Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Říše vlků (L´Empire des Loups)

Říše vlků (L´Empire des Loups)

n200708281404 LDL
n200708281404 LDL
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

n200708281404_LDLAutor Purpurových řek nám ten­to­krát před­klá­dá dal­ší své dílo s názvem L´Empire des Loups. Film se nedá jed­no­du­še zaška­tul­ko­vat, či ozna­čit cedul­kou Doporučeno, nebo Jen při absen­ci nápa­dů na zabi­tí vol­né­ho času. Pojďme se tedy spo­leč­ně mrk­nout vlkům na zou­bek!

Od začát­ku sle­du­je film dvě dějo­vé linie. Anna (Arly Jover) žije v Paříži, má hod­né­ho man­že­la, hez­ký byt, prá­ci a na prv­ní pohled nemá žád­ný důvod k nespo­ko­je­nos­ti se svým živo­tem. Přesto se musí léčit u nej­vět­ších lékař­ských kapa­cit, neboť nepo­zná­vá své­ho man­že­la, nevzpo­mí­ná si na spo­leč­ný život, obli­če­je přá­tel jsou pro ni vel­kou nezná­mou, trpí halu­ci­na­ce­mi a ztrá­tou pamě­ti.

Zároveň vyšet­řu­je mla­dý poli­cej­ní kapi­tán Paul Nerteaux (Jocelyn Quivrin) sérii bru­tál­ních vražd mla­dých turec­kých žen nale­ze­ných v Turecké čtvr­ti Paříže. Jeho úsi­lí nikam neve­de, a tak se roz­hod­ne při­zvat ke spo­lu­prá­ci své­ráz­né­ho býva­lé­ho poli­cis­tu Schiffera (Jean Reno). Schifferovy prak­ti­ky jsou bru­tál­ní a vydr­žet s ním není snad­né, vyzná se však v pod­svě­tí a má zku­še­nos­ti s turec­kou mafií.

Po něja­ké době nalez­nou vyšet­řo­va­te­lé urči­tý spo­leč­ný jme­no­va­tel všech vražd, jenomže během pát­rá­ní nara­zí i na dal­ší sku­teč­nos­ti, kte­ré se zda­jí být závaž­něj­ší, než zpr­vu před­po­klá­da­li. Zatímco kapi­tán Nerteaux ješ­tě pořád tro­chu tápe, Schiffer se začí­ná cho­vat pode­zře­le. Vypadá to, že ví víc, než je ocho­ten při­pus­tit.

Anna Heymes už nedo­ká­že sná­šet život plný nejis­to­ty, pochyb­nos­tí o sobě samot­né a okol­ním svě­tě. Bez vědo­mí man­že­la se obrá­tí za pomo­cí k psy­chi­atrič­ce Mathildě (Laura Morante), ta ji zase pošle za svým zná­mým. Ten s pomo­cí labo­ra­tor­ních lékař­ských tes­tů dojde k něko­li­ka závě­rům, kte­ré jsou v roz­po­ru s tím, čemu Anna dopo­sud věři­la. Začne se jí poma­lu odkrý­vat minu­lost. Minulost, jež má s vraž­da­mi mla­dých žen, vlá­dou a mafií hod­ně spo­leč­né­ho.

Už od začát­ku je atmo­sfé­ra „krás­ně“ depre­siv­ní. Film si pohrá­vá se stí­ny a urči­tou sklí­če­nost nava­zu­je i neu­sta­lý déšť. Snad jste si dosta­teč­ně uži­li prv­ní polo­vi­ny fil­mu, jeli­kož na mís­to depre­siv­ní, melan­cho­lic­ké a zádum­či­vé čás­ti díla při­chá­zí slun­cem nasy­ce­ný mno­hem sviž­něj­ší a akč­něj­ší závěr. V dru­hé čás­ti se Anna dopát­rá všech sou­vis­los­tí a začne pod­ni­kat odpo­ví­da­jí­cí kro­ky. Schiffer se vybar­ví, ale (pozor!) není vše, jak se zdá. Jean Reno před­vá­dí typic­ké­ho iro­nic­ké­ho drs­ňá­ka, kte­rý si nedě­lá o živo­tě žád­né ilu­ze a je urči­tým pro­ti­pó­lem k mla­dé­mu a ješ­tě znač­ně ide­a­lis­tic­ké­mu (chcete-li - ne tak zka­že­né­mu) Jocelynu Quivrinovi. Kapitán P. Nerteaux pak bude divá­ky pro­vá­zet až do kon­ce fil­mu a spo­leč­ně s ním roz­mo­tá­te ono klub­ko tajem­ství.

Pro mě osob­ně byl film tro­chu zkla­má­ním, neboť na začát­ku se tvá­ří, že o něco jde. V polo­vi­ně zjis­tí­te, že nepů­jde zas o tako­vé pře­kva­pe­ní, stej­ně bych to fil­mu (asi jako mno­zí z vás) pořád doká­zal odpus­tit. Stále máte při sle­do­vá­ní fil­mu pocit, že vše ješ­tě může doce­la zají­ma­vě pokra­čo­vat. Bohužel se auto­ři i tenhle pří­slib  roz­hod­li pohřbít rych­lou a uspě­cha­nou dru­hou polo­vi­nou díla. Za krát­ko v ní jako divá­ci zjis­tí­te úpl­ně všech­no, co se do té doby tvá­ři­lo jako záha­da. Pak už jen násle­du­jí zábě­ry z exo­tic­ké­ho pro­stře­dí mimo Francii a finál­ní pře­střel­ka, kde to „ti zlí“ schy­ta­jí a „ti hod­ní“ vyhra­jí. Škoda.

Závěrem bych jenom zopa­ko­val, co jste měli mož­nost číst v člán­ku. Říše vlků má dob­ré herec­ké obsa­ze­ní, výbor­nou atmo­sfé­ru (pla­tí pro prv­ní polo­vi­nu) a nutí vás k zamyš­le­ní (bohu­žel i to pla­tí jen do polo­vi­ny sním­ku). Není od věci zmí­nit půso­bi­vou hud­bu, věřím, že se bude líbit i vám. Bohužel dru­há část je víc akč­ní (což ale roz­hod­ně nemu­sí vadit všem), není skou­pá na odha­lo­vá­ní a hlav­ně vyvr­cho­lí v (pod­le mého názo­ru) neprav­dě­po­dob­ný konec, kte­rý (i když ho při­pus­tí­me jako mož­ný) je takový…..zarážející.

Tak či tak není pod­le mého názo­ru pri­már­ní úlo­hou recen­ze hod­no­tit, co všech­no ve fil­mu moh­lo být, ale neby­lo. Měla by se spí­še zamě­řo­vat na to, co je a jaké to je. Snad máte sdo­sta­tek infor­ma­cí k tomu, abys­te si utvo­ři­li na film vlast­ní názor. Tak si to pře­ber­te!

 

 

Název: Říše vlků (L’Empire des Loups)
Žánr: Thriller/Akční
Produkce: Francie, 2005
Režie: Chris Nahon
Hrají: Jean Reno, Arly Jover, Jocelyn Quivrin, Laura Morante, Philippe Bas, David Kammenos
Scénář: Jean-Christophe Grangé
Kamera: Michel Abramowicz
Hudba: Olivia Bouyssou, Grégory Fougeres, Dan Levy, Pascal Morel, Samuel Narboni, Luca de“ Medici


Podívejte se na hodnocení Říše vlků na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34241 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71523 KB. | 24.06.2024 - 06:27:01