Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hmyz - 70 %

Hmyz - 70 %

HmyzNahl
HmyzNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Umění je krás­ná věc, ale ješ­tě lep­ší je sám ho tvo­řit. To si asi mys­lí diva­del­ní ochot­ní­ci, kte­ří se roz­hod­li nastu­do­vat zná­mou diva­del­ní hru Ze živo­ta hmy­zu od brat­ří Čapků. Malé sku­pi­ně nad­šen­ců velí reži­sér, kte­rý záro­veň hra­je posta­vu Cvrčka. Dalšími ochot­ní­ky jsou paní Růžena (Cvrčková), pan Václav (Tulák), ajzn­boňák Kopřiva (Parazit), sleč­na Jitka (Larvička), pan Borovička (Chrobák). Na zkouš­ku hry sice nedo­ra­zi­ly Chrobáčice a Kukla, ale to nebrá­ní ostat­ním ve zkou­še­ní. Hlavní slo­vo má jako vždy reži­sér. Jeho sna­hu ale naru­šu­je paní Růžena s panem Václavem, kte­ří jsou milen­ci, a před ostat­ní­mi si pro­je­vu­jí vše­mi mož­ný­mi způ­so­by své sym­pa­tie. Naopak nená­pad­ný je pan Borovička, kte­rý milu­je diva­dlo, a svou roli bere vel­mi váž­ně. Stejně jako sleč­na Jitka, kte­rá vypl­ňu­je čas ple­te­ním, nebo pan Kopřiva, kte­rý během zkouš­ky dospá­vá. Na celou sku­pi­nu má ale vliv název zkou­še­né hry – Ze živo­ta hmy­zu, pro­to­že kaž­dý z nich se dostá­vá do své role a někte­rým se toto převtě­le­ní pove­de doko­na­le.

Film nato­čil ani­má­tor a před­sta­vi­tel čes­ké­ho surre­a­lis­mu Jan Švankmajer a je to jeho nej­no­věj­ší a pod­le něj i posled­ní celo­ve­čer­ní film. Snímek byl nato­čen po dlou­hých sed­mi letech od vzni­ku posled­ní­ho Švankmajerova fil­mu. Scénář k fil­mu Hmyz byl napsán Janem Švankmajerem před natá­če­ním, ale čer­pal z fil­mo­vé povíd­ky napsa­né v 70. letech. Tehdy ale neby­lo při­ja­to barran­dov­ským stu­di­em k nato­če­ní, a tak vzni­kl film Hmyz až v roce 2017. Stejně jako v před­cho­zích fil­mech vyu­ží­vá Jan Švankmajer her­ce, kte­ré dopl­ňu­je hra­ní s lout­ka­mi a ani­ma­ce a tri­ky. Jeho prá­ce pak měla vliv nejen na čes­ké uměl­ce, ale i na někte­ré zahra­nič­ní, jako je např. Tim Burton, Terry Gilliam, ad.

Do hlav­ních rolí byli vybrá­ni her­ci, kte­ří ztvár­ňu­jí jed­nak ama­tér­ské her­ci a záro­veň posta­vy ze hry Ze živo­ta hmy­zu. Postavu reži­sé­ra si zahrál Jaromír Dulava, kte­rý mu dodal tem­pe­ra­ment a v posta­vě Cvrčka hra­je zase milu­jí­cí­ho man­že­la. Jeho pro­tiv­ní­kem je Jan Budař, kte­rý zahrál zami­lo­va­né­ho pana Václava i nevý­raz­né­ho tulá­ka. Kamila Magálová pak skvě­la ztvár­ni­la leh­ko­my­sl­nou Růženu i vese­lou paní Cvrčkovou. Jiří Lábus si zahrál jak nesmě­lé­ho pana Borovičku, tak cíle­vě­do­mé­ho Chrobáka. Šikovnou sleč­nu Jitku a mla­din­kou Larvičku si zahrá­la Ivana Uhlířová, kte­rá je v těch­to rolích vel­mi pře­svěd­či­vá. Bylo zají­ma­vé sle­do­vat herec­ké pro­mě­ny a děj fil­mu, kte­rý dopl­ňu­jí zábě­ry ze sku­teč­né­ho natá­če­ní fil­mu.

Zvuk k fil­mu vytvo­řil Ivo Špalj, kte­rý má na svém kon­tě již tři České lvy za nej­lep­ší zvuk. Do scén vyu­žil zná­mé hudeb­ní ukáz­ky, např. Let čme­lá­ka, Věrné milo­vá­ní z Prodané nevěs­ty, atd., kte­ré zvý­raz­ni­ly jed­not­li­vé scé­ny. Za kame­rou stál Jan Růžička, kte­rý točil hlav­ně scé­ny s her­ci a ani­ma­ce, a za dru­hou kame­rou stál Adam Oľha, kte­rý natá­čel hlav­ně film o fil­mu. Scény ve fil­mu, kte­ré nato­či­li oba kame­ra­ma­ni, pak nastří­hal a dal do koneč­né ver­ze Jan Daňhel.

Film je smě­si­cí dra­ma­tu a kome­die, mís­ty až čer­né kome­die. Snímek je dlou­hý 98 minut, a pro­to­že se scé­ny pra­vi­del­ně stří­da­jí, ply­ne děj veli­ce ply­nu­le a divák se nikdy nenu­dí. Film je vhod­ný pro všech­ny, kte­ří mají rádi humor, dra­ma, zna­jí styl a díla pana Švankmajera a nejsou jim nepří­jem­né scé­ny a pří­mé kon­tak­ty s růz­ným hmy­zem.


Podívejte se na hodnocení Hmyz na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65713 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72051 KB. | 18.04.2024 - 03:56:37