Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #55 - Přichází Satan! (1976)

#55 - Přichází Satan! (1976)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Satanské horo­ry si zís­ka­ly vel­kou obli­bu, a tak není divu, že se do jed­no­ho pus­til i tako­vý člo­věk jako Richard Donner. Svým fil­mem „Přichází Satan!“ doká­zal, jak vše­stran­ný je.

Přichází Satan!

The Omen

USA, Velká Británie, 1976, 111 minut

Režie: Richard Donner

Scénář: David Seltzer

Hrají:

Gregory Peck (Robert Thorn)

Lee Remick (Katherine Thorn)

David Warner (Keith Jennings)

Harvey Stephens (Damien Thorn)

Jeden ze základ­ních fil­mů, kte­ré zob­ra­zu­jí Satana a činy, kte­ré je scho­pen vyko­nat. Satan je tím, kdo doká­že vstou­pit na svět a ovlád­nout. Bůh nee­xis­tu­je, i když v něj chce­me tolik věřit. Ani muž víry není před Satanem a jeho silou chrá­něn. Ve fil­mu se to jed­no­znač­ně uka­zu­je, když je kně­ží pro­klát hro­mosvo­dem, kte­rý se urve při bou­ři.

„Přichází Satan!“ je fil­mem, kte­rý se ode­hrá­vá v Anglii a sko­ro by se mi chtě­lo říci, že půso­bí gotic­ky. Ač s ame­ric­kou pro­duk­cí, vzni­kl film, kte­rý se tolik odli­šu­je od fil­mů, kte­ré si ame­ric­ké pub­li­kum tolik oblí­bi­lo. Pro dobu jsou typič­těj­ší fil­my jako Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou, kte­rý zde již recen­zo­ván byl, ane­bo „Halloween“, „Hory mají oči“, či dal­ší skvě­lý zom­bie sní­mek George A. Romera s názvem „Úsvit mrtvých“. O těch­to se ješ­tě bude­me v našem seri­á­lu bavit. Díky těm­to fil­mům „Přichází Satan!“ tak tro­chu zapa­dl, k čemuž dopo­moh­la také pokra­čo­vá­ní s vel­mi níz­kou kva­li­tou. A nut­no říci, že ani rema­ke z roku 2006 nebyl žád­ným zázra­kem, i když je prav­da, že nelze mlu­vit ani o úpl­ném prů­švi­hu. Ale ori­gi­nál je ori­gi­nál a v tomhle pří­pa­dě to jed­no­znač­ně pla­tí.

„Omen“ je fil­mem o tom, co čes­ký název řekl rov­nou. Přichází Satan a jsou zde o tom jas­ná zna­me­ní. Lidé začí­na­jí umí­rat. Každá smrt v tom­to výteč­ném fil­mu je iko­nic­ká a sku­teč­ně zapa­ma­to­va­tel­ná. Platí to již o prv­ním úmr­tí, kdy upro­střed dět­ské osla­vy naro­ze­nin dojde z niče­ho nic k obě­še­ní dív­ky, kte­rá byla pečo­va­tel­kou malé­ho Damiena. Na chlap­ce v tu chví­li nic neu­ka­zu­je, ale když vidí­me jeho záchvat ve chví­li, kdy má jít do kos­te­la, pocho­pí­me, odkud vět­ry vanou. A děsi­vé udá­los­ti pokra­ču­jí. Před vše­mi se sna­ží varo­vat výše zmi­ňo­va­ný muž víry, ale je uml­čen. Zprávu však doká­zal pře­dat a v momen­tě, kdy při neho­dě málem umí­rá žena titul­ní­ho hrdi­ny a Damienova mat­ka, se Robert Thorn v podá­ní Gregoryho Pecka vydá­vá pát­rat po minu­los­ti dítě­te, kte­ré při smr­ti vlast­ní­ho potom­ka při­jal za vlast­ní, aniž by to své ženě sdě­lil. Ukazuje se, že to byla sku­teč­ně chy­ba.

Thornovi v pát­rá­ní pomá­há foto­graf Keith Jennings, kte­rý na svých foto­gra­fi­ích zazna­me­nal jak mrt­vou chůvu, tak i kně­ze. A u obou se na foto­gra­fi­ích obje­vi­lo podiv­né zna­me­ní, kte­ré jako by před­ur­čo­va­lo jejich osud. Stejné zna­me­ní se pak obje­vi­lo i na foto­gra­fii, kde Jennings zachy­til sám sebe. Má tedy moti­va­ci zjis­tit, co se děje, a tak se spo­ju­je s Thornem, kte­rý se vra­cí do Itálie, aby zjis­til, kdo byla Damienova sku­teč­ná mat­ka.

Film je jed­ním z neji­ko­nič­těj­ších fil­mů, i když je prav­dou, že ve své době pro­hrál bitvu s fil­mem podob­né­ho raže­ní – s horo­rem Vymítač ďáb­la, kte­rý byl kon­tro­verz­něj­ší, drs­něj­ší a ve své době oblí­be­něj­ší. Ale roz­hod­ně nejde říci, že by „Přichází Satan!“ jak­ko­li zao­stá­val. Naopak. Je to vel­mi sil­ný film a jeho finál­ní vyzně­ní je sku­teč­ně děsi­vé. Žádný hap­py end. Tady se rov­nou natvr­do říká, že zlo je mezi námi a že dob­ro není to, kte­ré vítě­zí, ale prá­vě zlo má navrch a my v pod­sta­tě nemá­me jak se mu brá­nit.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Příběh satan­ské­ho dítě­te je sám o sobě sil­ný, ale v tom­to pro­ve­de­ní je sku­teč­ně parád­ní. Nesmím opo­me­nout herec­ké výko­ny Gregoryho Pecka, ane­bo i malé­ho Damiena, kte­ré­ho si zahrál Harvey Stephens, pro něhož byla tato role v pod­sta­tě jedi­nou herec­kou pří­le­ži­tos­tí, i když se pak spí­še jako kom­par­zis­ta obje­vil i ve zmi­ňo­va­ném rema­ku. Výtečná atmo­sfé­ra a hroz­ba kon­ce jen skvě­le film dokres­lu­jí, potře­ba je se zmí­nit i o výteč­né hud­bě Jerry Goldsmithe.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Filmu je vytý­ká­na kon­venč­nost, ale je to spí­še jen z toho důvo­du, že film vzni­kl v době horo­rů, kte­ré se vyzna­čo­va­ly drs­ný­mi scé­na­mi a děsi­vý­mi zabi­já­ky, ať už v podo­bě šílen­ců, žra­lo­ků ane­bo dege­ne­ro­va­ných vra­hů. „Přichází Satan!“ je pro mě fil­mem, kte­ré­mu k doko­na­los­ti chy­bí jen málo.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 30.3.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Podívejte se na hodnocení Přichází Satan! na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16385 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72040 KB. | 13.04.2024 - 15:26:56