Kritiky.cz > Recenze knih > Normálně jiní – strhující román o rodinném poutu a lásce

Normálně jiní – strhující román o rodinném poutu a lásce

107834 350 0 fit
107834 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte nevšed­ní čte­ní, kte­ré vás chyt­ne již od prv­ní stra­ny? Chcete si pře­číst dojem­ný román o lás­ce, rodi­ně i tou­ze? Neváhejte a začtě­te se do novin­ky vyda­va­tel­ství Grada, kte­rou vyda­la pod znač­kou Cosmopolis v roce 2018.

Devatenáctiletá Maddy žije všed­ní život v prá­ci ve foto­la­bu a se svou autis­tic­kou sestrou B., o kte­rou se sta­rá spo­leč­ně se svou mat­kou. Nemá čas na kama­rá­dy, pár­ty ani výle­ty. Vše se točí jen kolem její nemoc­né sest­ry. Vůbec si neu­vě­do­mu­je, že je něco špat­ně. Prostě ví, že je správ­né sta­rat se o svou rodi­nu, pro­to­že ta je základ vše­ho. Jednou se potká s Albertem, kte­rý je svým otcem neu­zná­vám, jeho bra­tr ho neu­stá­le urá­ží a celá jeho rodi­na si mys­lí, že je flá­kač a nic neu­mí. Proto se sna­ží, aby co nejdří­ve ode­šel z domu. Tito dva mají odliš­ný názor na život. Společnými pro­cház­ka­mi, výle­ty i poví­dá­ním se postup­ně sbli­žu­jí a uvě­do­mu­jí si, že na všech­ny pro­blémy nejsou sami. Jejich pohled na život se mění od zákla­du. Albert popr­vé pozná­vá, jak sil­né je rodin­né pou­to. I když začát­ky jejich sbli­žo­vá­ní nejsou pří­liš jed­no­du­ché, zami­lu­jí se do sebe. Stojí před nimi vel­ká zkouš­ka vzta­hu. Ustojí to oba? Jaká vel­ká rána Maddy ješ­tě čeká?

Román ve mně bude dlou­ho dozní­vat. Nečekala jsem tako­vý radi­kál­ní konec. Věřila jsem a moc jsem si přá­la štěs­tí pro Maddy i Alberta. Bohužel se to nespl­ni­lo. Paradoxní byly dva úhly pohle­du na rodi­nu. To jak je Maddy fixo­va­ná na svou sest­ru i mat­ku a to jak Albert pro­ží­vá odmí­tá­ní své­ho otce. Autorka ve svém romá­nu pou­ka­zu­je na to, jak je autis­mus závaž­né one­moc­ně­ní a jak doká­že změ­nit celou rodi­nu a její fun­go­vá­ní.

Kniha Normálně jiní je psa­ná dvě­ma posta­va­mi romá­nu. Jednu kapi­to­lu vyprá­ví Maddy, dal­ší Albert. Jsem na ten­to způ­sob vyprá­vě­ní v kni­hách zvyk­lá a neva­dí mě. Alespoň si čte­nář uvě­do­mu­je, co cítí jed­na či dru­há posta­va a může emo­ce pro­ží­vat spo­leč­ně s nimi.

Pokud jste čet­li kni­hy Hvězdy nám nepřá­lyNež jsem tě pozna­la, urči­tě bys­te si měli pře­číst i ten­to román. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Tammy Robinsonová žije na Novém Zélandě se svým man­že­lem, tře­mi dět­mi a dvě­ma zví­ře­cí­mi miláč­ky. Vlastním nákla­dem vyda­la sedm romá­nů a v sou­čas­né době pra­cu­je na dal­ším.

Novozélandská autor­ka Tammy Robinsonová se s vti­pem a hlu­bo­kým poro­zu­mě­ním zamýš­lí nad způ­so­bem, jakým doká­že­me plnit své sny, nad cenou, kte­rou jsme za to ochot­ni zapla­tit, a nad sílou lás­ky, kte­rá nám umož­ňu­je najít svou pra­vou rodi­nu.


Autor: Tammy Robinsonová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2018, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 336

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-0783-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47171 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71567 KB. | 24.06.2024 - 06:29:57