Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Iron Throne (S08E06) - Už nikdy nebude nic ze světa Sedmi království!

The Iron Throne (S08E06) - Už nikdy nebude nic ze světa Sedmi království!

Hra04
Hra04
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Opravdu posled­ní díl kul­tov­ní­ho seri­á­lu je pro scé­náris­ty oprav­du to nej­těž­ší, co můžou napsat. Musí se správ­ně roz­lou­čit s posta­va­mi, s pří­bě­hem a musí uspo­ko­jit i fanouš­ky, kte­ří musí pocho­pit, že už nikdy nebu­de nic dal­ší­ho s jejich oblí­be­ný­mi krá­ly, lor­dy a lady...

Tábor fanouš­ků je po posled­ním díle hod­ně roz­dě­len na ty, kte­rým se díl líbí a na ty, kte­ří napros­to nadá­va­jí. Tím, že seri­ál kon­čí, ale není záslu­ha hlav­ních tvůr­ců, ale za to může HBO, kte­ré už nechtě­lo dál pokra­čo­vat v pří­bě­hu. Knihy, kte­ré měl napsat George R.R. Martin, už před dlou­hý­mi tře­mi sezó­na­mi  došly, a tak se muse­li tvůr­ci a scé­náris­té sna­žit, aby pokra­čo­va­ly v pří­bě­hu.

Hra02 1

Patnáct dílů během 3 let úpl­ně posta­čí, aby se pří­běh hlav­ních rodů dokon­čil a aby se hlav­ní posta­vy, pokud pře­ži­jí, setka­ly v Králově pří­sta­viš­ti a zvo­li­ly nové­ho své­ho krá­le.

Poslední díl dává sbo­hem oblí­be­ným posta­vám a potvr­dí jeden z mož­ných kon­ců, kte­ré unik­ly před uve­de­ní epi­zo­dy na inter­net. Nebudu psát jaký, ale pro fanouš­ky je to tro­cha zkla­má­ní. Nemyslím si, že tako­vý konec George R.R. Martin urči­tě chtěl, pro­to­že to je pros­tě neče­ka­né a hod­ně ame­ric­ké. Ale chá­pu to, pří­běh se má zakon­čit tak, aby už nemoh­lo pokra­čo­vat nic s žád­nou oblí­be­nou posta­vou.

Hra03

Pro mně je 75 epi­zo­da dob­rý roz­lou­če­ním. Je dob­ře vidět, že už tvůr­ci ví, že nebu­dou pokra­čo­vat a tak si dáva­jí zále­žet na kaž­dé chvil­ce s oblí­be­ný­mi živý­mi posta­va­mi, u kte­rých musí­me v posled­ních chvil­kách vědět, jak jejich pří­běh bude pokra­čo­vat dál. To vše se spl­ni­lo. Není to žád­ná posled­ní epi­zo­da seri­á­lu Ztraceni, Hvězdné brá­ny nebo Dextera, kte­rá se pros­tě tvůr­cům nepo­ved­la.

To že jak posled­ní, tak před­po­sled­ní, sezo­na byla tro­chu zkrá­ce­ná, tak vůbec neva­dí, pří­běh byl pros­tě zrych­len a pří­běhy se ode­hrá­ly pou­ze ty důle­ži­té, aniž by to vadi­lo hlav­ním posta­vám.

Hra05

Je také důle­ži­té při­po­me­nout, že celá posled­ní sezó­na už není vůbec krva­vá a plná nahých těl, moc dob­ře pro­du­cen­ti vědí, že už se stal seri­ál slav­ným a tak jej udě­la­ly pří­stup­něj­ším pro více lidí. Předchozí sezó­ny by urči­tě celo­stát­ní tele­vi­ze „cen­zu­ro­va­ly“ nebo by je muse­ly dávat po desá­té hodi­ně. Sedmou i osmou můžou (až na pár výji­mek (pár minut)) dávat v hlav­ním vysí­la­cím čase.

Mne se posled­ní roz­luč­ko­vá epi­zo­da líbi­la. Je to dost dob­ré roz­lou­če­ní s celým seri­á­lem a po před­cho­zím krvepro­li­tí byla klid­ná a dost kva­lit­ní. Sice asi nej­slab­ší z letoš­ní sezó­ny, ale všech­no důle­ži­té  se udá­lo v před­cho­zích dílech, tak jde to, aby se s fanouš­ky tvůr­ci a her­ci důstoj­ně roz­lou­či­li.

Hra01 1


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98192 s | počet dotazů: 254 | paměť: 74666 KB. | 25.06.2024 - 16:41:44