Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rio 2 [30%]

Rio 2 [30%]

rp rio 2 07.jpg
rp rio 2 07.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Nepříliš čas­to se tady na plo­še mého blo­gu obje­vu­jí člán­ky, týka­jí­cí se aktu­ál­ních ani­mo­va­ných hito­vek v kinech. Není to způ­so­be­no jejich nedo­stat­kem, spí­še jejich kva­li­tou. V posled­ní době  se sice pár obje­vi­lo, Lego pří­běh, Ledové krá­lov­ství a Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana, nicmé­ně se také dosta­vi­la hro­ma­da prů­měr­ných a pod­prů­měr­ných věcí míře­ných čis­tě ná zákaz­nic­ké kapsy bez jakých­ko­liv vět­ších ambi­cí. A do toho pří­jde Rio 2 a je to stá­le ta samá pís­nič­ka. První díl byl doce­la výdě­leč­ná zába­va pro celou rodi­nu, tak­že jsme se vyda­li mezi papouš­ky zno­vu. A i když budu mož­ná zby­teč­ně zlý, této výpra­vě do hlu­bin Amazonie bych se setsa­kra­ment­ským oblou­kem vyhnulv pří­pa­dě, že nena­vště­vu­ji kino s dět­mi před­pu­ber­tál­ní­ho věku.     

Blu a Perla mají spo­ko­je­ný život. Se tře­mi dět­mi na krku ale Perla začí­ná mít dost polid­ště­né­ho sty­lu živo­ta, kte­rým papouš­čí rodi­na žije. Když se pak jejich cho­va­te­lům poda­ří zachy­tit sto­pu jejich téměř vyhnu­lé­ho dru­hu v hlou­bi ama­zon­ské­ho pra­le­sa, vydá­vá se jim celá pěti­člen­ná rodin­ka na pomoc. Amazonský pra­les ale skrý­vá hned něko­lik tajem­ství a jed­ním z nich je dlou­ho ztra­ce­ná rodi­na a kama­rá­di Perly. Mezi nimi se ale domes­ti­fi­ko­va­ný Blu necí­tí pří­liš dob­ře a vůd­ce hej­na, otec Perly Eduardo, by byl radě­ji, kdy­by Perla skon­či­la s jeho chrá­něn­cem Robertem...

Popravdě, prv­ní díl jsem nevi­děl a nyní, po shléd­nu­tí dvoj­ky mě ani nic moc nelá­ká tohle napra­vo­vat. I když se totiž sna­ží Rio 2 půso­bit jako ani­mo­va­ná zába­va pro celou rodi­nu, mar­ně bych hle­dal vztyč­né body pro tohle tvr­ze­ní. Film totiž až pří­liš spl­ňu­je defi­ni­ce ani­má­ku výhrad­ně pro mrňa­ta.

Rio 2 vrst­ví jed­no klišé za dru­hým v tak nesku­teč­ném tem­pu, že se vám z toho až zato­čí hla­va. Nesmyslné kopí­ro­vá­ní snad všech mož­ných ste­re­o­ty­pů pak doce­la nepří­jem­ně dopl­ňu­je těž­ká neo­ri­gi­na­li­ta, kte­rá kra­de od kon­ku­ren­ce co se dá. Během pro­jek­ce tak bude­te mít vel­mi nepří­jem­ný pocit, že vlast­ně nic na plát­ně není ori­gi­nál­ní­ho a všech­no co vidí­te, jste v tako­vé nebo mako­vé kom­bi­na­ci vidě­li zkrát­ka už moc­krát. Ti nejmen­ší se sice baví to ano, ovšem ti o něco vět­ší ovšem méně a jejich dospě­lý dopro­vod už pak jen nechá­pa­vě zírá. Chápu, že tu sice mož­ná budu v men­ší­ně, nicmé­ně po sto minu­tách strá­ve­ných v kině, bych si podob­nou zku­še­nost už váž­ně dob­ro­vol­ně nezo­pa­ko­val. Animáky mají být poho­do­vou zába­vou pro nejmen­ší ne nesmy­sl­nou sbír­kou kře­čo­vi­té­ho křepče­ní se spous­tou bar­vi­ček.

A tím bych to asi i uza­vřel. Rio 2 je jeden z nej­slab­ších ani­má­ků, co se za posled­ní dobu dostal do kin. Ničím ori­gi­nál­ní sbír­ka vše­mož­ných klišé a ste­re­o­ty­pů v neo­sl­ni­vém bale­ní. Jedna dob­rá sklad­ba zhru­ba v polo­vi­ně sní­mek neza­chrá­ní. Ti nejmen­ší budou nej­spí­še tak jako tak potě­še­ni, nicmé­ně na ty o něco nároč­něj­ší čeká v sále poměr­ně vel­ké zkla­má­ní. Lépe udě­lá­te, když si pus­tí­te tře­ba oba díly Madagascaru. Budete mít zhru­ba to stej­né al v něko­li­ka­ná­sob­ně zábav­něj­ší for­mě. 

Rio 2 je kře­čo­vi­tý ani­mák, kte­rý kopí­ru­je kde se dá, nicmé­ně zapo­mí­ná na to hlav­ní, bavit celou rodi­nu. Ti nejmen­ší mož­ná nepo­hrd­nou, avšak v momen­tě kdy začne­te nad tím co se děje na plát­ně tro­chu pře­mýš­let, zjis­tí­te jaká nesku­teč­ná a neo­ri­gi­nál­ní nuda to vlast­ně je. A hro­ma­da bar­vi­ček a exo­tic­kých ptá­ků to váž­ně neza­chrá­ní. 

 Koktejl:
50% Nuda
50% Klišé a kopí­ro­vá­ní

Rio 2
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA, 2014, 101 min

Režie: Carlos Saldanha
Kamera: Renato Falcão
Hudba: John Powell
Hrají: Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Jamie Foxx, Leslie Mann, Rodrigo Santoro, Jake T. Austin, George Lopez, Will I Am, Jemaine Clement, John Leguizamo, Kristin Chenoweth, Andy Garcia, Amandla Stenberg, Rita Moreno, Tracy Morgan, Pierce Gagnon

Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 10.04.2014 CinemArt
V kinech SR od: 10.04.2014 Barracuda Movie

http://www.csfd.cz/film/316634-rio-2/
http://www.imdb.com/title/tt2357291/


Podívejte se na hodnocení Rio 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07510 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71652 KB. | 20.06.2024 - 13:34:31