Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pád do ticha

Pád do ticha

200501111932 ticho4
200501111932 ticho4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pád do ticha je fil­mem nato­če­ným pod­le sku­teč­né udá­los­ti, kte­rá se sta­la dvě­ma horo­lez­cům v 80. letech. Rozhodli se zatím nemož­nou tra­sou zdo­lat jed­nu z hor Peruánských And. To se jim také poved­lo.

Horší již byla fáze sestu­pu, během níž se jeden z horo­lez­ců (Joe Simpson) vel­mi ošk­li­vě zra­nil. Zlomil si nohu a nebyl scho­pen se vlast­ní­mi sila­mi dostat do jejich jedi­né­ho, základ­ní­ho tábo­ra. Druhý z horo­lez­ců (Simon Yates) nevá­hal a roz­ho­dl se své­ho kama­rá­da do tábo­ra dostat. Velmi poma­lu a zejmé­na pro Joea hod­ně bolest­ně se postup­ně sla­ňo­va­li dolů. Již tato samot­ná sku­teč­nost by jis­tě v obou akté­rech zane­cha­la nepří­jem­né vzpo­mín­ky. Došlo však na něco ješ­tě hor­ší­ho.

Simon a Joe se dosta­li do neře­ši­tel­né situ­a­ce, v níž se Simon musel tvr­dě roz­hod­nout. Aby zachrá­nil ale­spoň svůj život a mohl se vůbec pohnout z mís­ta, odří­zl k sobě při­pou­ta­né­ho Joea. Ten po dlou­hém pádu skon­čil v hlu­bo­ké pro­pas­ti. Sám, se zlo­me­nou nohou. Oba si mys­le­li, že to Joe nemů­že pře­žít. Nic nepro­zra­dím, když řek­nu, že pře­žil.

Film je totiž napůl doku­ment, v němž vystu­pu­jí sku­teč­ní horo­lez­ci a líčí své poci­ty během těch­to něko­li­ka těž­kých dní. Napůl je kla­sic­kým dra­ma­tem, kte­rý se čás­teč­ně natá­čel v Alpách, a v němž mís­to horo­lez­ců vystu­pu­jí her­ci. Joe se přes všech­ny své kom­pli­ka­ce z pro­pas­ti dosta­ne a vydá se na stras­tipl­nou ces­tu zpět. V této fázi je film hlav­ně svě­dec­tvím o nesku­teč­ně pev­né vůli a odhod­lá­ní. O růz­ných tech­ni­kách, díky nimž je člo­věk scho­pen pře­žít a dodat si síly do dal­ší ces­ty.

Pád do ticha je těž­ké hod­no­tit jako film. Je to vlast­ně jen vyprá­vě­ní sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Bez při­krášle­né­ho scé­ná­ře, úžas­ných herec­kých výko­nů. To, co na něm bude­te obdi­vo­vat, je vytr­va­lost Joea, se kte­rou pod­nik­ne nesmír­ně těž­kou ces­tu do tábo­ra, aniž by si byl vůbec jis­tý, že v něm ješ­tě něko­ho najde. Z kina bude­te zce­la jis­tě odchá­zet jako opa­ře­ní s poci­tem, že tohle bys­te nedo­ká­za­li. Když jsme kino opouš­tě­li my, jen pár lidí tiše pro­ho­di­lo: „Proč nikdo nemlu­ví?“

O filmu:

Rok: 2004
Režie: Kevin McDonald
Kamera: Mike Eley
V hlav­ních rolích: Joe Simpson, Simon Yates, Nicholas Aaron, Brendan Mackey
Délka fil­mu: 106 minut


Podívejte se na hodnocení Pád do ticha na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,36244 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71679 KB. | 17.07.2024 - 17:37:28