Kritiky.cz > Recenze knih > Pobřežní cesta - kniha o tom, jak se vyrovnat se zármutkem

Pobřežní cesta - kniha o tom, jak se vyrovnat se zármutkem

fishing boat 6273132 1920
fishing boat 6273132 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Raynor a Moth jsou man­že­lé, kte­ří spo­leč­ně vybu­do­va­li od zákla­du rodin­nou far­mu ve Walesu. Během jed­no­ho dne, díky špat­né inves­ti­ci se ocit­nou na uli­ci a bez peněz. Aby toho neby­lo málo, záhy se Moth dozví­dá, že trpí nevy­lé­či­tel­ným dege­ne­ra­tiv­ním one­moc­ně­ním. Co teď? Za posled­ní pení­ze kou­pí stan a dva bato­hy a vyra­zí na ces­tu podél jiho­zá­pad­ní­ho ang­lic­ké­ho pobře­ží. Raynor se při bale­ní věcí vzpo­me­ne na kni­hu s názvem Procházka na pět set mil, kte­rou čet­la někdy jako dva­ce­ti­le­tá hol­ka, jenž vyprá­ví o muži, kte­rý puto­val tou­to ces­tou. Co vše na své ces­tě musí zvlád­nout? Jaké pře­káž­ky ješ­tě musí pře­ko­nat? Dokážou vyžít s osmačty­ři­ce­ti lib­ra­mi na týden? I když nema­jí mnoh­dy co na jíd­lo, nebo se kde umýt, neztrá­cí nadě­ji i vzá­jem­nou lás­ku, kte­rá je celý život pojí. Během jejich ces­ty se autor­ka dotý­ká i pro­ble­ma­ti­ky bez­do­mo­vec­tví. 

bmid pobrezni cesta 4Fl 455678

Silný a veli­ce upřím­ný pří­běh o puto­vá­ní, ztrá­tě i nalé­zá­ní, o tom, jak je snad­né domov ztra­tit, ale ne zno­vu nalézt, tak­též o nepří­z­ni osu­du i kom­pli­ka­cích, kte­ré musí během ces­ty pře­žít. Dechberoucí čte­ní, kte­ré vás nene­chá jen tak být.

Kniha se mně moc líbi­la, i když to neby­lo úpl­ně leh­ké čte­ní jen tak na odpo­či­nek. Často jsem nad urči­tý­mi pasá­že­mi muse­la del­ší dobu pře­mýš­let a kni­hu na chví­li odlo­žit. I přes­to jsem si čte­ní moc uži­la, jeli­kož autor­ka napsa­la oprav­du zají­ma­vý pří­běh. Nesmírně se mně líbi­lo, jak hlav­ní posta­vy Raynor a Moth měly krás­ný vztah, i přes nepří­zeň osu­du si doká­za­ly spo­leč­ně pora­dit. Zajímavý námět o ztrá­tě a záro­veň hle­dá­ní něče­ho jiné­ho, nové­ho. Autorka se zmí­ni­la o pro­ble­ma­ti­ce bez­do­mo­vec­tví, o kte­ré se pří­liš snad­no nemlu­ví a mys­lím si, že se jí to veli­ce dob­ře poda­ři­lo.

Několik slov o autor­ce:

Raynor Winnová se i po dokon­če­ní Jihozápadní pobřež­ní ces­ty stá­le pra­vi­del­ně věnu­je dál­ko­vým pocho­dům, píše o pří­ro­dě, bez­do­mo­vec­tví a tábo­ře­ní pod širým nebem. Žije v Cornwallu se svým man­že­lem Mothem a jejich psem Montym. Toto je její prv­ní kni­ha.

Ukázka z kni­hy:

Teprve před něko­li­ka dny se Raynor dozvě­dě­la, že její man­žel Moth trpí nevy­lé­či­tel­nou nemo­cí. A k tomu prá­vě při­šli o dům a s ním i o prá­ci.

Nezbývá jim sko­ro nic - ani čas. A tak se roz­hod­nou vydat na pouť dlou­hou tisíc kilo­me­t­rů. Chtějí pro­jít Jihozápadní pobřež­ní ces­tu, kte­rá vede po ang­lic­kém pobře­ží, ze Somersetu přes Devon a Cornwall až do Dorsetu. Putují pří­moř­skou kra­ji­nou, po úte­sech mezi mořem a oblo­hou a v bato­zích si nesou jen to nej­nut­něj­ší. S kaž­dým kro­kem, kaž­dým dal­ším setká­ním a potí­že­mi, jimž muse­jí čelit, se z pros­té pěší výpra­vy stá­vá život­ní pouť.

Náš svět se měnil, jeho kra­je bled­ly, jak nás ces­ta ved­la mezi mořem, ska­la­mi a oblo­hou. Jako bychom postup­ně splý­va­li s divo­či­nou a ces­ta, kte­rou jsme krá­če­li, jako by nás nes­la úpl­ně jinam.

 

  • Autor: Raynor Winnová
  • Přeložila: Lucie Mikolajková
  • Vydáno: 2020, Nakladatelství KAZDA, Brno
  • Žánr: svě­to­vá lite­ra­tu­ra, ces­to­pi­sy
  • Počet stran: 349
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN 978-80-88316-94-7

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.


  • Foto: Nakladatelství KAZDA & Lenka Štveráčková
  • Náhledová fot­ka od Ri ButovPixabay

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48013 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71956 KB. | 18.07.2024 - 13:58:54