Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů

Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů

CertiBrk
CertiBrk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Spravedlivě s ním v pekle zapi­su­jí lid­ské hří­chy. Co se ale sta­ne, když se čer­tí brko ztra­tí? Nový film reži­sé­ra Marka Najbrta se hrdě hlá­sí k tra­di­ci čes­ké fil­mo­vé pohád­ky. Příběh Čertí brko v Domě ČT kro­mě reži­sé­ra, sce­náris­tů a pro­du­cen­tů před­sta­ví her­ci Jana Plodková a Jiří Maryško ve čtvr­tek 5. čer­ven­ce od 17 hodin.

„Už je to něko­lik let, co mi můj kama­rád a spo­lu­au­tor toho­to scé­ná­ře Robert Geisler popr­vé navr­hl, abychom nato­či­li pohád­ku. Tehdy se mi to zdá­lo absurd­ní, ale od chví­le, kdy jsem se stal otcem dvou malých synů, je pro mě ta před­sta­va nejen logic­ká, ale jed­no­znač­ně při­taž­li­vá. Proč se zase jed­nou nepo­dí­vat na svět z per­spek­ti­vy dítě­te a záro­veň nevy­u­žít své fil­mař­ské i život­ní zku­še­nos­ti k vytvo­ře­ní pří­bě­hu pro celou rodi­nu,“ říká reži­sér Marek Najbrt.

V měs­teč­ku Pytlov, v pekel­né poboč­ce Pervidle, pře­sta­ne fun­go­vat čer­tí brko. Lucifer pově­řu­je doru­če­ním nové­ho mla­dé­ho čer­ta Bonifáce, aby se ve svě­tě otr­kal. Bonifác se vydá­vá do Pytlova a hned při prv­ní pří­le­ži­tos­ti mu míst­ní šejdíř kou­zel­né brko ukrad­ne. Tím spus­tí řetě­zec udá­los­tí - měs­teč­ko ovlád­nou míst­ní vychyt­ral­ci, leno­ši a pod­vod­ní­ci, jimž se nako­nec poda­ří uvěz­nit i samot­né­ho vlád­ce pekel. Najde v sobě Bonifác ty nej­lep­ší vlast­nos­ti a osvo­bo­dí Pytlov, Lucifera a zís­ká k tomu srd­ce krás­né Markétky? 

„Všichni si mys­lí, že Peklo je mís­to plné zlých démo­nů, kte­ří člo­vě­ka ponou­ka­jí ke zlu. To jsou pohád­ky pro dospě­lé. Ve sku­teč­nos­ti je peklo úřad. Úřad, kte­rý je tu pro­to, aby zlo spra­ved­li­vě trestal. Vaše zlo…“ uza­ví­ra­jí sce­náris­té Robert Geisler a Tomáš Hodan, kte­ří jsou ve tro­ji­ci s Markem Najbrtem pode­psá­ni napří­klad pod kul­tov­ním seri­á­lem Kancelář Blaník.

Svou prv­ní pohád­ku spo­leč­ně před­sta­ví návštěv­ní­kům Domu ČT ve čtvr­tek 5. čer­ven­ce od 17 hodin.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45326 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72030 KB. | 24.04.2024 - 02:24:32