Kritiky.cz > Zajímavosti > Nejlepší seriálové znělky (30.-26. místo): do třicítky se probojoval Dexter, ale třeba i telenovela Divoký anděl

Nejlepší seriálové znělky (30.-26. místo): do třicítky se probojoval Dexter, ale třeba i telenovela Divoký anděl

Dexter
Dexter
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bez soli by neby­lo živo­ta a bez pořád­né zněl­ky by zase neby­lo seri­á­lu. Dnes už to není tak úpl­ně prav­da, časy se mění, ale zce­la nepo­chyb­ně to pla­ti­lo v letech deva­de­sá­tých a nul­tých, kdy jsme sedě­li v obý­vá­ku před tele­vi­zo­rem a celí natě­še­ní číha­li, až náš oblí­be­ný seri­ál odstar­tu­je jed­nou z neza­po­me­nu­tel­ných zně­lek. Každý má pocho­pi­tel­ně jiný vkus a jis­tě zde bude­te někte­ré legen­dár­ní zněl­ky postrá­dat, ale poku­sil jsem se sesta­vit tak­zva­ný pažó­tí seznam tři­ce­ti z nich, kte­ré osob­ně pova­žu­ji za nej­lep­ší v his­to­rii tele­viz­ní tvor­by. Nuže, tady jsou…

30) Darované srdce (Máximo corazón)

Se všu­dy­do­stup­ný­mi seri­á­lo­vý­mi lahůd­ka­mi, kte­ré hltá­me dnes, se ten­to tele­viz­ní kou­sek pocho­pi­tel­ně nemů­že rov­nat, ale kolem roku 2005, kdy pře­de­vším na Nově jako na běží­cím páse frče­ly jiho­a­me­ric­ké tele­no­ve­ly, šlo o poměr­ně kva­lit­ní odpo­led­ní zába­vu. Samotná zněl­ka s chytla­vou špa­něl­skou pís­ní je ovšem dle mého sou­du vskut­ku vyda­ře­ná. Želbohu jde pře­hrát pou­ze na YouTubu.

29) Las Vegas: Kasino (Las Vegas)

Pohodová zněl­ka, kte­rá má šmrnc. Ostatně to samé by se dalo říct rov­něž o atmoš­ce samot­né­ho seri­á­lu z pro­stře­dí vegasské­ho kasi­na.

28) Dexter

Jedno oby­čej­né ráno neo­by­čej­né­ho vra­hou­na Dextera Morgana…

27) Kravaťáci (Suits)

Seriálový kou­sek z práv­nic­ké­ho svě­ta a jeho sice poně­kud krat­ší zněl­ka, kte­rá ovšem srší poho­dou a ele­gan­cí.

26) Divoký anděl (Muńeca brava)

Némlich totéž co o Darovaném srd­ci může­me pro­hlá­sit o dal­ší argen­tin­ské tele­no­ve­le, v našich kon­či­nách zřej­mě jed­né z nej­po­pu­lár­něj­ších i nej­po­zi­tiv­ně­ji hod­no­ce­ných. Divoký anděl šel sice kom­plet­ně mimo mě, co už mi ovšem neu­nik­lo, je tato hitov­ka Cambio Dolor se sexy krás­kou Natálkou Oreirovic.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47101 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71915 KB. | 24.07.2024 - 09:10:05