Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kokain - Návod na to, jak sklidit, vyrobit a pašovat drogy do Kalifornie.

Kokain - Návod na to, jak sklidit, vyrobit a pašovat drogy do Kalifornie.

Kokain
Kokain
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu George Junga, kte­rý v 70. letech vytvo­řil nej­vět­ší paše­rác­kou obchod­ní ces­tu pro export koka­i­nu z Kolumbie do USA. „Tohle je prv­ní jakost, 100% čis­tý kolum­bij­ský koka­in, dámy a páno­vé, Disco shit - čis­tý jako pad­lý sníh“.

Během titul­ků fil­mu je nám názor­ně před­ve­de­na skli­zeň koky, výro­ba koka­i­nu a jeho pašo­vá­ní do Kalifornie. Následuje krát­ká pasáž, kde je nám popsá­no Georgovo (Johnny Depp) dět­ství. Pak už se časo­vě pře­su­ne­me do obdo­bí, kdy si mla­dý George s nej­lep­ším kámo­šem Tuňákem (Ethan Suplee) pro­najmou malý byt na plá­ži v Kalifornii, čímž se, jak poz­dě­ji uvi­dí­me, radi­kál­ně změ­ní jejich život.

Kalifornie se od rod­né­ho Bostnu pod­stat­ně liší. Lidé jsou nezá­vis­lí, plní nových nápa­dů, ženy jsou krás­né a všech­ny jsou letuš­ky. A všich­ni jsou tam zhu­le­ný. George s Tuňákem se sezná­mí Derekem Forealem (Paul Reubens), kte­rý je záso­bu­je mari­hu­a­nou, kte­rou pak pro­dá­va­jí na kali­forn­ské plá­ži. Vtipná scé­na je, když se jich Derek ptá, jest­li náho­dou nejsou poli­caj­ti, s tím, že kdy­by byli, muse­li by mu to říct, pro­to­že jinak by to byl pod­vod 🙂

Později je navští­ví jejich kama­rád z dět­ství Dulli (Max Perlich), kte­rý se s nimi tak zhu­lí, že se roz­hod­ne jejich zbo­ží pro­dá­vat na východ­ním pobře­ží USA. S pomo­cí Georgovi pří­tel­ky­ně Barbary (Franka Potente), kte­rá je pocho­pi­tel­ně letuš­ka, začnou mari­hu­a­nu v leta­dle posí­lat Dullimu. Vydělají balík peněz. Pak ale udě­la­jí chy­bu a George je zatčen za drže­ní 660 liber mari­hu­a­ny s úmys­lem jí pro­dat. Je odsou­zen na dva roky věze­ní. Během té doby jeho pří­tel­ky­ně Barbara zemře a vše se pro George náh­le změ­ní.

Když se George dosta­ne z věze­ní, dosta­ne se díky své­mu spo­luvěz­ni Diegovi (Jordi Molla) ke kolum­bij­ské­mu koka­i­no­vé­mu boso­vi a tím se dosta­vá­me k hlav­ní­mu téma­tu fil­mu - pašo­vá­ní koka­i­nu z Kolumbie do Kalifornie. Vše tak začne nano­vo. George vydě­lá ješ­tě vět­ší pení­ze, kou­pí si vel­ký dům, ože­ní se a je opět zatčen atd.

Závěr: Kokain má veli­ce chytla­vý děj, kte­rý si udr­ží vaší pozor­nost od začát­ku do kon­ce. První část fil­mu je tak nějak zábav­něj­ší, zatím­co dru­há dra­ma­tič­těj­ší. Přestože hlav­ním téma­tem je pašo­vá­ní drog, není to kla­sic­ká gags­ter­ka z dro­go­vé­ho pod­svě­tí, ale vyprá­vě­ní o člo­vě­ku, kte­rý chtěl moc a nako­nec mu nezů­sta­lo nic a kte­ré­ho vyni­ka­jí­cím způ­so­bem zahrál Johnny Depp.


Podívejte se na hodnocení Kokain na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22932 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71658 KB. | 18.06.2024 - 03:45:15