Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Akta Pentagon: Skrytá válka | The Post

Akta Pentagon: Skrytá válka | The Post

rp NOR D13 061517 015087 R.jpg
rp NOR D13 061517 015087 R.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Za vlá­dy pre­zi­den­ta Richarda Nixona se na povrch dosta­la řád­ka vlád­ních afér, kte­ré pohnu­ly jak ame­ric­kou domá­cí, tak zahra­nič­ně poli­tic­kou situ­a­cí. Ještě než však pro­puk­la afé­ra Watergate, dosta­la se do popře­dí médií afé­ra ohled­ně tzv. Pentagon Papers - zve­řej­ně­ní přís­ně taj­né­ho doku­men­tu o ame­ric­kém půso­be­ní ve vál­ce ve Vietnamu, kte­ré nechal zpra­co­vat v roce 1967 minis­tr obra­ny Robert McNamara. Zveřejnění úda­jů v této zprá­vě otřás­lo nejen oby­va­tel­stvem USA ale také zákla­dy svo­bo­dy tis­ku zakot­ve­né v ústa­vě Spojených stá­tů. A přes­ně tuhle situ­a­ci a její vývoj se pokou­ší novin­ka jed­no­ho z nej­vět­ších fil­ma­řů při­blí­žit v novém fil­mu. Stojí ale tahle lek­ce z his­to­rie za návště­vu?  


Ben Bradlee (Tom Hanks) se jako šéf­re­dak­tor sna­ží vést lokál­ní novi­ny The Washington Post a pozved­nout je na národ­ní médi­um. I když má pod­po­ru aktu­ál­ní­ho maji­tel­ky této pub­li­ka­ce Katherine Grahamové (Meryl Streep) s budouc­nos­tí novin to nevy­pa­dá pří­liš růžo­vě. Členové před­sta­ven­stva se sna­ží maji­tel­ku pře­mlu­vit k vstu­pu na bur­zu prá­vě v momen­tě, kdy se blí­ží nej­vět­ší afé­ra his­to­rie těch­to novin, kte­rá může buď médiu pomo­ci, nebo jej úpl­ně pohřbít. Tahle afé­ra se ovšem týká vlád­nou­cí vrst­vy, kde pra­vě Katherine má spous­tu svých nej­bliž­ších zná­mých a mož­ná pub­li­ka­ce kon­tro­verz­ních doku­men­tů jí tak vysta­vu­je neleh­ké situ­a­ci... 
Nebudu lhát, od ozná­me­ní toho­to sním­ku na mě ten­to námět spo­lu s obsa­ze­ním půso­bí pře­de­vším jako čirá sna­ha vydyn­dat z toho něja­kou tu soš­ku pře­de­vším. Když si člo­věk vez­me jaký před dvě­ma lety sla­vil úspěch podob­ně ladě­ný sní­mek Spotlight, není se moc čemu divit. Bohužel je ale tahle oči­vid­ná sna­ha a sáz­ka na jis­to­tu i na koneč­ném fil­mu vidět až pří­liš. To co se na vás v rám­ci nece­lých dvou hodin v kině chys­tá je lek­ce z dra­ma­tic­ké ruti­ny, kte­rá sice nabíd­ne poměr­ně zvuč­ný herec­ký ansám­bl spo­leč­ně s řeme­sl­nou špič­kou v obo­ru, tako­vé­ho toho dojmu jis­té vyčpě­los­ti, cíle­né­ho kon­struk­tu a mdlos­ti se bohu­žel neda­ří zbavit.Což je obzvláš­tě ško­da při svá­že­ní fak­tu jak zají­ma­vá afé­ra to ve sku­teč­nos­ti byla. 
Spielberg totiž pře­de­vším v prv­ní cca půl­ho­din­ce postrá­dá jaký­ko­liv ele­ment, kte­rý by vás upou­tal k jeho posta­vám nebo k samot­né­mu pří­bě­hu novin. Spíše to půso­bí jako herec­ký nácvik dvou herec­kých es (ze kte­rých mimo­cho­dem Tom Hanks Meryl Streep těž­ce pře­hrá­vá, ale chá­pu, že na Meryl Streep se nesa­há, žejo) kdy se bez zna­los­ti situ­a­ce máte pro­blém tak tro­chu zori­en­to­vat v tom, o co tam vlast­ně jde. S nástu­pem uta­jo­va­né zprá­vy na scé­nu se to pod­stat­ně zlep­ší, zvláš­tě když se do situ­a­ce zapo­jí i zby­tek obsa­ze­ní, napří­klad tře­ba Bob Odenkirk by si zaslou­žil tro­chu pochvá­lit. I tak ovšem film Akta Pentagon: Skrytá vál­ka nezvlá­dá udr­žet atmo­sfé­ru dobo­vé­ho dra­ma­tu a je spí­še tako­vým dra­ma­tem meto­dy poku­su a omy­lu. Ani zda­le­ka ne všech­no ve fil­mu fun­gu­je a ono sklouzá­vá­ní do dra­ma­tic­ké ruti­ny ve své pod­sta­tě brz­dí pře­de­vším Hanks se svým týmem. Ona důle­ži­tost téhle situ­a­ce se totiž fil­mu neda­ří ani z polo­vi­ny pro­dat a tak vět­ši­na momen­tů nedo­pa­dá na úrod­nou půdo a tak spí­še zaujmou díl­čí moment než že by oslo­vil celý sní­mek svým pří­bě­hem . 
Připočteme-li k tomu něko­lik roz­hod­nu­tí, kte­ré jak­si naru­šu­jí tem­po fil­mu a jeho atmo­sfé­ru, je to vlast­ně ško­da, když si člo­věk uvě­do­mí, že tohle by měla být režij­ní extra tří­da. Po skvě­lém Mostu špi­ó­nů se tak tenhle výlet do his­to­rie spiel­ber­go­vi zase tak moc nepo­ve­dl. Atmosféru se sice sna­ží zachrá­nit John Williams se svým dal­ším půso­bi­vým soun­d­trac­kem, jeho nej­vět­ší moment ovšem při­jde až v pří­pa­dě sym­pa­tic­ké­ho závě­reč­né­ho moti­vu fil­mu, jinak se jeho kom­po­zi­ce spí­še ztrá­cí v kon­tex­tu fil­mu. 
Akta Pentagon: Skrytá vál­ka je tak ve výsled­ku jen lehce nad­prů­měr­ným dra­ma­tem, na kte­rém je až pří­liš vidět sna­ha zací­lit na aka­de­mic­ká oce­ně­ní, spí­še než pro­dat tuhle lát­ku v pre­ciz­ní for­mě kon­co­vé­mu divá­ko­vi. Tom Hanks je skvě­lý, zby­tek více či méně zdat­ně sekun­du­je a celá lin­ka s Meryl Streep vyzní­vá tak tro­chu na prázd­no a ruši­vě. Tohle je tak spí­še podí­va­ná z povin­nos­ti než něco, co by nadchlo samo o sobě. A to i s ohle­dem, jak sil­ný závěr ve výsled­ku film nabíd­ne.           
    

Vábnička na oce­ně­ní, kte­rá vyšla. Tom Hanks je skvě­lý coby šéf­re­dak­tor Ben Bradlee v jinak jen lehce nad­prů­měr­ném dra­ma­tu o jed­né z medi­ál­ně nej­dů­le­ži­těj­ších afér minu­lé­ho sto­le­tí. I se Spielbergem za kame­rou se fil­mu neda­ří vyždí­mat nějak zají­ma­věj­ší nebo nápa­di­těj­ší podí­va­nou než jen vykon­stru­o­va­nou odpo­věď na dale­ko zají­ma­věj­ší a nápa­di­těj­ší dra­ma­ta podob­né­ho cha­rak­te­ru. Část zkrát­ka fun­gu­je, část ne a ve výsled­ku tak Akta Pentagon: Skrytá vál­ka půso­bí spí­še roz­pa­či­tě než jako něco, co zkrát­ka musí­te vidět. 

Akta Pentagon: Skrytá vál­ka
(The Papers, The Post, The Post: Aféra v Pentagone)
Drama / Thriller / Životopisný / Historický

USA, 2017, 116 min

Režie: Steven Spielberg
Scénář: Josh Singer, Liz Hannah
Kamera: Janusz Kamiński
Hudba: John Williams
Hrají: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Alison Brie, Tracy Letts, Carrie Coon, David Cross, Jesse Plemons, Bruce Greenwood, Bradley Whitford, Philip Casnoff, Pat Healy, Matthew Rhys, Zach Woods, John Rue, Michael Stuhlbarg, Coral Peña, Austyn Johnson, Rick Holmes, Stark Sands, Will Denton, Deirdre Lovejoy, Gary Wilmes, Justin Swain, Sasha Spielberg, Dan Bittner, Kenneth Tigar, David Aaron Baker, John Henry Cox, Dan Bucatinsky, David Costabile, Annika Boras, Carolyn McCormick, Susan Blackwell, Kelly AuCoin, Cotter Smith, Ben Livingston, Rick Crom, Fenton Lawless, Joel Nagle, Estelle Bajou, Armand Schultz, Robert Arensen, Neal Huff, Rob Tunstall
Producenti: Kristie Macosko Krieger, Amy Pascal, Steven Spielberg
Střih: Sarah Broshar, Michael Kahn
Scénografie: Rick Carter
Kostýmy: Ann Roth

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

Česko V kinech od: 22.02.2018 Vertical Ent.
Slovensko V kinech od: 22.02.2018 Forum Film SK
USA V kinech od: 22.12.2017 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Akta Pentagon: Skrytá válka na Kinoboxu.


https://www.csfd.cz/film/501936-akta-pentagon-skryta-valka/
https://www.imdb.com/title/tt6294822/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70631 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71746 KB. | 14.07.2024 - 17:51:00