Kritiky.cz > Recenze knih > Vzdělaná - pravdivý příběh o síle rodinného pouta a odhodlání vydat se vlastní cestou

Vzdělaná - pravdivý příběh o síle rodinného pouta a odhodlání vydat se vlastní cestou

a101a0f0000993 vzdelana 2d
a101a0f0000993 vzdelana 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tara Westoverová se naro­di­la do přís­ně nábo­žen­ské rodi­ny sur­vi­va­lis­tů, vyrůs­ta­la na samo­tě v horách se svým psy­chic­ky nemoc­ným otcem, mat­kou, kte­rá pra­co­va­la jako porod­ní asi­s­tent­ka u domá­cích poro­dů, věno­va­la se bylin­ka­ře­ní. Dále s nimi žil její star­ší bra­tr, kte­rý Taru týral a ubli­žo­val ji. V těch­to pomě­rech, kde vzdě­lá­ní pro­bí­ha­lo doma i léče­ní nepři­da­lo v úva­hu, že by zašli k léka­ři, se Tara vzbou­ří a ode­jde z domo­va. Je při­ja­ta na Univerzitu Brighama Younga, poté stu­do­va­la na Harvardu a v Cambridgi, kde zís­ka­la dok­to­rát.  Co pro ni vše zna­me­na­lo ode­jít z domo­va a jít svou ces­tou? Na jed­nu stra­nu osvo­bo­zu­jí­cí moc, na dru­hou stra­nu obrov­ská daň. Jak vyso­kou cenu muse­la Tara zapla­tit? Jak se k tomu posta­ví její rodi­na? Tak to už se nechce pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Čeká na vás oprav­du str­hu­jí­cí prav­di­vý pří­běh o rodin­ném pou­tu, o odhod­lá­ní a síle jít svou vlast­ní ces­tou.

Kniha má 352 stran, je roz­dě­le­na na 40 kapi­tol, na začát­ku je pro­log, na kon­ci je podě­ko­vá­ní a vysvět­liv­ky. Na titul­ní strán­ce je dře­vě­ná škol­ní lavi­ce, kte­rá je v obi­lí. Vyvolává ve mně poci­ty samo­ty a prázd­no­ty. Jak se asi cíti­la Tara, hlav­ní hrdin­ka romá­nu, když ode­šla od rodi­ny a muse­la se s tím vším sama vyrov­nat a posta­vit se na vlast­ní nohy.

Román se mně moc líbil a vím, že ve mně bude oprav­du dlou­ho dozní­vat. Místy jsem oprav­du pře­mýš­le­la, až kam se může Tara dostat díky své píle, moc jsem ji to přá­la, pro­to­že číst o živo­tě mor­mon­ské rodi­ny sur­vi­va­lis­tů mě nene­chá­va­lo chlad­nou. Co vše muse­la Tara zvlád­nout, vytr­pět, pros­tě si pro­žít bylo nesku­teč­né. Líbí se mně, že je to román napsa­ný pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Jak osvo­bo­zu­jí­cí je být sama sebou, na dru­hou stra­nu být na vše sama, toť otáz­ka, co je lep­ší. Rozhodně vás čeká veli­ce sil­ný román, kte­rý jsem pro­ži­la od začát­ku až do kon­ce.

Ukázka z kni­hy:

Když jsem si dřív neby­la jis­tá, roz­hod­ně jsem si nedo­vo­li­la trvat na svém a pokaž­dé jsem ustou­pi­la těm, kte­ří tvr­di­li, že to vědí s jis­to­tou. Můj život za mě vyprá­vě­li jiní. Jejich hla­sy byly ráz­né, roz­hod­né, nezpo­chyb­ni­tel­né. Vůbec mě nena­padlo, že můj hlas může být zrov­na tak sil­ný.

Pak se můj svět pře­vrá­til vzhů­ru noha­ma: nastou­pi­la jsem na vyso­kou, vešla jsem do poslu­chár­ny a s vyku­le­ný­ma oči­ma a třeš­tí­cí hla­vou jsem poslou­cha­la před­náš­ky o ame­ric­kých ději­nách. Dr. Richard Kimball měl zvuč­ný, sou­stře­dě­ný hlas. O otroc­tví jsem už sly­še­la, táta se o něm zmi­ňo­val a sama jsem o něm čet­la v jeho oblí­be­né kni­ze o zalo­že­ní Ameriky. Dočetla jsem se, že v kolo­ni­ál­ním obdo­bí byli otro­ci šťast­něj­ší a svo­bod­něj­ší, než jejich páno­vé, pro­to­že jejich pány zatě­žo­va­ly nákla­dy na jejich péči. Nedávalo mi to smy­sl.

Několik slov u autor­ce:

Tara Westoverová (1986) je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, ese­jist­ka a his­to­rič­ka. Narodila se v Idahu do přís­ně nábo­žen­ské rodi­ny sur­vi­va­lis­tů, kte­rá odmí­ta­la stát­ní insti­tu­ce včet­ně škol. Přesto se Tara vlast­ním úsi­lím dosta­la na vyso­kou ško­lu a své vzdě­lá­ní po dese­ti letech zavr­ši­la dok­to­rá­tem na uni­ver­zi­tě v Cambridgi. V sou­čas­nos­ti pra­cu­je jako vědec­ká pra­cov­ni­ce v Harvard Kennedy School Shorenstein Center a věnu­je se pro­jek­tům týka­jí­cí se médií a poli­tic­ké pola­ri­za­ce spo­leč­nos­ti.

Když nakla­da­tel­ství Penguin Random Housen v roce 2018 vyda­lo auto­bi­o­gra­fii Vzdělaná, kni­ha se oka­mži­tě sta­la best­selle­rem, zís­ka­la uzná­ní kri­ti­ky i čte­ná­řů, vyhrá­la řadu cen a v sou­čas­nos­ti jsou prá­va pro­da­ná do téměř 30 jazy­ků. The New Youk Times ozna­či­ly Vzdělanou za jed­nu z dese­ti nej­lep­ších knih roku 2018.

 

Autor: Tara Westoverová

Přeložila: Olga Bártová

Žánr: živo­to­pis, svě­to­vá belet­rie

Vydáno: 2021,  Nakladatelství Mladá fron­ta ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 352

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-204-5963-3

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43222 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71951 KB. | 18.07.2024 - 15:57:15