Kritiky.cz > Speciály > Amadeus

Amadeus

Amadeus
Amadeus
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Amadeus je ame­ric­ký dobo­vý živo­to­pis­ný film z roku 1984, kte­rý nato­čil Miloš Forman pod­le diva­del­ní hry Amadeus z roku 1979. Děj se ode­hrá­vá ve Vídni v dru­hé polo­vi­ně 18. sto­le­tí a je fik­tiv­ním pří­bě­hem Wolfganga Amadea Mozarta z doby, kdy opus­til Salcburk, kte­rý jeho autor popsal jako „fan­ta­zii na téma Mozart a Salieri“. Mozartova hud­ba je hoj­ně sly­šet v soun­d­trac­ku fil­mu. Film sle­du­je fik­tiv­ní sou­pe­ře­ní mezi Mozartem a ital­ským skla­da­te­lem Antoniem Salierim na dvo­ře císa­ře Josefa II. Ve fil­mu hra­jí F. Murray Abraham jako Salieri a Tom Hulce jako Mozart. Abraham i Hulce byli nomi­no­vá­ni na Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon, při­čemž Abraham zví­tě­zil.

Amadeus byl uve­den do kin spo­leč­nos­tí Orion Pictures 19. září 1984, tři­náct dní po svě­to­vé pre­mi­é­ře v Los Angeles 6. září 1984. Po uve­de­ní do kin se film dočkal vše­o­bec­né­ho uzná­ní a stal se kasov­ním trhá­kem, kte­rý vydě­lal přes 90 mili­o­nů dola­rů.

Je pova­žo­ván za jeden z nej­lep­ších fil­mů všech dob, Amadeus byl nomi­no­ván na 53 cen a 40 jich zís­kal, včet­ně osmi Oscarů (včet­ně Oscara za nej­lep­ší film), čtyř cen BAFTA, čtyř Zlatých gló­bů a ceny Directors Guild of America. Od roku 2021 se jed­ná o posled­ní film, kte­rý má více než jed­nu nomi­na­ci v kate­go­rii Oscar za nej­lep­ší herec­ký výkon. V roce 1998 jej Americký fil­mo­vý insti­tut zařa­dil na 53. mís­to v žeb­říč­ku 100 let... 100 fil­mů. V roce 2019 byl film Knihovnou Kongresu USA vybrán k ucho­vá­ní v Národním fil­mo­vém regis­t­ru Spojených stá­tů jako „kul­tur­ně, his­to­ric­ky nebo este­tic­ky význam­ný“.

Děj

V zimě roku 1823 je Antonio Salieri umís­těn do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny poté, co pře­ži­je pokus o sebe­vraž­du, během něhož jeho slu­žeb­nic­tvo zaslech­ne, jak se při­zná­vá k vraž­dě Wolfganga Amadea Mozarta. Mladý kněz otec Vogler se k Salierimu při­blí­ží, aby Salieriho při­zná­ní upřes­nil. Salieri vyprá­ví, že už v mlá­dí v 60. letech 17. sto­le­tí tou­žil být skla­da­te­lem, což se nelí­bi­lo jeho otci. Modlí se k Bohu, aby, pokud Salieriho uči­ní slav­ným skla­da­te­lem, mu na oplát­ku slí­bil věr­nost. Brzy poté jeho otec umí­rá, což Salieri pova­žu­je za zna­me­ní, že Bůh jeho slib při­jal. V roce 1774 se Salieri stá­vá dvor­ním skla­da­te­lem císa­ře Josefa II. ve Vídni. O sedm let poz­dě­ji na recep­ci na počest Mozartova mece­ná­še, sal­cbur­ské­ho knížete-arcibiskupa, Salieri šoko­va­ně zjis­tí, že nad­po­zem­sky talen­to­va­ný Mozart je nemrav­ný a nedo­spě­lý. Salieri, zbož­ný kato­lík, nedo­ká­že pocho­pit, proč Bůh obda­řil tak vel­kým darem Mozarta mís­to něj, a dojde k závě­ru, že Bůh vyu­ží­vá Mozartova talen­tu, aby zesměš­nil Salieriho prů­měr­nost. Salieri se Boha zřek­ne a pří­sa­há, že se mu pomstí tím, že Mozarta zni­čí.

Mozartův alko­ho­lis­mus zhor­šu­je jeho zdra­ví, man­žel­ství i pověst u dvo­ra, přes­to­že stá­le vytvá­ří geni­ál­ní díla. Salieri si najme mla­dou dív­ku, kte­rá se vydá­vá za Mozartovu slu­žeb­nou, a zjis­tí, že Mozart pra­cu­je na ope­ře pod­le hry Figarova svat­ba, kte­rou císař zaká­zal. Když je Mozart před­vo­lán ke dvo­ru, aby podal vysvět­le­ní, poda­ří se mu pře­svěd­čit císa­ře, aby povo­lil pre­mi­é­ru jeho ope­ry, a to navzdo­ry Salieriho a rád­cův poku­sům o sabo­táž. Když se Mozart dozví, že jeho otec zemřel, napí­še ve svém žalu Don Giovanni. Salieri pozná, že mrt­vý voje­vůd­ce v ope­ře sym­bo­li­zu­je Mozartova otce, a vymys­lí plán; Mozarta pře­svěd­čí, že jeho otec vstal z mrtvých, aby si objed­nal Requiem. Poté plá­nu­je Mozarta zabít, jakmi­le bude dílo dokon­če­no, a pre­mi­é­ro­vat ho na Mozartově pohřbu a pro­hlá­sit dílo za své. Mezitím Mozartův pří­tel Emanuel Schikaneder Mozarta vyzve, aby pro jeho diva­dlo napsal ope­ru. Mozart mu vyho­ví, přes­to­že jeho žena Constanze nalé­há, aby Requiem dokon­čil. Po hád­ce s Mozartem Constanze odchá­zí i s jejich malým synem Karlem.

Více na Kritiky.cz
#DP204: Sebevražedný oddíl: Dostaňte Jokera!  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Brian AzzarelloKresba: Alex MaleevIniciativa DC ...
Návrh Léto se nám neodvratně chýlí ke svému vrcholnému dni a my se po...
Falcon a Winter Soldier - Nový řád světa Myslím že první epizoda působila jako dobrý úvod do seriálu. Buckyho i Samova osobní linka f...
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – velkolepá série filmů se konečně dočká konce Twilight sága je opravdovým fenoménem, který zná skoro každý. I když má mnoho odpůrců, v...
ZLÍNFEST - Ranni info 27. května 2018 ...

Mozartova nová ope­ra Kouzelná flét­na má vel­ký úspěch, ale pře­pra­co­va­ný Mozart se během jed­no­ho před­sta­ve­ní zhrou­tí. Salieri ho vez­me domů a pře­mlou­vá ho, aby pokra­čo­val v Requiem, a nabíd­ne se, že bude Mozarta upou­ta­né­ho na lůž­ko dik­to­vat. Druhý den ráno Mozart Salierimu podě­ku­je za přá­tel­ství a Salieri při­zná, že Mozart je nej­lep­ší skla­da­tel, kte­ré­ho zná. Constanze se vra­cí a poža­du­je, aby Salieri oka­mži­tě ode­šel. Ve svém poci­tu viny zamkne nedo­kon­če­né Requiem, aby se k Salierimu nedo­sta­lo, a Mozart vyčer­pá­ním umí­rá. Mozart je odve­zen z měs­ta a za deš­tě bez obřa­du pohřben do hro­mad­né­ho hro­bu.

V roce 1823 je Vogler pří­liš šoko­ván, než aby Salierimu dal roz­hře­še­ní, a tak se domní­vá, že „milo­srd­ný“ Bůh radě­ji zni­čil své­ho milo­va­né­ho Mozarta, než aby Salierimu dovo­lil podí­let se na sebe­men­ší čás­ti své slá­vy. Salieri s hoř­kou iro­nií slí­bí, že se bude za Voglera mod­lit a záro­veň mu dá roz­hře­še­ní spo­lu se vše­mi prů­měr­ný­mi lid­mi svě­ta jako jejich „pat­ron“. Když Salieriho vezou na koleč­kách po chod­bě a při prů­jez­du zba­vu­je paci­en­ty nemoc­ni­ce jejich vlast­ní nedo­sta­teč­nos­ti, roze­z­ní se vzdu­chem Mozartův smích.

Produkce

Ve své auto­bi­o­gra­fii Začátek, Kenneth Branagh uvá­dí, že byl jed­ním z fina­lis­tů pro roli Mozarta, ale byl vyřa­zen z úvah, když se Forman roz­ho­dl nato­čit film s ame­ric­kým obsa­ze­ním.

Mark Hamill, kte­rý ke kon­ci uvá­dě­ní diva­del­ní hry na Broadwayi nahra­dil Tima Curryho v roli Mozarta, v jed­nom roz­ho­vo­ru vzpo­mí­nal, že četl s mno­ha hereč­ka­mi kon­kurz na Mozartovu ženu Constanze a po zkouš­kách se Forman roz­ho­dl ho neob­sa­dit kvů­li jeho spo­je­ní s posta­vou Luka Skywalkera, pro­to­že se domní­val, že by mu divá­ci roli skla­da­te­le neu­vě­ři­li. Tom Hulce se údaj­ně nechal inspi­ro­vat výky­vy nálad Johna McEnroea pro ztvár­ně­ní Mozartova nevy­po­či­ta­tel­né­ho génia.

Meg Tilly byla obsa­ze­na do role Mozartovy man­žel­ky Constanze, ale den před začát­kem natá­če­ní si pře­trh­la vazy v noze. Nahradila ji Elizabeth Berridge. Do role Emanuela Schikanedera, lib­re­tisty Kouzelné flét­ny, byl obsa­zen Simon Callow, kte­rý hrál Mozarta v původ­ní lon­dýn­ské diva­del­ní insce­na­ci Amadea.

Více na Kritiky.cz
Kick Ass [83%] http://www.csfd.cz/film/248143-kick-ass/ V kinech ČR: 06.05.2010 V kinech SK: 29.07.2010 Na D...
Vlajková konzole Xbox Series X spustí svůj prodej 10. 11., ve... Vlajková konzole Xbox Series X spustí svůj prodej 10. 11., ve stejný den jako slabší Xbox Seri...
Carmen Electra   Carmen, vlastním jménem Tare Leigh Patrick se narodila 20.4.1972 Patricii a Harrymu Patrickový...
Velikonoční tvoření-šikovné ruce Velikonoce se už kvapem blíží a možná přemýšlíte, jak si vyzdobit svůj dům či být. Syl...
Epic Games kupuje slovenské studio Capturing Reality. To se... Epic Games kupuje slovenské studio Capturing Reality. To se specializuje na fotogrammetrii a stojí...

Film se natá­čel v Praze a Kroměříži. Pozoruhodné je, že Forman mohl natá­čet scé­ny v praž­ském Stavovském diva­dlu, kde před dvě­ma sto­le­tí­mi debu­to­va­ly Don GiovanniLa cle­men­za di Tito. Několik dal­ších scén se natá­če­lo v Barrandovských ate­li­é­rech.

Forman spo­lu­pra­co­val s ame­ric­kou cho­re­o­gra­f­kou Twylou Tharp.

Recepce

Kritické při­je­tí

Amadeus si na agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes drží 93 % na zákla­dě 95 recen­zí, s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 8,92/10. Na webu se uvá­dí kon­sen­zus: „Velkorysý, zábav­ný a sil­ný film o živo­tě a vli­vu, a to jak pozi­tiv­ním, tak nega­tiv­ním, jed­no­ho z nej­vět­ších uměl­ců západ­ní kul­tu­ry“. Roger Ebert, kte­rý fil­mu udě­lil čty­ři hvěz­dič­ky ze čtyř, uznal, že se jed­ná o jeden z „nej­ris­kant­něj­ších hazar­dů, kte­ré fil­ma­ři za dlou­hou dobu pod­nik­li“, ale dodal, že „(v tom je geni­a­li­ta fil­mu) na tom­to pří­stu­pu není nic laci­né­ho nebo nedů­stoj­né­ho“, a nako­nec dospěl k závě­ru, že se jed­ná o „vel­ko­le­pý film, plný a něž­ný a zábav­ný a okouz­lu­jí­cí“. Ebert poz­dě­ji film zařa­dil na svůj seznam Velkých fil­mů. Peter Travers z časo­pi­su People uve­dl, že „Hulce a Abraham sdí­le­jí dvo­jí tri­umf ve fil­mu, kte­rý obsto­jí jako pro­vo­ka­tiv­ní a zázrač­ný počin“. Stanley Kauffmann z The New Republic jej zařa­dil na svůj seznam fil­mů, kte­ré sto­jí za to vidět. V jed­né nega­tiv­ní recen­zi Todd McCarthy z Variety uve­dl, že navzdo­ry „skvě­lé­mu mate­ri­á­lu a téma­tu, s nímž se dá pra­co­vat, a tak špič­ko­vé­mu talen­tu, kte­rý se na něm podí­lel“, se ve fil­mo­vé adap­ta­ci „posta­va a síla, kte­ré dílo mělo na jeviš­ti, zna­tel­ně zmen­ši­ly“. Mnoho his­to­ric­kých nepřes­nos­tí ve fil­mu vyvo­la­lo kri­ti­ku hudeb­ních his­to­ri­ků.

Tržby

Film vydě­lal ve Spojených stá­tech a Kanadě 52 mili­o­nů dola­rů a do lis­to­pa­du 1985, kdy byl ješ­tě v zámoř­ských kinech, vydě­lal celo­svě­to­vě k dneš­ní­mu dni přes 90 mili­o­nů dola­rů.

Ocenění

Film byl nomi­no­ván na jede­náct Oscarů a osm jich zís­kal (včet­ně ceny za nej­lep­ší film). Na závěr osca­ro­vé­ho cere­mo­ni­á­lu při­šel na pódi­um Laurence Olivier, aby pře­dal Oscara za nej­lep­ší film. Když Olivier děko­val Akademii za pozvá­ní, už ote­ví­ral obál­ku. Místo toho, aby ozná­mil nomi­no­va­né, jed­no­du­še pře­če­tl: „Vítězem se stá­vá Amadeus“. Úředník AMPAS rych­le vyšel na pódi­um, aby potvr­dil vítě­ze, a nazna­čil, že je vše v pořád­ku, načež Olivier pře­dal cenu pro­du­cen­to­vi Saulu Zaentzovi. Olivier (ve svých 78 letech) byl dlou­há léta nemoc­ný a prá­vě kvů­li mír­né demen­ci zapo­mněl pře­číst nomi­no­va­né. Zaentz poté Olivierovi podě­ko­val a řekl, že je mu ctí od něj cenu pře­vzít, a poté se ve své děkov­né řeči zmí­nil o ostat­ních nomi­no­va­ných: The Killing Fields, A Passage to the India, Places in the HeartA Soldier’s Story. Maurice Jarre zís­kal Oscara za nej­lep­ší původ­ní hud­bu k fil­mu Přechod do Indie. Ve své děkov­né řeči při pře­bí­rá­ní ceny Jarre pozna­me­nal: „Měl jsem štěs­tí, že letos nemohl být oce­něn Mozart.“

Více na Kritiky.cz
Dojem z traileru The Exorcist: Beliver Nedávno vyšel první oficiální trailer na horor The Exorcist: Beliver od režiséra Davida Gordo...
Assassins Creed 3 Remastered Dnes vyšel remastrovaný díl Assassins Creed - Assassins Creed 3 (také jako součást Assassin's ...
Abbie Greaves – Ticho mezi námi (recenzní kniha) Za poskytnutí recenzního výtisku velice děkuji nakladatelství Metafora Zdravím všechny sv...
Capone - poslední léta slavného mafiána Dříve jeden z nejobávanějších mafiánů v Chicagu Al Capone (Tom Hardy) je poslán do vězení...
Dědictví aneb Kurvahošigutntág Hlavní hrdina má velice proměnný charakter a nutno říci, že Bolek Polívka se role Bohumila u...

Film je spo­lu s Anglickým paci­en­tem, The Hurt Locker, The ArtistBirdmanem jedi­ným vítě­zem kate­go­rie Nejlepší film, kte­rý se nikdy nedo­stal do víken­do­vé pěti­ce nej­lep­ších fil­mů od roku 1982, kdy se zača­ly zazna­me­ná­vat žeb­říč­ky. Film se během své­ho 8. víken­du v kinech dostal na 6. mís­to. Saul Zaentz pro­du­ko­val jak Amadeus, tak Anglický paci­ent.


  • Foto: Photo © Warner Bros.
  • Zdroj: Anglická Wikipedie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,74597 s | počet dotazů: 309 | paměť: 70177 KB. | 04.12.2023 - 20:07:01