Kritiky.cz > Články > Nominacím na Českého lva vládnou filmy Masaryk, Anthropoid a Učitelka

Nominacím na Českého lva vládnou filmy Masaryk, Anthropoid a Učitelka

CL
CL
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) odha­li­la nomi­na­ce pro 24. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 71 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2016. O soš­ku Českého lva se fil­my utka­jí v cel­kem 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích. Nejvíce nomi­na­cí napříč vše­mi kate­go­ri­e­mi zís­ka­ly sním­ky Masaryk, Anthropoid a Učitelka. Slavnostní vyhlá­še­ní vítězů se usku­teč­ní v sobo­tu 4. břez­na 2017 v  Rudolfinu. Galavečerem bude nově pro­vá­zet Adela Banášová.

Do 13. led­na 2017 hla­so­va­li čle­no­vé ČFTA o nomi­na­cích fil­mo­vých kate­go­rií 24. roč­ní­ku oce­ně­ní Český lev. 112 hla­su­jí­cích aka­de­mi­ků vybí­ra­lo ze 42 celo­ve­čer­ních hra­ných a ani­mo­va­ných fil­mů a 29 doku­men­tů. Kandidátům na České lvy s počtem 14 nomi­na­cí domi­nu­je živo­to­pis­né dra­ma reži­sé­ra Julia Ševčíka Masaryk. Celkem 12 nomi­na­cí zís­kal sní­mek Anthropoid v režii Seana Ellise. Třetí nej­vyš­ší počet nomi­na­cí (9) má dra­ma Jana Hřebejka Učitelka. Následuje sní­mek Já, Olga Hepnarová, kte­rý zís­kal 8 nomi­na­cí.

V kate­go­rii nej­lep­ší film tak byla nomi­no­vá­na pěti­ce fil­mů Anthropoid (režie Sean Ellis), Já, Olga Hepnarová (režie Tomáš Weinreb, Petr Kazda), Masaryk (režie Julius Ševčík), Učitelka (Jan Hřebejk) a Rodinný film (režie Olmo Omerzu). Ocenění Český lev za nej­lep­ší doku­men­tár­ní film může zís­kat jeden z těch­to sním­ků – Bratříček Karel (režie Krystyna Krauze), FC Roma (režie Tomáš Bojar), Normální autis­tic­ký film (režie Miroslav Janek), Zákon Helena (režie Petra Nesvačilová) a Zkáza krá­sou (režie Helena Třeštíková a Jakub Hejna).

Již dru­hým rokem budou udí­le­ny také ceny za tele­viz­ní tvor­bu, letos ve dvou kate­go­ri­ích. Své poči­ny dopo­ru­či­li cel­kem čty­ři vysí­la­te­lé – Česká tele­vi­ze, HBO Europe, TV Nova a TV Prima. Tři pro­jek­ty v kaž­dé kate­go­rii s nej­vyš­ším počtem hla­sů od aka­de­mi­ků budou zve­řej­ně­ny v prů­bě­hu úno­ra. Vítězové kate­go­rií nej­lep­ší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rienej­lep­ší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál budou vyhlá­še­ni pří­mo na slav­nost­ním gala­ve­če­ru 4. břez­na.

Změnou pro­šla kate­go­rie nej­lep­ší doku­men­tár­ní tele­viz­ní film nebo seri­ál, kte­rá byla slou­če­na s kate­go­rií nej­lep­ší doku­men­tár­ní film. Mezi výběr fil­mů do této kate­go­rie postou­pi­ly letos všech­ny doku­men­ty zpří­stup­ně­né veřej­nos­ti během roku 2016 veřej­ným pro­mí­tá­ním nebo tele­viz­ním vysí­lá­ním. Prezidium ČFTA bude udě­lo­vat během slav­nost­ní­ho gala­ve­če­ra také cenu za mimo­řád­ný pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii.

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci ČFTA byli kro­mě zve­řej­ně­ní nomi­na­cí vyhlá­še­ni také vítě­zo­vé nesta­tu­tár­ních cen. Ocenění za nej­lep­ší fil­mo­vý pla­kát zís­kal Lukáš Veverka, tvůr­ce pla­ká­tu fil­mu Já, Olga Hepnarová. Cenu fil­mo­vých fanouš­ků si odne­sl reži­sér Sean Ellis za svůj film Anthropoid.

V kate­go­rii nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli  jsou na Českého lva nomi­no­vá­ny hereč­ky – Michalina Olszanská za film Já, Olga Hepnarová, Lenka Vlasáková za film Nikdy nejsme sami, Vanda Hybnerová za roli ve fil­mu Rodinný film, Eliška Balzerová za sní­mek Teorie tyg­ra a Zuzana Mauréry za film Učitelka. Cenu za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli má šan­ci zís­kat – Klára Melíšková za film Já, Olga Hepnarová, Simona Stašová za roli ve fil­mu Lída Baarová, Arly Jover za sní­mek Masaryk, Daniela Kolářová za sní­mek Polednice a Zuzana Kronerová za roli ve fil­mu Rudý kapi­tán.

Ocenění Český lev za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli bude pat­řit jed­no­mu z těch­to nomi­no­va­ných – Ivan Trojan za film Anděl Páně 2, Cillian Murphy za Anthropoid, Karel Roden za roli ve fil­mu Masaryk, Karel Roden za Nikdy nejsme sami a Jiří Bartoška
za roli ve sním­ku Teorie tyg­ra. Vítězem kate­go­rie nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli se může stát Boleslav Polívka za roli ve fil­mu Anděl páně 2, Jamie Dornan
za Anthropoid, Oldřich Kaiser a Hanns Zischler za své herec­ké výko­ny ve fil­mu Masaryk či Miroslav Hanuš za Nikdy nejsme sami. Ocenění za nej­lep­ší režii může
na gala­ve­če­ru zís­kat někdo z těch­to nomi­no­va­ných – Sean Ellis za film Anthropoid, Tomáš Weinreb a Petr Kazda za sní­mek Já, Olga Hepnarová, Julius Ševčík za režii sním­ku Masaryk, Olmo Omerzu za Rodinný film či Jan Hřebejk za film Učitelka.

Slavnostní pře­dá­ní 24. výroč­ních cen České fil­mo­vé a tele­viz­ní aka­de­mie se usku­teč­ní
v sobo­tu 4. břez­na 2017 v  praž­ském Rudolfinu. Galavečerem bude nově pro­vá­zet mode­rá­tor­ka Adela Banášová. Celý večer bude vysí­lán v pří­mém pře­no­su od 20.00 hodin na ČT 1 .

PŘEHLED NOMINACÍ:

NEJLEPŠÍ FILM

Anthropoid – pro­du­cen­ti Mickey Liddell, Pete Shilaimon, Sean Ellis, David Ondříček, Kryštof Mucha

Já, Olga Hepnarová – pro­du­cen­ti Tomáš Weinreb, Petr Kazda, Vojtěch Frič, Marcin Kurek, Sylwester Banaszkiewicz, Marian Urban

Masaryk – pro­du­cen­ti Rudolf Biermann, Julius Ševčík

Rodinný film – pro­du­cent Jiří Konečný

Učitelka – pro­du­cen­ti Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská, Ondřej Zima, Jan Prušinovský

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM

Bratříček Karel – režie Krystyna Krauze – pro­du­cent­ky Barbara Ławska, Hana Třeštíková

FC Roma – režie Tomáš Bojar, Rozálie Kohoutová – pro­du­cent­ky Pavla Janoušková Kubečková, Tereza Polachová

Normální autis­tic­ký film – režie Miroslav Janek – pro­du­cent Jan Macola

Zákon Helena – režie Petra Nesvačilová – pro­du­cent­ka Klára Žaloudková

Zkáza krá­sou – režie Helena Třeštíková, Jakub Hejna – pro­du­cent­ka Hana Třeštíková

 

NEJLEPŠÍ REŽIE

Anthropoid – Sean Ellis

Já, Olga Hepnarová – Tomáš Weinreb, Petr Kazda

Masaryk – Julius Ševčík

Rodinný film – Olmo Omerzu

Učitelka – Jan Hřebejk

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI

Já, Olga Hepnarová  – Michalina Olszanská

Nikdy nejsme sami – Lenka Vlasáková

Rodinný film – Vanda Hybnerová

Teorie tyg­ra – Eliška Balzerová

Učitelka – Zuzana Mauréry

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI

Anděl Páně 2 – Ivan Trojan

Anthropoid – Cillian Murphy

Masaryk – Karel Roden

Nikdy nejsme sami – Karel Roden

Teorie tyg­ra – Jiří Bartoška

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI

Já, Olga Hepnarová  – Klára Melíšková

Lída Baarová – Simona Stašová

Masaryk – Arly Jover

Polednice – Daniela Kolářová

Rudý kapi­tán – Zuzana Kronerová

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI

Anděl Páně 2 – Boleslav Polívka

Anthropoid – Jamie Dornan

Masaryk – Oldřich Kaiser

Masaryk – Hanns Zischler

Nikdy nejsme sami – Miroslav Hanuš

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ

Anthropoid – Anthony Frewin, Sean Ellis

Já, Olga Hepnarová  – Tomáš Weinreb, Petr Kazda

Masaryk – Petr Kolečko, Alex Koenigsmark, Julius Ševčík

Nikdy nejsme sami – Petr Václav

Učitelka – Petr Jarchovský

NEJLEPŠÍ KAMERA

Anthropoid – Sean Ellis

Já, Olga Hepnarová  – Adam Sikora

Masaryk – Martin Štrba

Nikdy nejsme sami – Štěpán Kučera

Polednice – Alexander Šurkala

 

NEJLEPŠÍ STŘIH

Anděl Páně 2 – Jan Mattlach

Anthropoid – Richard Mettler

Masaryk – Marek Opatrný

Učitelka – Vladimír Barák

Zkáza krá­sou – Jakub Hejna

 

NEJLEPŠÍ ZVUK

Anděl Páně 2 – Radim Hladík jr.

Anthropoid – Yves Marie Omnes

Lichožrouti – Jan Čeněk, Richard Müller

Masaryk – Viktor Ekrt, Pavel Rejholec

Polednice – Petr Šoupa, Martin Jílek, Viktor Prášil

NEJLEPŠÍ HUDBA

Anthropoid – Robin Foster

Lída Baarová – Ondřej Soukup

Masaryk – Michal Lorenc, Kryštof Marek

Rudý kapi­tán – Petr Ostrouchov

Učitelka – Michal Novinski

NEJLEPŠÍ FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE

Anthropoid – Morgan Kennedy

Lída Baarová – Zdeněk Flemming

Lichožrouti – Galina Miklínová

Masaryk – Milan Býček

Učitelka – Juraj Fábry

NEJLEPŠÍ KOSTÝMY

Anděl Páně 2 – Katarína Hollá

Anthropoid – Josef Čechota

Já, Olga Hepnarová  – Aneta Grňáková

Masaryk – Katarína Štrbová Bieliková

Učitelka – Katarína Štrbová Bieliková

NEJLEPŠÍ MASKY 

Anděl Páně 2 – Andrea McDonald

Anthropoid – Gabriela Poláková, Linda Eisenhamerová

Já, Olga Hepnarová – Alina Janerka

Masaryk – Lukáš Král

Učitelka – Anita Hroššová

  

CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM – nesta­tu­tár­ní cena
3. polo­čas – Jiří Volek

Benny – Michal Hruška

Černý dort – Johana Švarcová

Kyjev Moskva – Anna Lyubynetska

Vězení – Damián Vondrášek

NEJLEPŠÍ FILMOVÝ PLAKÁT – nesta­tu­tár­ní cena

Já, Olga Hepnarová  – Lukáš Veverka - oce­ně­ný

Masaryk – Rudolf Biermann, Julius Ševčík

Polednice – Petr Skala

Učitelka – Michal Tilsch

Vlk z Královských Vinohrad – Tereza Kučerová, Jakub Suchý

 

CENA FILMOVÝCH FANOUŠKŮ – nesta­tu­tár­ní cena

Anthropoid – režie Sean Ellis (oce­ně­ný)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • n200904111234 115. května 2009 Delta Force: Black Hawk Down Hra je inspirována událostmi z roku 1993 v Somálsku, a tak se řadí do trojice děl, která o nich pojednává. Dalším členem týmu je stejnojmenný film od Ridleyho Scotta a kniha od Marka […] Posted in Recenze her
  • Earth vs. the Spider (2001)1. června 2014 Earth vs. the Spider (2001) Chtěl se stát pavoučím superhrdinou, nepočítal však s vedlejšími účinky. Quentin Kemmer je obyčejný plachý mladík, který tajně miluje svou sousedku Stephanii, komiksy a hlavně […] Posted in Horory
  • Nový měsíc -14. června 2011 Nový měsíc -  Po prvním díle, který nesl název Stmívání, přichází do kin velmi očekávaný druhý díl, který bude a je jistým úspěchem, který vydělává u nás, ale i ve světě […] Posted in Recenze
  • Ghosts of Darkness (2017)12. dubna 2024 Ghosts of Darkness (2017) Dva rivalové musí začít spolupracovat, jinak v tomto děsivém domě nemají šanci přežít… Dva paranormální vyšetřovatelé Jonathan a Jack jsou pozváni na staré […] Posted in Horory
  • Alžběta Bartošová: Nefér situacemi se nezabývám29. ledna 2016 Alžběta Bartošová: Nefér situacemi se nezabývám Dosud jste měla zkušenosti především s muzikály, případně televizními seriály, co pro vás znamenala tato první velká role ve filmu? Byla to pro mě velká výzva a zároveň příležitost. Před […] Posted in Rozhovory
  • Vladimír Páral - Válka s mnohozvířetem5. září 2020 Vladimír Páral - Válka s mnohozvířetem Tak jo, já se dobrovolně přiznám - Vladimír Páral patří mezi mé oblíbené autory (a je to venku!). Ano, i s vědomím toho, že vím, že se jedná trochu o povrchního kýčaře, který žije z […] Posted in Recenze knih
  • PlayAllspoluprace1419. ledna 2007 Smrtící nenávi2t (The Grudge 2) - Recenze Další z mnoha pokračování v hororovém žánru. Jak je dnes zvykem, také se jednalo o úspěšného předchůdce, a tak proč tedy neudělat další díl. To je především důvod dnešního nárůstů hororů […] Posted in Filmové recenze
  • Ženy pro měny24. června 2005 Ženy pro měny Film sleduje příběhy čtyř žen, čtyřech odlišných cest za krásou. Všechny hlavní protagonistky jsou sympatické, občas se jim smějeme, občas žasneme nad jejich výpověďmi, ale zároveň jsou […] Posted in Filmové recenze
  • John Cleese27. října 2016 John Cleese John Cleese (* 27. října 1939, Weston-super-Mare, Somerset, Anglie) je britský herec, komik, spisovatel a filmový producent, jeden z šesti členů komediální skupiny Monty Python. Hrál […] Posted in Profily osob
  • Game of Thrones Season 7 - Trailer31. března 2017 Game of Thrones Season 7 - Trailer Trailer na novou sezónu, která bude mít premiéru v červenci 2017. https://youtu.be/JxWfvtnHtS0 Posted in Trailery

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74316 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71798 KB. | 17.07.2024 - 19:31:12