­jí­cí než lid­ská chůze.“

Díváme se tedy do říše zví­řat, do his­to­rie, do chůze našich před­ků, do schop­nos­ti člo­vě­ka uběh­nout po kous­kách i vel­ké vzdá­le­nos­ti. I si poví­me o odol­nos­ti cho­di­del, kte­rá tolik zchou­los­ti­vě­la. A ne všech­no tu je řeče­no, či je řeče­no až poté, co už i vám samot­ným dojde, jak to asi může být. Logické sou­vis­los­ti jsou tak­to podá­vá­ny vel­mi čti­vou for­mou a čte­nář má chuť se něco dozvě­dět, na něco dokon­ce při­jít sám, a mno­hé si zku­sit na vlast­ní nohy.

Ač je to kni­ha cel­kem úzká a malá, je nesku­teč­ně nabi­tá infor­ma­ce­mi, kte­ré je dob­ré, aby znal kaž­dý. A to nejen ten, kdo uva­žu­je o bare­fo­ot nebo o bosé chůzi. Je to mecha­ni­ka naší chůze, kte­rá je tak zají­ma­vá, že boty nebo­ty - tohle si pros­tě musí­te pře­číst a  zažít na vlast­ní kůži.

O autor­ce: Lucie Pytlová je čes­ká fyzi­o­te­ra­pe­u­t­ka se zájmem o zdra­vá cho­di­dla, obor vystu­do­va­la na Fakultě těles­né výcho­vy a spor­tu na Univerzitě Karlově a v diplo­mo­vé prá­ci zkou­ma­la vliv obu­vi na drže­ní těla.

Autorka v kni­ze čer­pá mno­hé infor­ma­ce z vlast­ních zku­še­nos­tí. Sama nemá sto­pro­cent­ně zdra­vá cho­di­dla, a přes­to vidí v chůzi nabo­so a v bare­fo­ot obu­vi mno­hé výho­dy. V nyněj­ší době je na mateř­ské dovo­le­né, a tak musí řešit obuv i pro své dítě, což není vždy jed­no­du­ché. Jako fyzi­o­te­ra­pe­u­t­ka pra­co­va­la ve Fakultní nemoc­ni­ci Královské Vinohrady a v Psychiatrické nemoc­ni­ci Bohnice.


Foto: Grada Publishing a.s. & Renata Petříčková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41442 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71871 KB. | 22.07.2024 - 21:54:49