Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Namor

Namor

ed86770c6f 104155859 o2
ed86770c6f 104155859 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
V rám­ci rubri­ky Marvel jsem se roz­ho­dl sepsat pár člán­ků o méně zná­mých hrdi­nech a zápo­rá­cích této spo­leč­nos­ti. A kde jin­de začít, než u úpl­ně prv­ní­ho hrdi­ny, kte­ré­ho před­chůd­ce Marvelu Timely Comics při­ve­dl na strán­ky gra­fic­kých romá­nů.
Jméno: Namor McKenzie; Sub-Mariner
Přezdívka: Sub-Mariner
Místa půso­biš­tě: Atlantida, fir­ma Oracle.Inc
Výška: 1,9 m
Váha: 126,1 kg
Barva očí: Modrošedá
Barva vla­sů: Černá

Rané období


Namor se naro­dil jako syn atlant­ské prin­cez­ny a ame­ric­ké­ho námoř­ní­ho kapi­tá­na. Byl vycho­vá­ván v pod­moř­ském krá­lov­ství Atlantida, kde jej jeho uči­te­lé uči­li k nená­vis­ti vůči sucho­zem­ské­mu oby­va­tel­stvu. Když však vypuk­la dru­há svě­to­vá vál­ka, při­dal se mla­dý Atlanťan na stra­nu spo­je­nec­kých vojsk a bojo­val pro­ti silám OSY jako člen super­hr­din­ské­ho týmu zva­né­ho Invaders. Členy toho­to týmu byli též Captain America, U.S. Agent, Blazing Skull či Union Jack.

Po válce


Na sklon­ku vál­ky Namor opus­til Invaders a při­po­jil se k nově vzni­ké­mu týmu All-Winners Squad, v němž půso­bi­li ješ­tě Miss America, Captain America, Human Torch a Whizzer. Společně se tato pěti­ce zavá­za­la brá­nit Spojené stá­ty pro­ti narůs­ta­jí­cí vlně kri­mi­na­li­ty. V dru­hé polo­vi­ně čty­ři­cá­tých let čeli­li hrdi­no­vé ješ­tě pra­staré­mu Future Manovi, kte­rý se poku­sil ovlád­nout USA zevnitř.
Po něko­li­ka letech věr­né služ­by zamí­řil Namor zpět do Atlantidy, kde však nara­zil na nebez­peč­né­ho zlo­sy­na jmé­nem Destiny, jenž mu vyma­zal paměť a ode­slal do New Yorku, kde se Namor pár let bez­útěš­ně pro­tlou­kal živo­tem. Později jej však obje­vil Johnny Storm, hrdi­na zná­mý pod pře­zdív­kou Human Torch, a paměť mu navrá­til.
Díky Stormovi se Namor vrá­til do Atlantidy, měs­to však našel v roz­va­li­nách. To v něm pro­bu­di­lo obrov­skou nená­vist vůči sucho­zem­ské­mu oby­va­tel­stvu. Přesycen hně­vem ude­řil násled­ně Namor na nej­vět­ší měs­to USA New York, kde zkří­žil zbra­ně s čer­s­tvě zalo­že­ným týmem Fantastic Four. Po něko­li­ka dnech boje se však atlant­ský princ zami­lo­val do Sue Storm zva­né Invisible Girl a dal svě­tu ulti­má­tum, kte­ré zně­lo: „Buďto si odve­du Invisible Girl a pojmu ji za ženu, nebo váš svět zni­čím!“ I když lid­stvo ten­to poža­da­vek nespl­ni­lo, díky výřeč­nos­ti Johnnyho Storma Sub-Mariner nako­nec upus­til od své inva­ze do Spojených stá­tů. Románek s Invisible Girl si však Atlanťan nako­nec pro­žil stej­ně, k pře­sko­če­ní jis­kry došlo během ote­vře­ní nové­ho fil­mo­vé­ho stu­dia v Kalifornii, kte­ré Namor zalo­žil.
Krátký a váš­ni­vý vztah se Sue ukon­či­la až Namorova expe­di­ce do ark­tic­kých oblas­tí. Zde hrdi­na nara­zil na inu­it­ský kmen, jenž uctí­val tajem­né­ho „boha“ vystu­pu­jí­cí­ho v podo­bě zmrz­lé­ho člo­vě­ka. Sub-Mariner ve zmrz­lí­ko­vi poznal Steva Rogerse, kte­rý byl během vál­ky znám pod jmé­nem Captain America. V náva­lu zlos­ti nad tra­gic­kým osu­dem býva­lé­ho pří­te­le tedy hodil kus ledu do moře a sví­rán žalem Arktidu opus­til. Rogers poz­dě­ji doplul k bře­hům již­ní­ho Grónska, kde jej nako­nec našly jed­not­ky S.H.I.E.L.D.u.

Moderní Namor


Během dlou­hých let musel král Atlantidy čelit mno­ha nepřá­te­lům, z nichž vyční­vá hlav­ně sou­boj s vlast­ním synem Kamorem a jeho spo­jen­cem Nitrem, kte­ří reál­ně hro­zi­li zni­če­ním Atlantidy. Duchapřítomný Namor však doká­zal eva­ku­o­vat vět­ši­nu měst­ské popu­la­ce do squa­ter­ské Latverie a pora­zit Nitra i Kamora jejich vlast­ní zbra­ní.
Po poráž­ce pod­moř­ských nepřá­tel pomá­hal poslé­ze Namor růz­ným super­h­din­ským týmům odrá­žet vše­li­ja­ké mimo­zem­ské inva­ze. Zapsal se napří­klad pod defi­ni­tiv­ní poráž­ku Dark Phoenix, kde pomohl kla­sic­ké­mu týmu X-Men. Později se při­dal do nej­taj­něj­ší­ho a nej­moc­něj­ší­ho týmu v his­to­rii Marvelu - Illuminati. Zde spo­leč­ně s Iron Manem, Profesorem X, Doctorem Strangem, Black Boltem a Misterem Fantasticem ochra­ňu­je veš­ke­rý pozem­ský život.
Zatím posled­ní vel­ký kon­flikt, do kte­ré­ho se Sub-Mariner zapo­jil, byla vlek­lá vál­ka Atlantidy s afric­kým krá­lov­stvím Wakanda, kde během jed­né bitvy skří­žil zbra­ně s Black Pantherem.

Láska a vztahy


Sub-Marinerovi nejde upřít vkus na krás­né ženy. Kromě zmí­ně­né­ho vzta­hu s Invisible Girl pro­žil milost­né román­ky i s mutant­kou White Queen či kra­jan­kou Namorou.
Namor líbá mutant­ku White Queen.
Kromě zmí­ně­ných avan­týr byl Namor tak­též dva­krát ženat. Jeho prv­ní vyvo­le­nou byla Lady Dorma, krás­ná Atlanťanka, s kte­rou zplo­dil již zmí­ně­né­ho syna Kamora. Jako dru­hou ženu si Sub-Mariner vybral Marrinu, pří­sluš­ni­ci mimo­zem­ské rasy Plodex.

V roli vládce Atlantidy


Jako svr­cho­va­ný atlant­ský impe­rá­tor stál Namor za vše­mi akce­mi své země od pade­sá­tých let dva­cá­té­ho sto­le­tí. Několikrát musel kro­tit nepo­ko­je v radě star­ších, hlav­ním atlant­ském záko­no­dár­ném orgá­nu. Párkrát se rov­něž setkal s řec­kým bohem moří Poseidónem, s nímž dis­ku­to­val mož­ná řeše­ní kri­zo­vých situ­a­cí.
Namor se setká­vá s Poseidónem.
Rovněž během vojen­ských ohro­že­ní své země doká­zal Namor vždy zacho­vat chlad­nou hla­vu a postu­po­vat pro­ti inva­zím sto­ic­ky a klid­ně. Obyvatelstvo této pod­moř­ské země si jej pro jeho chyt­ré tahy a bys­tré úsud­ky vel­mi váží.

Největší nepřátelé


Jako vlád­ce nej­vět­ší svě­to­vé monar­chie má Sub-Mariner spous­tu nepřá­tel. Z celé té plejá­dy vyční­vá tato pěti­ce. resp. šes­ti­ce.
  • Doctor Doom; vlád­ce Latverie
  • Doctor Dorcas; šíle­ný vědec
  • Karthon a Llyra; nepřá­tel­ští Lemuřané
  • Magneto, vůd­ce Bratrstva mutan­tů
  • Tiger Shark; býva­lý olym­pij­ský pla­vec, kte­ré­ho Dorcas změ­nil v hyb­rid­ní stvů­ru
Tiger Shark, jed­na z Namorových nej­vět­ších neme­sis

Namor a televize


Během posled­ních šede­sá­ti let se Sub-Mariner obje­vil v něko­li­ka ani­mo­va­ných seri­á­lech, kte­ré vychá­ze­ly z mar­ve­lov­ských komik­sů. V roce 1966 pat­řil k hlav­ním posta­vám Marvel Super Heroes a o rok poz­dě­ji něko­li­krát úspěš­ně hos­to­val v seri­á­lu z pro­duk­ce Hanna-Barbera Fantastic Four.
Zatím napo­sle­dy jej divá­ci ani­mo­va­né pro­duk­ce moh­li vidět v deset let starém poči­nu Fantastic Four: World’s Greatest Heroes.

Namor a film


Vzhledem k sou­čas­ným úspě­chům stu­dia Marvel je vel­mi prav­dě­po­dob­né, že se brzy dočká­me i celo­ve­čer­ní­ho fil­mu o Namorovi. Internetem už dokon­ce pro­blesk­la spe­ku­la­ce o mož­ném angaž­má asij­ské hvězdy Donnie Yena. Oficiální pro­hlá­še­ní však k pro­blé­mu zatím nepadlo.

Namor a Aquaman


Byť je Namor o dva roky star­ší než jeho kole­ga z DC Comics Aquaman, vět­ší slá­vy se ve svě­tě roz­hod­ně dočkal dru­hý jme­no­va­ný. Aquaman se však od Sub-Marinera liší v něko­li­ka zásad­ních aspek­tech, z nichž nej­dů­le­ži­těj­ší je pova­ha. Zatímco Arthur Curry je dob­rák a lidu­mil, Namor McKenzie je zarpu­ti­lý drs­ňák.
I přes riva­li­tu DC a Marvelu může­me v při­pra­vo­va­ných pro­jek­tech DCEU spat­řit vliv mar­ve­lác­ké­ho Namora, neboť sou­čas­ný Aquaman jej při­po­mí­ná mno­hem více než svůj komik­so­vý předob­raz.

Namorova síň slávy


Za téměř osm­de­sát let své exis­ten­ce zapl­nil Namor tisí­ce strá­nek komik­so­vých seši­tů. Z roz­sáh­lé tvor­by vyční­vá těch­to pět sérií.
  • Namor: The First Mutant; 2010 - 2011
  • Saga of the Sub-Mariner Vol. 1; 1988 - 1989
  • Sub-Mariner Vol. 2; 2007 - 2008
  • Sub-Mariner: The Depths; 2008 - 2009
  • Invaders Vol. 1; 1975 - 1979
Namor je roz­hod­ně důle­ži­tou posta­vou mar­ve­lov­ské­ho uni­ver­za, pro­to jako jeho vel­ký fanou­šek dou­fám, že tvůr­ci doká­ží jeho pří­běhy vymýš­let a roz­ví­jet ješ­tě vel­mi dlou­hou dobu.
Foto: Marvel, Hanna-Barbera, Deviantart

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Marvel


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41610 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71798 KB. | 29.02.2024 - 12:04:05