Kritiky.cz > Fotbal > Pýcha, koloseum Mnichova: Čím je výjimečná Allianz Arena?

Pýcha, koloseum Mnichova: Čím je výjimečná Allianz Arena?

allianz arena rot hp
allianz arena rot hp
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zřejmě kaž­dý evrop­ský vel­ko­klub má sta­di­on, kte­rý se řadí mezi nej­vět­ší a nej­mo­der­něj­ší. Jejich návště­va je pro fanouš­ka doslo­va svát­kem. Jeden z těch­to sta­di­o­nů sto­jí v němec­kém Mnichově. Přestože je Allianz Arena posta­ve­na pou­ze před 12 lety, prá­vem se již může řadit mezi legen­dy. Během své krát­ké exis­ten­ce ten­to sta­di­on sti­hl hos­tit Mistrovství Světa 2006 (včet­ně zaha­jo­va­cí­ho due­lu, ve kte­rém Německo pora­zi­lo Kostariku 4: 2) a také nešťast­né finá­le Ligy mis­trů z roku 2012. Nešťastné pro­to, že v něm figu­ro­val prá­vě domá­cí Bayern, kte­rý smol­ně pod­lehl lon­dýn­ské Chelsea po poku­to­vých kopech.


Dost bylo historie, pojďme si říct o domově slavného Bayernu něco víc.

Věděli jste, že kro­mě Bayernu zde síd­lí i men­ší mni­chov­ský klub – dru­ho­li­go­vý TSV 1860 Mnichov? Allianz Arena byla ote­vře­na v květ­nu 2005 za úče­lem slou­žit Bayernu, ale výstav­ba toho­to sta­di­o­nu pro­běh­la také kvů­li svě­to­vé­mu šam­pi­o­ná­tu, kte­rý v roce 2006 hos­ti­lo Německo. Architekty toho­to sta­di­o­nu jsou švý­car­ští návr­há­ři a 66-letí rodá­ci z Basileje – Pierrede Meuron a Jacques Herzog.

Tento kolos poj­me až 75 000 divá­ků, jeho výstav­ba stá­la neu­vě­ři­tel­ných 340 mil. eur. Co je zají­ma­vé, exte­ri­ér toho­to sta­di­o­nu doká­že měnit bar­vy pod­le uvá­že­ní správ­ce. Je tak mož­né vidět čer­ve­nou (bar­vy Bayernu), bílou (bar­vy němec­ké­ho národ­ní­ho týmu), pří­pad­ně mod­rou Allianz Arenu (bar­vy 1860 Mnichov). Barvy se mění v noci, v závis­los­ti na růz­ných udá­los­tech. Tento sta­di­on byl napří­klad v bar­vách ame­ric­ké nebo němec­ké vlaj­ky. 

Právě oje­di­ně­lá fasáda je zna­kem jedi­neč­nos­ti. Ta je vytvo­ře­na při­bliž­ně z 2874 koso­čtver­co­vých vzdu­cho­vých pol­štá­řů, polo­vi­na z nich se sta­rá o zmí­ně­né osvět­le­ní. Celkově se pou­ži­lo až 25 344 lamp, při­čemž kaž­dá má život­nost zhru­ba 8000 hodin.

V minulosti stadion vlastnily oba mnichovské kluby    

Mezi dal­ší zají­ma­vos­ti pat­ří fakt, že ačko­li je tato aré­na domov­ským stán­kem i dru­ho­li­go­vé­ho 1860 Mnichov, vlast­ní­kem je výhrad­ně Bayern. V minu­los­ti byly vlast­ní­ky oba klu­by, finanč­ní pro­blémy men­ší­ho z klu­bů však způ­so­bi­ly, že vlast­nic­tví při­padlo čis­tě do rukou svě­to­vé­ho gigan­ta. Bayern za „osa­mo­stat­ně­ní“ na lis­ti­ně vlast­nic­tví zapla­til v roce 2006 až 11 mili­o­nů. eur. 1860 Mnichov měl mož­nost zís­kat zpět svůj 50% podíl do léta 2010, ale v roce 2007 se klub toho­to náro­ku vzdal. I když ten­to klub již není vlast­ní­kem, může zde hrát své domá­cí due­ly až do roku 2025, pak si musí najít nový domov. Název Allianz Arena bychom měli vidět ješ­tě pořád­nou por­ci let, fir­ma Allianz totiž vlast­ní prá­va na název po dobu 30 let! Tak co, navští­vi­li jste již tuto pýchu Bavorska, pří­pad­ně plá­nu­je­te zaví­tat do Allianz Areny v budouc­nos­ti?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47903 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72318 KB. | 19.05.2024 - 06:39:19