Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Polar

Polar

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Netflix ani na začát­ku nové­ho roku neza­há­lí a už na leden si při­pra­vil hned něko­lik novi­nek. Jednou z nich je adap­ta­ce onli­ne komik­su Polar Víctora Santose. Na roz­díl od vel­ko­le­pých komik­so­vých bloc­kbus­te­rů se ovšem tahle řízná adap­ta­ce s Madsem Mikkelsenem v hlav­ní roli roz­hod­la vydat ces­tou krva­vé­ho a suro­vé­ho béč­ka, kte­ré­mu by nej­lé­pe slu­še­la poli­ce v deva­de­sát­ko­vé video­půj­čov­ně. Má šan­ci v roce 2019 uspět? A sto­jí za ty vaše nece­lé dvě hodin­ky, co vám pro­jek­ce zabe­re?


Duncan Vizla (Mads Mikkelsen) pat­ří mezi špič­ku své­ho obo­ru. Elitní nájem­ný zabi­ják pře­zdí­va­ný Black Kaiser, kte­rý zane­dlou­ho osla­ví pade­sá­ti­ny, je ovšem donu­cen ode­jít do důcho­du. Jeho plá­ny ovšem pře­ka­zí posled­ní prá­ce pro jeho zaměst­na­va­te­le. Jednoho z jeho vrs­tev­ní­ků v důcho­du zavraž­dí naja­tý hitman a on dosta­ne za úkol ho odkli­dit z ces­ty. Když ovšem pří­jde na samot­ný aten­tát, Duncan zjis­tí, že na něj byla naplá­no­vá­na past, kte­rá jej měla poslat do per­ma­nent­ní­ho důcho­du...
Je vlast­ně hod­ně fajn vidět, že sním­ky podob­né­ho raže­ní poma­lu ale jis­tě začí­na­jí nachá­zet své odby­tiš­tě prá­vě v alter­na­tiv­ních fil­mo­vých dis­tri­bucích a stre­a­mo­va­cích služ­bách. Polar je totiž ve všech ohle­dech hod­ně pře­pá­le­ným béč­kem jak z deva­de­sát­ko­vé video­půj­čov­ny, kte­ré moc důvo­dů k exis­ten­ci v dneš­ní době už moc nemá (pokud tedy nejste zrov­na fanouš­ci exper­tů jako Steven Seagal, kte­rý se na nic jiné­ho jako na fil­my podob­né­ho raže­ní už ani nezmů­že). Bylo by ale ško­da tuhle akč­ní pec­ku pře­dem ode­pi­so­vat. 
Jistě, vět­ši­no­vé­mu divá­ko­vi tahle hod­ně pře­mrš­tě­ná, vskut­ku suro­vá a hod­ně oso­bi­tá akč­ní prá­ce moc asi neřek­ne, pokud prá­vě tako­vé­to nená­roč­něj­ší kous­ky vylo­že­ně nevy­hle­dá­vá. Pokud jste ale pře­mýš­le­li, jak by vypa­dal hrdi­na typu John Wick v tro­chu komik­so­věj­ším hávu a v tro­chu civil­něj­ší a více roz­vi­nu­té podo­bě, pak máte v téhle novin­ce doce­la zají­ma­vou vol­bu. Polar totiž prá­vě jiné­ho, dnes již legen­dár­ní­ho zabi­já­ka v mno­hém při­po­mí­ná. Jistě, akce tu není ani zda­le­ka tolik a na tako­vé úrov­ni, vel­ká část fil­mu je věno­vá­na roz­vo­ji samot­ných postav a jed­not­li­vé ele­men­ty a posta­vy ze kte­rých je tahle podí­va­ná posklá­dá­na jsou nesku­teč­ně pře­pá­le­né, přes­to zde para­le­ly jsou. Navíc, Mads Mikkelsen má dal­ší špič­ko­vý důkaz toho, proč je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­vět­ších sym­paťá­ků sou­čas­né­ho Hollywoodu (fakt, že se jed­ná už o něko­li­ká­tý film, ve kte­rém se mu při­ho­dí neho­da v očních par­ti­ích a stá­vá se z něj tak tro­chu „oční“ Sean Bean teď pomi­nu). Zkrátka, když dojde na lámá­ní chle­ba, toho nekom­pro­mis­ní­ho meto­dic­ké­ho zabi­já­ka mu nemá­te pro­blém věřit ani na moment a díky v pod­sta­tě absen­ci cen­zu­ry a důra­zu na suro­vost má kaž­dá rána kýže­ný dopad na divá­ka.
Ano, je tře­ba si při­znat, že podob­ně krva­vá a nekom­pro­mis­ní akce spo­leč­ně s hod­ně nad­sa­ze­ný­mi a pře­pá­le­ný­mi posta­va­mi nesed­ne úpl­ně kaž­dé­mu, stej­ně jako Matt Lucas  v roli nechut­né­ho zápo­rá­ka, ten kdo se nala­dí na vlnu toho co film před­sta­vu­je, se ty dvě hodi­ny bude dob­ře bavit. I když totiž film nepři­ná­ší v pod­sta­tě nic moc nové­ho, ten koktejl kte­rý na vás Netflix nachys­tal pros­tě v rám­ci jas­ně vyme­ze­ných mezí fun­gu­je a má šťá­vu (zamýš­le­ný dvoj či troj­smy­sl). 

Opomenout by se samo­zřej­mě nemě­la i vizu­ál­ní strán­ka fil­mu, kte­rá by sice v mno­hém zaslou­ži­la tro­chu více péče, napří­klad u stři­hu a pohy­bu kame­ry, cho­re­o­gra­fie ovšem fun­gu­je na výbor­nou. To co ovšem posu­nu­je film ješ­tě o level výš je soun­d­track, o kte­rý se posta­ral Deadmau5. A byť je jas­né, kde čer­pal vět­ši­nu inspi­ra­ce, dodá­vá jeho elek­tro­nic­ká kuli­sa fil­mu not­nou dáv­ku ener­gie do žil a tře­ba sklad­ba Nosedive se do hla­vy zapí­še na něja­kou dobu. 

        

Co tedy říci k tomuhle fil­mu závě­rem? U Polaru pla­tí to zná­mé poví­dá­ní, že tohle roz­hod­ně není zále­ži­tos­tí pro kaž­dé­ho. To co si Netflix na leden nachys­tal je totiž čis­to­krev­ným akč­ním béč­kem, kte­ré nemá potře­bu se brát tak úpl­ně váž­ně. Balancování na hra­ně absur­di­ty a tvr­dé­ho Rka ne všem sed­ne, pokud ale máte sla­bost pro tvrďá­ky ze sta­ré ško­ly a chy­bí vám zába­va deva­de­sá­tek a ran­né­ho nové­ho tisi­ci­le­tí v akč­ním fil­mu, pak smě­le do toho.  
Snímek Polar pod­le inter­ne­to­vé­ho komik­su najde­te v nabíd­ce Netflixu od 25. led­na.  

Duncanovi nedo­pře­jí důchod a to je bude ješ­tě hod­ně mrzet. Mads Mikkelsen ztvráňu­je dal­ší­ho památ­né­ho drso­ně, kte­rý za ty dvě hodi­ny srov­ná všech­ny, co mu při­jdou do ces­ty tako­vým způ­so­bem, že si to budou všich­ni ješ­tě dlou­ho pama­to­vat. Jasně, Polar je jako čis­to­krev­ná akč­ní řež­ba z video­půj­čo­pv­ny, kte­rá balan­cu­je na hra­ně absur­di­ty a suro­vé akce, kte­rou kom­bi­nu­je se osob­ním dra­ma­tem, přes­to má tahle pec­ka dosta­tek šťá­vy na to, abys­te ty nedo­stat­ky pří­liš neře­ši­li. Tohle není zále­ži­tost pro kaž­dé­ho, nicmé­ně ten kdo má pozi­tiv­ní vztah k laci­něj­ším ale o to oso­bi­těj­ším akč­ňá­kům ze sta­ré ško­ly a má chuť na tro­chu moder­něj­ší podá­ní, bavit se bude víc než dosta­teč­ně. Inspirace Johnem Wickem je sice hod­ně zna­tel­ná, a to ať již u samot­né­ho fil­mu, tak v jeho sluš­ném sooun­d­trac­ku od Deadmau5e, přes­to bych to fil­mu ve výsled­ku neměl vylo­že­ně za zlé. 

Polar
Akční / Krimi / Thriller
USA / Německo, 2019, 118 min

Režie: Jonas Åkerlund
Scénář: Jayson Rothwell
Kamera: Pär M. Ekberg
Hrají: Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katheryn Winnick, Matt Lucas, Robert Maillet, Ruby O. Fee, Inga Cadranel, Nia Roam, Josh Cruddas
Producenti: Jeremy Bolt, Keith Goldberg, Robert Kulzer, Mike Richardson
Střih: Doobie White
Scénografie: Emma Fairley
Kostýmy: Susie Coulthard

Na VOD od: 25.01.2019 Netflix

https://www.csfd.cz/film/679617-polar/
https://www.imdb.com/title/tt4139588/


Podívejte se na hodnocení Polar na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79277 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72355 KB. | 25.05.2024 - 11:13:24