Kritiky.cz > Horory > Leprechaun Returns (2018)

Leprechaun Returns (2018)

rp Leprechaun Returns 2018.jpg
rp Leprechaun Returns 2018.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Uběhlo pět­a­dva­cet let od chví­le kdy Jennifer Aniston doká­za­la s ostat­ní­mi pora­zit Leprechauna. Nezemřel však a nyní tou­ží po odpla­tě na její dce­ři. A hlav­ně chce zpát­ky své zla­to!


Po smr­ti své mat­ky Tory se mla­dá Lila vra­cí do Severní Dakoty, kde její rodi­ně pat­řil sta­rý dům, u něhož se před pět­a­dva­ce­ti lety ode­hrá­ly děsi­vé věci. Skupinka přá­tel tam teh­dy doká­za­la zasta­vit zlé­ho Leprechauna a jeho tělo zmi­ze­lo v neda­le­ké stud­ni. Nyní se o nemo­vi­tost hod­lá posta­rat něko­lik děv­čat ze spol­ku AU, kte­ré pat­ří k tam­ní eko -vědec­ké ško­le. Lila se k nim při­po­jí, je však varo­vá­na lehce men­tál­ně naru­še­ným Ozziem, kte­rý před léty pomá­hal její mat­ce a ostat­ním pora­zit ZLO. A jak se záhy uká­že, ne nadar­mo. Leprechaun se totiž vra­cí zpát­ky na scé­nu, aby zís­kal zpět své zla­to, no a při té pří­le­ži­tos­ti se neští­tí odstra­nit kaž­dé­ho, kdo se mu posta­ví do ces­ty…


Režie: Steven Kostanski

Rok výro­by: 2018
Délka: 86 / 92 min
Země: USA
Hrají:
Taylor Spreitler...(Lila)
Pepi Sonuga...(Katie)
Sai Bennett...(Rose)
Linden Porco...(Leprechaun)
Mark Holton...(Ozzie)
...a dal­ší


Skutečně už uběh­lo dlou­hých pět­a­dva­cet let od chví­le, kdy se mla­dič­ká Jennifer Aniston muse­la spo­leč­ně s něko­li­ka nový­mi přá­te­li posta­vit ško­do­li­bé­mu irské­mu skřít­ko­vi. Což se uká­za­lo býti vhod­ným oka­mži­kem k tomu, aby bylo nato­če­no dal­ší pokra­čo­vá­ní této série. Nebo lépe řeče­no pokra­čo­vá­ní původ­ní­ho Leprechauna. Jak totiž tvůr­ci dopře­du avi­zo­va­li, na ostat­ní díly nehod­la­li brát vůbec zře­tel a tak je pros­tě igno­ro­va­li. Fandové této série se tak muse­li smí­řit nejen s tou­to zprá­vou, ale i fak­tem že se v hlav­ní roli neob­je­ví jejich milo­va­ný před­sta­vi­tel Leprechauna Warwick Davis.
Toho zde nahra­dil Linden Porco, ale ani on si neve­dl zas až tak špat­ně. Skřet v jeho podá­ní rov­něž roz­pou­tal pěk­ně krva­vá jat­ka (mrtvých tu byla spous­ta, někte­ré vraž­dy stá­ly sku­teč­ně za to a ani gore scé­ny neby­ly vůbec špat­né). Navíc samo­zřej­mě nesmě­ly chy­bět ani „humor­né“ scé­ny s náde­chem čer­né­ho /morbidního humo­ru. To vše bylo v napros­tém pořád­ku a k této sérii to tak nějak pat­ři­lo. Problém u toho fil­mu vidím totiž úpl­ně někde jin­de.
Tím nej­vět­ším byl jeho scé­nář. Chvílemi nesku­teč­ně nud­ný, plný nelo­gic­kých momen­tů i roz­ho­do­vá­ní někte­rých postav – to je však neduh mno­ha fil­mů a nejen co se vyvraž­ďo­va­ček týče. Jenomže zde mi nepři­rost­la k srd­ci téměř žád­ná posta­va. Máme tu čtve­ři­ci dívek, kte­ré se sice sna­ží vypa­dat chytře, ale ve sku­teč­nos­ti bych za jejich vyso­ké IQ ruku do ohně nedal (navíc hlav­ní hrdin­ku hrá­la nejmé­ně sym­pa­tic­ká hereč­ka). No a chudák Ozzie – jedi­ný z původ­ní­ho fil­mu se tu zas moc dlou­ho neo­hřál.
Leprechaun Returns tak balan­cu­je na hra­ně prů­mě­ru a pod­prů­mě­ru. Je tu něko­lik veli­ce pove­de­ných situ­a­cí, mrt­vol a krve je tu taky dost, ale stej­ně tak i nelo­gic­kých kopan­ců a nud­ných pasá­ží. Takže jsem dost na váž­kách. Mám ale tak tro­chu sla­bost pro Sai Bennett a její bit­ka s pidi Leprechauny byla doce­la sluš­ná. Takže nako­nec se při­klá­ním s při­vře­ným okem k tomu prů­mě­ru.

Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30632 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72210 KB. | 20.05.2024 - 04:39:53