Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Malcolm a Marie - syn Barryho Levinsona točí pro Netflix

Malcolm a Marie - syn Barryho Levinsona točí pro Netflix

MM
MM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmař Malcolm (John David Washington) a jeho pří­tel­ky­ně Marie (Zendaya) se po pre­mi­é­ře fil­mu vrá­tí domů a oče­ká­va­jí reak­ce kri­ti­ků. Jenže v prů­bě­hu veče­ra začnou vyplou­vat na povrch tajem­ství jejich vzta­hu a jejich lás­ka pro­jde tvr­dou zkouš­kou...

Sam Levinson (syn Barryho Levinsona, reži­sé­ra Rain Mana) se po úspě­chu se seri­á­lem Euforie vrhl ve spo­lu­prá­ci s Netflixem k rea­li­za­ci sním­ku Malcolm a Marie, kte­rý je z vel­ké čás­ti inspi­ro­ván i Levinsonovými osob­ní­mi zážit­ky. Levinson sepsal scé­nář, kte­rý se po celou dobu ode­hrá­vá v jed­nom domě a jeho hlav­ní­mi hrdi­ny jsou mla­dý fil­mař Malcolm a jeho pří­tel­ky­ně Marie, kte­ří čeka­jí na recen­ze Malcolmova sním­ku. Během veče­ra se krom recen­zí ovšem též vyva­lí na povrch jis­té věci, kte­ré dost mož­ná spě­jí k záni­ku vzta­hu této dvo­ji­ce. Jde pro Levinsona po Euforii o dal­ší tre­fu do čer­né­ho?

Za mě urči­tě. Těžko ovšem říct, jak moc Malcolm a Marie sed­ne komu­ko­liv jiné­mu. Malcolm a Marie totiž více než coko­liv jiné­ho při­po­mí­ná diva­del­ní insce­na­ci, kde se veš­ke­rý děj oprav­du ode­hrá­vá v jed­nom domě. John David Washington a Euforií osvěd­če­na Zendaya tak pod Levinsonovým dohle­dem roz­jíž­dí herec­ký kon­cert, kte­rý je ovšem opřen o těž­ce ucho­pi­tel­ný scé­nář.

Scénář k Malcolmovi a Marii se v pod­sta­tě točí ve smyčce- Malcolm a Marie se postup­ně roz­há­da­jí, nako­nec se uklid­ní, pak se opět pohá­da­jí, pak opět dojde ke klid­né­mu obdo­bí a pak se zase roz­je­dou hád­ky. Tohle přes­ně se v Malcolmovi a Marie děje doko­la celých 100 minut a pra­vi­dla hry se po celou dobu fil­mu nemě­ní. Jak už to tak navíc u obvyk­lých vzta­ho­vých kri­zi bývá tak jsou někte­ré opráv­ně­né, někte­ré jsou ovšem komá­rem, kte­rý se mění ve vel­blouda. Po celou dobu se tak řeší pova­ha obou hlav­ních postav, fakt, že Malcolm do hlav­ní role své­ho nové­ho fil­mu neob­sa­dil prá­vě Marii nebo to, že Malcolm vyu­žil odvy­ká­ní Marie ze závis­los­ti na dro­gách jako inspi­ra­ci pro svůj nový film, což Malcolm zásad­ně odmí­tá. Po celou dobu tak dochá­zí k více či méně vyhro­ce­ným kon­fron­ta­cím, kte­ré zná­zor­ňu­jí jediné- Malcolm a Marie se milu­jí i nená­vi­dí záro­veň.

Malcolm je aro­gant­ní a impul­ziv­ní, což Marie vět­ši­nu času oči­vid­ně tole­ru­je. Právě večer po pre­mi­é­ře ale pohár vzá­jem­né trpě­li­vos­ti začí­ná pře­té­kat z obou stran a večer, kte­rý je pre­mi­é­rou Malcolmova nové­ho fil­mu je dost mož­ná též zátě­žo­vým veče­rem jejich vzta­hu. John David Washington i Zendaya se tu před­vá­dí v nej­lep­ší herec­ké for­mě, kdy napros­to vyu­ží­va­jí poten­ci­ál, kte­rý jim tahle na půdu komor­ní zále­ži­tost nabí­zí a jejich vzá­jem­ná che­mie a herec­ká ener­gie je něco nesku­teč­né­ho. K jejich posta­vám je těž­ké z něko­li­ka důvo­dů hle­dat jakou­ko­liv for­mu sym­pa­tie a vět­ši­nu času si může divák jen říct, že je Marie hlou­pá a toho aro­gant­ní­ho idi­o­ta pros­tě a jed­no­du­še neo­pus­tí. Přesto jsou tu ale i funkč­ní momen­ty, kte­ré osvět­lu­jí klad­né strán­ky jejich vzta­hu. Stejně jako kaž­dý vztah jde vztah Malcolma a Marie pojmout z růz­ných úhlů pohle­du a pře­de­vším jde na samot­ný film nahlí­žet i tak, že se dost mož­ná dvo­ji­ce vybouch­nu­tím emo­cí sna­ží o nový start. Celou dobu ale máte pocit, že je ten vztah roz­cu­po­va­ný zevnitř, že to snad ani nebu­de mož­né. A o to zají­ma­věj­ší je poté sle­do­vat jakým smě­rem se Malcolma a Marie vydá­vá.

Malcolm a Marie se též mohou chlu­bit vyni­ka­jí­cí výtvar­nou stránkou- Černobílá barva k celé­mu tónu fil­mu nesku­teč­ně sedí, kame­ra­man Marcell Rév před­vá­dí fas­ci­nu­jí­cí obra­zo­vé hrát­ky a je to dohro­ma­dy vylo­že­ně pře­krás­ná podí­va­ná. Labrinth dodal pove­de­ný soun­d­track, střih je na vrchol­né úrov­ni a cel­ko­vě Malcolm a Marie půso­bí jako film, kte­rý byl nato­čen s napros­tou váš­ní. Pro Levinsona se oči­vid­ně jed­ná o srd­co­vý pro­jekt, kte­ré­mu věno­val maxi­mál­ní úsi­lí.

Dost mož­ná mě ale spíš mrzí jed­na věc- Mrzí mě, že Levinson nena­to­čil kon­ver­zač­ku v podob­ném duchu, kde by Marii nahra­dil napří­klad Malcolmův pro­du­cent. Krom vzta­ho­vých fil­mů totiž film sází i na fakt, že je Malcolm fil­mař, sází jeden kul­tur­ní odkaz za dru­hým a nako­nec se i doká­že nesku­teč­ně vyjá­d­řit k fil­mo­vým kri­ti­kům. Tyhle vylo­že­ně sati­ric­ké momen­ty mě na Levinsonově novin­ce nesku­teč­ně bavi­li a sám Levinson pro­zra­dil, že je kon­krét­ně tato scé­na inspi­ro­va­ná jeho osob­ním zážit­kem. Malcolm se roz­zu­ří, odka­zu­je na Billyho Wildera, Jih pro­ti Severu nebo Občana Kanea a je to nesku­teč­ně super. Tyhle momen­ty mě upřím­ně bavi­li z celé­ho fil­mu nej­ví­ce a klid­ně bych si dal celý film, kte­rý by byl zalo­že­ný pou­ze na rejpá­ní do aktu­ál­ní­ho fil­mo­vé­ho prů­mys­lu, fil­mo­vých kri­ti­ků a ambic mla­dých fil­ma­řů. Takže snad se nad něčím tako­vým v blíz­ké době Levinson zamys­lí.

Dost mož­ná by pro­spě­la men­ší dél­ka, prá­vě i kvů­li tomu, že se celý pří­běh točí ve smyč­ce a pře­de­vším je dost mož­né, že Levinson vlast­ně se žád­ným rozuz­le­ním nepři­šel. Dokážu si totiž dost dob­ře před­sta­vit, že po kon­ci Malcolma a Marie dojde k dal­ší sérii hádá­ní a usmi­řo­vá­ní. Levinson sice ser­ví­ru­je cel­kem sil­né dia­lo­gy (i když se musí nechat, že někdy jsou ty odka­zy na fil­my mož­ná až pří­liš na sílu), navíc je oči­vid­ně jako reži­sér vede s vel­mi sil­nou rukou, fak­tem ale zůstá­vá, že pří­běh sku­teč­ně dost mož­ná nikam neve­de a navíc pro tako­vé fanouš­ky Euforie, kte­ré seri­ál už kvů­li stej­né­mu tvůr­čí­mu týmu a Zendaye v hlav­ní roli zaujme dle mého názo­ru půjde o hod­ně nároč­nou zále­ži­tost, kde si jen budou klást otáz­ky, kdo je to Ed Wood a co za film je Jednej správ­ně. Pro mě osob­ně sku­teč­ně Malcolm a Marie zná­zor­ňu­je těž­ce ucho­pi­tel­nou podí­va­nou, má ale spous­tu prv­ků, kte­ré mě osob­ně nesku­teč­ně zau­ja­li. A tudíž Malcolm a Marie shle­dá­vám jako vel­mi fajn podí­va­nou, kte­rá má navíc Washingtona a Zendayu ve vrchol­né for­mě. A vidět jejich vzá­jem­né herec­ké inter­ak­ce jed­no­du­še sto­jí za to.......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Netflix


Podívejte se na hodnocení Malcolm a Marie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33042 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71980 KB. | 22.07.2024 - 03:22:22