Kritiky.cz > Recenze knih > Co vás v dějáku nenaučili - podle podcastu, Příběh, který se opravdu stal

Co vás v dějáku nenaučili - podle podcastu, Příběh, který se opravdu stal

A10150F0002966 co vas v dejaku nenaucili 2d
A10150F0002966 co vas v dejaku nenaucili 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už název sám ve mně vyvo­lá­vá zají­ma­vé poci­ty. Ano, v děje­pi­se nás uči­li mno­ho zají­ma­vos­tí, ale ty, kte­ré naše živo­ty ovliv­ni­ly nej­ví­ce nej­spí­še vyne­cha­li. Do rukou se mně dostá­vá kni­ha s názvem Co vás v dějá­ku nena­u­či­li. V lis­to­pa­du 2020 autor­ka Markéta Lukášková nahrá­la prv­ní pod­cast Příběh, kte­rý se oprav­du stal. Postupně jí cho­di­ly klad­né ohla­sy, pro­to se roz­hod­la napsat kni­hu. Teď ji držím v ruce a jsem moc zvě­da­vá, jak na mě vlast­ně zapů­so­bí. Víte, jak to fun­go­va­lo v Tuzexu? Kdo byli vekslá­ci? Říkají vám něco jmé­na Helena Fibingerová, Ota Zaremba nebo Václav Havel? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Píše se rok 1948 a vyprá­vě­ní začí­ná. Autorka se zabý­vá udá­lost­mi v letech 1948-1959, jak fun­go­va­ly pra­cov­ní tábo­ry, vlá­da komu­nis­mu, nechy­bí jmé­na jako je Stalin, Gottwald. Dále jak to bylo ve spor­tu a proč vlast­ně lidé naku­po­va­li v Tuzexu? Další část kni­hy vás zave­de do roku 1960-1969. Autorka zmí­ni­la pád Stalina, úspěch gym­nast­ky Věry Čáslavské, praž­ské jaro či akce StB. Také jak se lidem žilo, byd­le­lo, jak to bylo ve spor­tu či proč se sla­vil mezi­ná­rod­ní den žen a co byla stát­ní bez­peč­nost. V letech 1970-1979 se toho udá­lo tak­též mno­ho. Charta 77, jmé­no Václav Havel sklo­ňo­va­né v mno­ha podo­bách, doping u spor­tov­ců, jmé­na jako byl Ota Zaremba, Jarmila Kratochvílová nebo Helena Fibingerová v nás vyvo­lá­vá poci­ty rados­ti a štěs­tí, jak úspěš­né spor­tov­ce jsme měli. Dozvíte se, jak se vlast­ně ces­to­va­lo do zahra­ni­čí, co zna­me­na­la tzv. výjezd­ní dolož­ka a jaký­mi kuti­ly, cha­ta­ři a cha­lu­pá­ři jsme se sta­li. V letech 1980-1989  ženy nosi­ly trva­lou ondu­la­ci, kona­ly se růz­né demon­stra­ce, upá­lil se stu­dent Jan Palach a v tele­vi­zi se vysí­la­ly seri­á­ly My všich­ni ško­lou povin­ní, Nemocnice na kra­ji měs­ta a Žena za pul­tem. Konaly se spar­ta­ki­á­dy, let­ní kina, hrá­ly se Dostihy a sáz­ky. V žád­né domác­nos­ti nechy­bě­la remoska, papi­ňák, sifon. Děti si hrá­ly s mon­či­čá­kem, igráč­kem, Merkurem.

Součástí kni­hy se i něko­lik roz­ho­vo­rů autor­ky s lid­mi, kte­ří tuto dobu zaži­li. Úžasné, auten­tic­ké, bez příkras.

Kniha je nabi­tá zají­ma­vý­mi udá­lost­mi, kte­ré ve vás mohou vyvo­lat nos­tal­gii, úsměv, mož­ná i slzy. Můžete srov­ná­vat, jak to vypa­da­lo dří­ve a jak to vypa­dá dnes. Změnilo se toho hod­ně nebo ne? To už musí­te posou­dit vy a začíst se do této báječ­né kni­hy. Kniha je vel­mi čti­vá. Sedla jsem k ní a jen tak se neod­pou­ta­la. Je poda­ná humor­nou for­mou o váž­ných věcech, niko­li nud­ně, ale tak, že zaujme všech­ny věko­vé kate­go­rie. Ti star­ší na tyto udá­los­ti zavzpo­mí­na­jí a uvě­do­mí si, jak to vlast­ně měli, ti mlad­ší se dozví, jak to vlast­ně všech­no bylo a co se udá­lo. A že je toho sku­teč­ně mno­ho. Kniha vás pro­ve­de udá­lost­mi, kte­ré se sta­ly mezi lety 1948 až 1989. To všech­no ovliv­ňu­je naše živo­ty, aniž si to uvě­do­mu­je­me. Ve ško­le jsem pat­ři­la k těm, co děje­pis měli rádi, pro­to jsem se na čte­ní moc těši­la a musím říci, že mě kni­ha nezkla­ma­la.

Moderní čes­ké ději­ny, tak jak je nezná­te.

Ukázka z kni­hy:

Mončičák, igrá­ček, ple­cho­vý trak­tůrek, ang­li­čá­ky, Dostihy a sáz­ky, Člověče, nezlob se, stol­ní hokej, Kloboučku hop. Ty nej­lep­ší nebo šťast­něj­ší děti tře­ba měly i auto­dráhu. Kluci to obec­ně měli lep­ší než hol­ky, měli tan­ky, samo­pa­ly, Tatru 148 se sklá­pě­cí kor­bou, plas­to­vé figur­ky indi­á­nů a kov­bo­jů z NDR. Jednou z nej­po­pu­lár­něj­ších hra­ček pro klu­ky byl trak­tor Zetor se tře­mi rych­lost­mi a zpá­teč­kou. Na vývo­ji téhle hrač­ky se v letech 1955-1956 podí­le­li kon­struk­tér Eduard Sedlák a František Zeman. Výroba zača­la v roce 1957 v Liberci a k dal­ším oblí­be­ným hrač­kám se při­dal páso­vý trak­tor.

Nesmíme zapo­me­nout na vlá­ček a sta­veb­ni­ci Merkur, ten byl oprav­du hod­ně popu­lár­ní. Vláček Merkur se potom vyrá­běl až do roku 1968 v původ­ním pro­ve­de­ní, sta­veb­ni­ci ve sko­ro stej­ném pro­ve­de­ní dodneš­ka vyrá­bí fir­ma Cross v Polici nad Metují. Velmi oblí­be­nou hrač­kou byla i auto­drá­ha, kte­rá se vyrá­bě­la v růz­ných obmě­nách.

Několik slov u autor­ce:

Markéta Lukášková pochá­zí z Českých Budějovic. Působila jako redak­tor­ka časo­pi­sů Týden, Maxim, Faktor S, ved­la Reflex.cz. Se svou prvo­ti­nou Losos v kaluži obje­la repub­li­ku v rám­ci diva­del­ní­ho pro­jek­tu Listování a napsa­la pod­le ní scé­nář, kte­rý čeká na fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. Následovaly kni­hy Panda v nesná­zíchInTyMně a Vlaštovka v bub­li­ně a Majonéza k sní­da­ni. Na pod­zim roku 2020 zača­la pub­li­ko­vat popu­lár­ní pod­cast Příběh, kte­rý se oprav­du stal při­ná­še­jí­cí méně zná­mé epi­zo­dy z čes­kých i svě­to­vých dějin.

Autorka: Markéta Lukášková

Žánr: čes­ká his­to­rie, lite­ra­tu­ra fak­tu

Vydáno: 2022,  Nakladatelství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 240

Vazba kni­hy: měk­ké des­ky z kar­to­nu

ISBN: 978-80-267-2355-4

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27118 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71606 KB. | 25.06.2024 - 21:50:54