Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zlo nikdy nespí | Before I Wake [70%]

Zlo nikdy nespí | Before I Wake [70%]

rp before i wake01.jpg
rp before i wake01.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Režisér Mike Flanagan před dvě­ma lety oslo­vil v zahra­nič­ní svým pove­de­ným horo­rem Oculus, kte­rý se k nám do kin nako­nec bohu­žel nedo­stal. Se svo­jí novin­kou Zlo nikdy nespí už se ovšem vypra­vil do čes­kých kin. Vyplatí se na tuto tem­nou atmos­fe­ric­kou podí­va­nou vyra­zit do kina? Nebo se jed­ná o dal­ší horo­ro­vou rych­lokvaš­ku po kte­ré se brzo sleh­ne zem? 

Osmiletý Cody (Jacob Tremblay) nachá­zí poté, co jeho pěs­toun­ský otec je obvi­něn z vraž­dy svo­jí ženy, nový domov u Jessie (Kate Bosworth) a Marka (Thomas Jane), páru jenž před něja­kou dobou díky neho­dě při­šel o vlast­ní­ho syna. Všechno se začí­ná pro­mě­ňo­vat v rodin­nou idyl­ku do momen­tu, než se plně pro­je­ví Codyho nad­při­ro­ze­ná schop­nost. To o čem sní se poté pro­mě­ní v rea­li­tu i pro lidi kolem něj. Jenže Cody nemá jen hez­ké sny... 

Mike Flanagan ser­ví­ru­je opět cel­kem zají­ma­vou podí­va­nou. Podobně, jako jeho film Oculus, i ten­to­krát výraz­ně vyu­ží­vá kla­sic­kých horo­ro­vých moti­vů a klišé, kte­ré ovšem v jeho podá­ní naštěs­tí nevy­zní­va­jí tak nuce­ně nebo špat­ně. Naopak, díky inven­ci kte­rou celé­mu pro­jek­tu pro­půj­ču­je, něko­li­ka zají­ma­vým nápa­dům, v rám­ci mož­nos­tí sluš­né atmo­sfé­ře a pře­de­vším půso­bi­vém desig­nu hlav­ní­ho nepří­te­le, vše tak nějak půso­bí na svém mís­tě. A to i v pří­pa­dě kla­sic­kých žán­ro­vých kli­ček a leka­ček, kte­ré divák před­ví­dá, ví že při­jdou ale přes­to mají onen kýže­ný efekt. 
Napomáhá tomu i herec­ké obsa­ze­ní, ve kte­rém člo­věk tak tro­chu pode­zří­vá všech­no a všech­ny, pře­de­vším pak Kate Bosworth, jejíž posta­va se postu­pem času něko­li­krát pro­mě­ní, mno­ho­krát v chlad­no­krev­ně kal­ku­lu­jí­cí osob­nost, jejíž muž­ský pro­těj­šek v podá­ní poně­kud mís­ty nuce­né­ho Thomase Janea ten­to­krát poně­kud netra­dič­ně vyzní­vá jako ten rozum­něj­ší a umír­ně­něj­ší hlas rozu­mu. Přesto ani v jed­nom pří­pa­dě neza­chá­zí vylo­že­ně za hra­ni­ci dob­ré­ho vku­su. 
Film ovšem drží nad vodou pře­de­vším již zmí­ně­ný design. I když totiž mís­ty může film vyzní­vat mož­ná až jako pří­liš výraz­ný kon­strukt, kte­rý je záro­veň laci­ný v mno­ha ohle­dech, v rám­ci děsi­vých scén to vše výraz­ně zachra­ňu­je. Veškeré enti­ty kte­ré se ve fil­mu obje­ví, včet­ně hlav­ní­ho padou­cha Rakoliny vyční­va­jí svým důra­zem na detail a mno­hé scé­ny díky tomu nebu­dou tím správ­ným horo­ro­vým způ­so­bem úpl­ně pří­jem­né. Díky výbor­né­mu sound desig­nu a půso­bi­vé­mu soun­d­trac­ku z pera Dannyho ElfmanaThe Newton Brothers vše navíc pohro­ma­dě cel­ku sviž­ně fun­gu­je, děsi­vé scé­ny vám naže­nou husí kůži, ty radost­né pak poskyt­nou zaslou­že­ný oddych před dal­ší sal­vou děsi­vos­ti. 
Ve výsled­ku je tak sní­mek Zlo nikdy nespí zají­ma­vou podí­va­nou pro horo­ro­vé fanouš­ky. Nenabízí ve svém rám­ci pří­liš­nou ori­gi­na­li­tu, nicmé­ně v mís­tech na kte­rých zále­ží nabíd­ne dosta­teč­ně zají­ma­vé momen­ty, díky kte­rým se vypla­tí tomu­to nená­pad­né­mu horo­ru dát šan­ci.     

Mike Flanagan a dal­ší hra pod­le kla­sic­kých horo­ro­vých pra­vi­del, na kte­rou se vypla­tí si udě­lat čas. Zlo nikdy nespí sice není ve vět­ši­ně svých prv­ků ori­gi­nál­ní nebo pří­liš nápa­di­tý film, nicmé­ně díky dosta­teč­né zruč­nos­ti něko­li­ka lidí se i z ově­ře­ných prv­ků dá nato­čit zají­ma­vý a v mno­hém půso­bi­vý horor, kte­rý mini­mál­ně pro fanouš­ky horo­ru má co nabíd­nout. Slušná zvu­ko­vá strán­ka, špič­ko­vý design hlav­ní­ho zápo­rá­ka a pre­ciz­nost ve zpra­co­vá­ní zde doká­ží  z vše­ho už něko­li­krát vidě­né­ho udě­lat sluš­nou hodin­ku a půl, kte­rá fun­gu­je téměř bez pro­blé­mu.  

20% Atmosféra

20% Motýli

30% Sny

30% Hororová kla­si­ka

Zlo nikdy nespí
(Before I Wake, Somnia, SOMNIA: Zlo nikdy nespí) 
Horor / Thriller
USA, 2016, 97 min

Režie: Mike Flanagan
Scénář: Mike Flanagan, Jeff Howard
Kamera: Michael Fimognari
Hudba: Danny Elfman, The Newton Brothers
Hrají: Jacob Tremblay, Thomas Jane, Kate Bosworth, Annabeth Gish, Scottie Thompson, Dash Mihok, Lance E. Nichols, Jay Karnes

Střih: Mike Flanagan

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 14.04.2016 Bohemia MP
Slovensko V kinech od: 07.04.2016 Continental

http://www.csfd.cz/film/360075-zlo-nikdy-nespi/
http://www.imdb.com/title/tt3174376/


Podívejte se na hodnocení Zlo nikdy nespí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15020 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71907 KB. | 18.07.2024 - 15:56:40