Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > RECENZE: Karty posvátné síly

RECENZE: Karty posvátné síly

IMG 20190416 113130
IMG 20190416 113130
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Karty posvát­né síly pro­střed­nic­tvím tote­mo­vých zví­řat, mýtic­kých a duchov­ních bytos­tí, posvát­ných sym­bo­lů a man­dal při­ná­ší léči­vou ener­gii, uvě­do­mě­ní, poro­zu­mě­ní a inspi­ra­ci k hle­dá­ní vlast­ních odpo­vě­dí. Podporují k intu­i­tiv­ním živo­tě, v tom, abychom se lépe nala­di­li na při­ro­ze­ný ryt­mus živo­ta, člo­vě­ka, abychom se nau­či­li ze sebe setřást stres, uzdra­vi­li se, osvě­ži­li a našli radost ze živo­ta a svou tvůr­čí sílu.

Autoři pra­cu­jí ze zku­še­nos­ti a ze srd­ce

Na prv­ní pro­lis­to­vá­ní? Karty s krás­ný­mi obráz­ky a zají­ma­vý­mi hlu­bo­ký­mi tex­ty. Dobře jsem odhadla, že budou z těch, kte­ré vám nepo­hla­dí duši slad­kou cuk­ro­vou vatou, ale pořád­ně vypích­nou pro­blém, necha­jí vás o něm pře­mýš­let a navrh­nou směr, kte­rým pře­mýš­let máte, pro­to­že vám to nej­spí­še pomů­že dobrat se svých vlast­ních odpo­vě­dí a násled­ně i život­ních činů. A když jsem si pře­čet­la, že obráz­ky autor tvo­řil pod­le svých medi­tač­ních a lucid­ních obra­zů, autor­ka psa­la kar­ty s vědo­mím, že sama pro­šla bojem s panic­ký­mi ata­ka­mi a úzkost­mi a spo­je­ní těla, duše a stra­chu žít – si uži­la až až… došlo mi, že v rukou držím jed­ny z oprav­du pro­spěš­ných karet. Ve chví­li, kdy hle­dá­te směr, kdy hle­dá­te sebe sami, kdy potře­bu­je­te pro­bu­dit svou intu­i­ci i rozum, aby vás naved­ly na správ­nou život­ní ces­tu. Karty, kte­ré umí poká­rat za ilu­ze, za to, že tře­ba pří­liš dáte na dru­hé lidi a ztra­tí­te u toho sami sebe… a kar­ty, kte­ré ve chví­li, kdy „na to káp­ne­te“, vás pod­po­ří v ces­tě a život sám pak už uká­že, jak umí zahý­bat náho­da­mi, aby vám udě­lal ze živo­ta krás­né mís­to pro pro­ží­vá­ní, myš­le­ní, cítě­ní…

IMG 20190416 113130
IMG 20190416 113130
Karty posvatne sily
Karty posvat­ne sily

Karty pro ces­tu život­ní­mi změ­na­mi

Pod ten­to podti­tul bych se s plným svě­do­mím pode­psa­la. Ano, jsou to nej­vhod­něj­ší kar­ty pro chví­le, kdy sto­jí­te na pra­hu změn, kdy změ­na­mi pro­chá­zí­te, kdy cítí­te tlak, že něčím pro­jít musí­te… Často se mi při výkla­dech stá­va­lo, že se kar­ty opa­ko­va­ly, a není to dáno jen men­ším počtem karet, je jich tu jen 36, ale i tím, že někte­ré jsou pros­tě důraz­něj­ší a potře­bu­jí být na začát­ku všech změn – a ostat­ní dový­kla­do­vé kar­ty jen dola­ďo­va­ly to, co již bylo řeče­no. Karty mají pozved­nout ener­gii – to se jim mys­lím, doce­la dob­ře daří. Daří se jim dostat duši do při­ro­ze­né­ho ryt­mu živo­ta, do rov­no­váhy. A v tako­vém sta­vu pak snad­ně­ji nepře­hléd­ne­me život­ní šan­ce, pří­le­ži­tos­ti a tu novou život­ní ces­tu.

O autor­ce: Anna Stark se zamě­řu­je na intu­i­ci a ener­gii. Do taro­tu se zami­lo­va­la v pat­nác­ti letech, vyrost­la na ves­ni­ci v aus­tral­ském stá­tě Nový Jižní Wales a už jako vní­ma­la ener­gie kolem sebe. Když se zača­la zají­mat o duchov­no, obje­vi­la svět para­nor­mál­ních jevů, his­to­rii a soci­o­lo­gii. Své poznatky pře­dá­vá dál, posí­le­na vlast­ním uzdra­ve­ním z úzkos­tí a panic­kých záchva­tů. Ráda by lidem pomá­ha­la pocho­pit, jak je uzpů­so­be­na lid­ská mysl, zdra­ví, duchov­ní vývoj a nachá­ze­ní rov­no­váhy mezi vším, co žije­me.

O ilu­strá­to­ro­vi: Louis Dyer je digi­tál­ní umě­lec z Velké Británie. Jeho dílo je odra­zem inspi­ra­tiv­ní­ho lucid­ní­ho sně­ní, medi­ta­cí a ast­rál­ních cest. Rád pra­cu­je s digi­tál­ní tech­ni­kou, ale je i zruč­ným tra­dič­ním malí­řem. Vodové, akry­lo­vé i ole­jo­vé mal­by jsou jeho váš­ní. Chce inspi­ro­vat lidi svým umě­ním a pomá­hat k uzdra­ve­ní svý­mi obra­zy a před­sta­va­mi, kte­ré v nás evo­ku­jí.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24787 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72117 KB. | 22.04.2024 - 08:35:32