Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů

#101 - Sirotčinec (2007)

Myslím si, že „Sirotčinec“ je i v dneš­ní době tím nej­lep­ším, co jsem kdy ze Španělska viděl. Propracovaný pří­běh, skvě­lá hereč­ka v hlav­ní roli a hlav­ně dosta­tek peněz. Read more »

#100 - Pád do tmy (2005)

Britské horo­ry se posled­ní dobou doce­la zve­da­jí z pra­chu. „Pád do tmy“ byl jed­ním z těch, kte­ré zača­ly brit­ský horor zdvi­hat na nohy. Read more »

#99 - Saw: Hra o přežití (2004)

Pro mě osob­ně je série „Saw“ jed­nou z nej­lep­ších horo­ro­vých sérií všech dob. Pravda, není zase s čím moc srov­ná­vat Read more »

#98 - Nenávist (2003)

Pro mě osob­ně - když jsem tenhle film viděl popr­vé - to byl jeden z nej­lep­ších horo­rů. Dnes se na to dívám tro­chu jinak, ale pořád je to pořád­ně děsi­vé. Read more »

#97 - Noc s nabroušenou břitvou (2003)

Že by prá­vě tohle byl ten film, kte­rým zača­la nová fran­couz­ská vlna? Rozhodně to byl jeden z prv­ních. Když jsem se k němu vra­cel poté, co jsem upra­vo­val recen­zi, musím říct,... Read more »

#96 - A Tale of Two Sisters (2003)

Sice to není japon­ský horor, ale má k němu dost blíz­ko. Korejská pro­duk­ce roz­hod­ně sto­jí za to a nemě­la by být opo­me­nu­ta. Read more »

#95 - 28 dní poté (2002)

„28 dní poté“ je pro mě osob­ně jeden z nej­lep­ších zom­bie horo­rů poro­me­rov­ské éry. Prázdný, vylid­ně­ný Londýn, to je váž­ně síla. Read more »

#94 - Ti druzí (2001)

Pro mno­hé jeden z nej­lep­ších horo­rů, jaké kdy byly nato­če­ny. Nelze než sou­hla­sit, že tohle je sku­teč­ně hod­ně kva­lit­ní, kte­rý prá­vem pat­ří mezi 101 nej­lep­ších. Read more »

#93 - Princ bez království (2001)

Guillermo del Toro, to roz­hod­ně není jenom „Hellboy“ nebo „Blade 2“, ale také řád­ka skvě­lých fil­mů před Hollywoodem. Read more »

#92 - Konkurs (1999)

Tohle roz­hod­ně není kla­sic­ký japon­ský horor, kte­rý si pod tímhle pojmem před­sta­ví­te. Ale japon­ské horo­ry nejsou jen ducha­ři­ny. Read more »

#91 - Šestý smysl (1999)

M. Night Shyamalan a jeho mis­trov­ské dílo, kte­rým si zís­kal fanouš­ky, jež v posled­ní době ztrá­cí. Bohužel. „Šestý smy­sl“ je ale legen­dou. Read more »

#90 - Záhada Blair Witch (1999)

Mnohými milo­va­ný, mnou zatra­co­va­ný horor, kte­rý začal éru „found foo­tage“, kte­rá na roz­díl od japon­ských duchař­ských horo­rů zatím nic na zájmu neztra­ti­la. Read more »

#89 - Kruh (1998)

Japonský „Kruh“ zapo­čal doslo­va šílen­ství. Šílenství po japon­ských horo­rech s duchy, čer­no­vlasý­mi, děsi­vý­mi. Už to tro­chu opadlo, ale i tohle při­ne­sl konec 90. let. Read more »

#88 - Vřískot (1996)

„Vřískot“ se stal úhel­ným kame­nem moder­ní­ho horo­ru, fil­mem, kte­rý zna­me­nal i obro­du paro­dií, bohu­žel v tom nej­hor­ším slo­va smys­lu. Read more »

#87 - Dellamorte Dellamore (1994)

„Dellamorte Dellamore“ je fil­mem, kte­rý mě pře­kva­pil a zařa­dil jsem si ho mezi nej­lep­ší kome­die, kte­ré jsem zatím na poli horo­ru viděl. Hned ved­le „Braindead“ a fil­mu „Re-Animátor“. Read more »

#86 - Drákula (1992)

Mnohými je tahle adap­ta­ce kla­sic­ké­ho upí­ří­ho romá­nu odsu­zo­vá­na, ale pod­le mě si Coppola vedl skvě­le a nato­čil „Draculu“, jaký by měl být. Read more »

#85 - Candyman (1992)

„Candyman“ je kla­sic­kou ukáz­kou toho, jak krás­ně je mož­né zpra­co­vat měst­ské legen­dy do fil­mu, kte­rý se nepod­bí­zí, ale doká­že vydě­sit. Read more »

#84 - C’est arrive pres de chez vous (1992)

Tohle není film, kte­rý je prá­vě dva­krát horo­ro­vý, ale jed­ná se o jed­no z prv­ních a hod­ně drs­ných „found foo­tage“. Ano, ješ­tě před fil­mem „Záhada Blair Witch“ a navíc z Belgie. Read more »

#83 - Mlčení jehňátek (1991)

Hannibal Lecter je dle mého názo­ru jed­ním z nej­ge­ni­ál­něj­ších psy­cho­pa­tů, navíc Anthony Hopkins před­ve­dl jeden z výko­nů, kte­ré se vám vry­jí do pamě­ti jako málo­co. Read more »

#82 - Jakubův žebřík (1990)

Vietnamská vál­ka a její neko­neč­ný odkaz, kte­rý se bude pro­mí­tat ješ­tě do mno­ha gene­ra­cí ame­ric­kých fil­ma­řů. Adrian Lyne uká­zal, že nato­čí sko­ro vše. Read more »

#81 - Spoorloos (1988)

Legendární nizozemsko-francouzský film, kte­rý se dočkal méně dob­ré­ho, ale pořád sil­né­ho ame­ric­ké­ho rema­ku s Jeffem Bridgesem. Podívejte se rad­ši ale na tuhle syro­vou původ­ní ver­zi. Read more »

#80 - Hellraiser (1987)

Ne, Clive Barker urči­tě není auto­rem jed­no­ho díla, ale je to prá­vě „Hellraiser“, jehož si i sám reží­ro­val a díky němuž se zapsal do dějin. Read more »

#79 - A Chinese Ghost Story (1987)

Asijská kine­ma­to­gra­fie, to nejsou jenom duchař­ské horo­ry, ale také krás­né, fan­tas­tic­ké pří­běhy, jakým je prá­vě také „A Chinese Ghost Story“. Read more »

#78 - Smrtelné zlo 2 (1987)

Sam Raimi pře­ko­nal sám sebe a vytvo­řil pokra­čo­vá­ní, kte­ré je lep­ší než ori­gi­nál. Alespoň pro mno­hé fan­dy. Dvojka je vtip­něj­ší, ale původ­ní „Evil Dead“ je pro mě ten pra­vý horor. Read more »

#77 - Henry: Portrét masového vraha (1986)

Filmy o séri­o­vých vra­zích mají svou tra­di­ci. Snímek „Henry: Portrét maso­vé­ho vra­ha“ je jed­ním z těch, kte­ré tuhle tra­di­ci zalo­ži­ly. Read more »

#76 - Moucha (1986)

Legendární film Davida Crinenberga, kte­rým se zapsal do dějin. Jestli někdo chce dělat rema­ke, ať se učí prá­vě od něj. Tohle je jed­no z nej­lep­ších děl o šíle­ném věd­ci a jeho posed­los­ti. Read more »

#75 - Re-Animátor (1985)

Jedna z mých nej­ob­lí­be­něj­ších, hod­ně čer­ných horo­ro­vých kome­dií, kte­ré se vyrov­ná snad jen „Braindead“. tohle je Stuart Gordon ve vrchol­né for­mě. Read more »

#74 - Noční můra v Elm Street (1984)

Legendární film, kte­rý se mno­hým lidem vyba­ví při pojmu horor. A to Cravenův sní­mek ani nemu­se­li vidět. „Noční můra v Elm Street“ se dočka­la roz­sáh­lé série. Read more »

#73 - Hlad (1983)

Máte hlad? Tak si před­stav­te, jaký má asi hlad oso­ba, kte­rá potře­bu­je ke své­mu živo­tu krev? A navíc ješ­tě sexu­ál­ní napl­ně­ní. Tony Scott ve vrchol­né for­mě. Read more »

#72 - Poltergeist (1982)

Steven Spielberg si nato­čil pořád­nou horo­ro­vou ducha­ři­nu. Až na to, že reží­ro­vat měl Tobe Hooper. Skončilo to nako­nec u tro­chu drs­něj­ší pohád­ky. Read more »

#71 - Americký vlkodlak v Londýně (1981)

V roce 1981 se s vlkodla­ky doslo­va roz­tr­hl pytel. Dva fil­my se pokou­še­ly o zachy­ce­ní pře­mě­ny vlkodla­ka v reál­ném čase. Dle mého se to fil­mu „Americký vlkodlak v Londýně“ poved­lo lépe než fil­mu... Read more »

#70 - E tu vivrai nel terrore - L’aldila (1981)

Trochu jsem se divil, když jsem zjis­til, že mezi 101 nej­lep­ší­mi horo­ry byl zařa­zen pou­ze jeden film od Lucia Fulciho. „E tu vivrai nel terro­re – L’aldilà“ navíc není... Read more »

#69 - Kvílení vlkodlaků (1981)

V roce 1981 vznik­ly dva fil­my o vlkod­la­cích, kte­ré změ­ni­ly ten­to žánr. Tím prv­ním bylo prá­vě „Kvílení vlkodla­ků“, prv­ní trans­for­ma­ce vlkodla­ka v reál­ném čase. Read more »

#68 - Oblečen na zabíjení (1980)

Brian De Palma, to není jen „Carrie“, ale i dal­ší fil­my, kte­ré roz­hod­ně sto­jí za to. „Oblečen na zabí­je­ní“ je jed­ním z těch, díky kte­rým si De Palma zajis­til při­rov­ná­ní k Hitchcockovi. Read more »

#67 - Osvícení (1980)

Stanley Kubrick nato­čil horor, kte­rý je pro mě osob­ně jed­ním z nej­lep­ších, jaké jsem kdy viděl. Skvělá atmo­sfé­ra, skvě­lé herec­ké výko­ny a k tomu lite­rár­ní před­lo­ha Stephena Kinga. Read more »

#66 - Pátek třináctého (1980)

Další z legen­dár­ních sla­she­rů, kte­ré se zapsa­ly do his­to­rie. Jason Voorhees se tepr­ve pro­fi­lo­val, ale přes­to film sto­jí za to, hlav­ně díky efek­tům Toma Saviniho. Read more »

#65 - Kanibalové (1980)

„Kanibalové“, to je jeden z vel­mi kon­tro­verz­ních fil­mů, kte­ré kdy byly nato­če­ny. Dnes už šoku­jí jen tím, že zde umí­ra­la sku­teč­ná zví­řa­ta. Read more »

#64 - Mláďata (1979)

David Cronenberg je jed­ním z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších reži­sé­rů. Možná je to tím, že je Kanaďan. „Mláďata“ jsou jed­ním z jeho méně zná­mých, ale o nic méně drs­ných fil­mů. Read more »

#63 - Phantasm (1979)

Trochu absurd­ní horor, hlav­ně svým poje­tím, ale jinak kla­si­ka, kte­rá si vyslou­ži­la něko­lik pokra­čo­vá­ní. Na Vysokého muže hned tak neza­po­me­ne­te a už vůbec ne na léta­jí­cí kou­li. Read more »

#62 - Upír Nosferatu (1979)

Původní „Upír Nosferatu“ byl kla­sic­kým exis­ten­ci­ál­ním horo­rem. Nová ver­ze toho­to fil­mu v režii Wernera Herzoga je podob­ně exis­ten­ci­ál­ní, gotic­ký horor. Read more »

#61 - Halloween (1978)

Klasický sla­sher, kte­rý se nesma­za­tel­ně zapsal do his­to­rie. John Carpenter zase doká­zal, že téměř coko­li nato­čí, to se sta­ne legen­dou. Read more »

#60 - Úsvit mrtvých (1978)

George A. Romero pokra­čo­val ve skvě­le nača­tém díle a i „Úsvit mrtvých“ uká­zal, že je pro zom­bie horor sku­teč­ným otcem a při­pra­vil půdu svým násle­do­va­te­lům. Read more »

#59 - Hory mají oči (1977)

„Hory mají oči“ jsou dal­ším Cravenovým záře­zem do his­to­rie horo­ru. Ukázal, že nási­lí mu není cizí a stal se v tomhle smys­lu vel­mi vyna­lé­za­vým. Film roz­hod­ně hned neza­po­me­ne­te. Read more »

#58 - Mazací hlava (1976)

David Lynch roz­hod­ně není prvo­plá­no­vě horo­ro­vým reži­sé­rem, ale podí­vej­te se na „Mazací hla­vu“ a pocho­pí­te, že tem­no­ta obe­stí­rá jeho tvor­bu hod­ně natěs­no. Read more »

#57 - Suspiria (1977)

Daria Argenta už jsme tu jed­nou měli, tak teď se s ním v našem seri­á­lu setká­vá­me podru­hé. Osobně jsem si ho oblí­bil, a tak je pro mě „Suspiria“ dal­ším skvě­lým kous­kem. Read more »

#56 - Carrie (1976)

Stephen King má lep­ší kni­hy a hor­ší kni­hy, stej­ně jako adap­ta­ce jeho děl jsou lep­ší a hor­ší. „Carrie“ je roz­hod­ně jed­ním z toho lep­ší­ho - nej­lep­ší­ho - co může­me sle­do­vat. Read more »

#55 - Přichází Satan! (1976)

Satanské horo­ry si zís­ka­ly vel­kou obli­bu, a tak není divu, že se do jed­no­ho pus­til i tako­vý člo­věk jako Richard Donner. Svým fil­mem „Přichází Satan!“ doká­zal, jak vše­stran­ný je. Read more »

#54 - Čelisti (1975)

Steven Spielberg není můj nej­ob­lí­be­něj­ší reži­sér, pří­liš jej ani nevy­hle­dá­vám, ale nelze mu upřít, že „Čelisti“ jsou fil­mem, kte­rý se mu pros­tě pove­dl a kte­rý byl již toli­krát vykra­den. Read more »

#53 - Tmavě červená (1975)

Dario Argento je jed­ním z nej­zná­měj­ších ital­ských reži­sé­rů, kte­rý pro­sla­vil giallo žánr spo­lu s Mariem Bavou. „Tmavě čer­ve­ná“ je jed­ním z jeho nej­lep­ších fil­mů. Read more »

#52 - Texaský masakr motorovou pilou (1974)

Slasher je jeden ze žánrů, kte­ré si svo­je mís­to mezi horo­rem vydo­by­ly své jedi­neč­né posta­ve­ní a když se řek­ne horor, mno­ho lidí si pod ním před­sta­vu­je prá­vě sla­sher. A tím prv­ním... Read more »
Stránka načtena za 2,88722 s | počet dotazů: 288 | paměť: 48490 KB. | 25.05.2024 - 19:24:20