Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #54 - Čelisti (1975)

#54 - Čelisti (1975)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Steven Spielberg není můj nej­ob­lí­be­něj­ší reži­sér, pří­liš jej ani nevy­hle­dá­vám, ale nelze mu upřít, že „Čelisti“ jsou fil­mem, kte­rý se mu pros­tě pove­dl a kte­rý byl již toli­krát vykra­den.

Čelisti

Jaws

USA, 1975, 124 minut

Režie: Steven Spielberg

Scénář: Peter Benchley a Carl Gottlieb pod­le romá­nu Petera Benchleyho

Hrají:

Roy Scheider (Martin Brody)

Robert Shaw (Sam Quint)

Richard Dreyfuss (Matt Hooper)

Lorraine Gary (Ellen Brody)

Stevena Spielberga a jeho fil­my pří­liš v lás­ce nemám, k tomu se při­znám rov­nou. Ale přes­to jsou zde sním­ky, u kte­rých ani já nemo­hu pole­mi­zo­vat o jejich kva­li­tě. Osobně si nej­ví­ce cením jeho sci-fi fil­mů, kdy na prv­ní mís­to bych jed­no­znač­ně dosa­dil „Blízká setká­ní tře­tí­ho dru­hu“ a násled­ně pokra­čo­val s „Minority Report“ a sním­kem „Válka svě­tů“, záměr­ně vyne­chá­vám „E.T. – Mimozemšťana“, pro­to­že tenhle film oprav­du nemu­sím, podob­ně jako „Jurský Park“, kde děti hra­jí až pří­liš prim. Ale má i dal­ší dob­ré fil­my jako „Zachraňte vojí­na Ryana“ nebo „Schindlerův seznam“. Asi vět­ši­na divá­ků by se mnou nesou­hla­si­la, kdy­bych kri­ti­zo­val někte­ré jeho fil­my, ale u mě osob­ně je to čis­tě aver­ze k reži­sé­ro­vi a někte­rým jeho poči­nům. Podobně jako to mám u Ridleyho Scotta.

„Čelisti“ jsou dal­ší výjim­kou, kte­rou u Spielberga dělám. Tohle je pros­tě film, kte­rý je dob­ře nato­če­ný, má skvě­lý pří­běh, skvě­lou režii, skvě­lé herec­ké výko­ny a sám bych ho zařa­dil před Hitchcockův film Ptáci, kte­ří se zabý­va­jí obdob­nou téma­ti­kou. „Čelisti“ jsou pro mě jako horor, kde je vra­hem zví­ře, pros­tě lep­ší.

První polo­vi­na fil­mu je sku­teč­ně horo­ro­vá a při­ná­ší nám zábě­ry, kte­ré se v podob­ných fil­mech sta­ly doslo­va klišé. „Čelisti“ roz­pou­ta­ly hoto­vé běs­ně­ní. Kromě toho, že donu­ti­ly mno­ho plav­ců chví­li zane­chat oblí­be­né čin­nos­ti, také necha­ly vznik­nout dal­ším fil­mům, kte­ré těži­ly z úspě­chu „Čelistí“. Osobně bych řekl, že žád­ný dal­ší film se „Čelistem“ nedo­ká­zal vyrov­nat. Myslím samo­zřej­mě film, kde je něja­ké to zvíře-zabiják, ať už by se jed­na­lo o dal­ší žra­lo­ky, kro­ko­dý­ly, kosat­ky, pira­ně, hady, hmyz a já nevím, co všech­no. Ale mož­ná nám sví­tá na tro­chu lep­ší časy. Třeba nový rema­ke fil­mu „Piraňa“, kte­rý kri­ti­ky pova­žu­jí za lep­ší než ori­gi­nál­ní ver­ze (u rema­ků sku­teč­ně neob­vyk­lé), ote­vře ces­tu dal­ším podob­ným fil­mům. Otázka však zůstá­vá nad kva­li­tou – viz Noc žra­lo­ka 3D.

„Čelisti“ jsou fil­mem, kde je poměr­ně jed­no­du­chý pří­běh. Na malé měs­teč­ko Amity zaú­to­čí vel­ký bílý žra­lok, a to zrov­na v době, kdy se ote­ví­rá sezó­na. Tomuto pro­blé­mu musí čelit šerif Brody, při­stě­ho­va­lec z New Yorku, kte­rý má strach z vody. Ale nemu­sí čelit pou­ze vel­ké­mu bílé­mu, ale také sta­ros­to­vi, pro kte­ré­ho je zisk měs­teč­ka důle­ži­těj­ší, než bez­pe­čí jeho oby­va­tel. Brody na to však není sám a na pomoc mu při­chá­zí oce­á­no­graf Matt Hooper, v podá­ní skvě­lé­ho Richarda Dreyfusse. Výkon pánů Scheidera a Dreyfusse je pro mě osob­ně devi­zou fil­mu, kte­rou ješ­tě dopl­ňu­je skvě­lý Robert Shaw, jež se vtě­lil do posta­vy pro­tře­lé­ho, samo­tář­ské­ho a mrzout­ské­ho lov­ce žra­lo­ků Quinta. Spojení těch­to tří postav je tak sil­ným moti­vem dru­hé polo­vi­ny fil­mu, že si divák ani neu­vě­do­mí, že celou hodi­nu sle­du­je jen tyto tři posta­vy a žra­lo­ka, kte­ré­ho se sna­ží ulo­vit.

Ač je dru­há polo­vi­na fil­mu mini­mál­ně horo­ro­vá, je stej­ně sil­ná, zají­ma­vá a zábav­ná, jako polo­vi­na prv­ní, kte­rá těží z horo­ro­vých momen­tů, kdy se nám vel­ký bílý v pod­sta­tě neu­ká­že, a my jen víme, že tady něco je, ale neu­mí­me si ani před­sta­vit, jak vel­ké to přes­ně je. Navíc žra­lo­ka sku­teč­ně ani nepo­tře­bu­je­me vidět, jeho absen­ce je mno­hem sil­něj­ší, navíc dopl­ně­na úžas­nou hud­bou Johna Williamse, jed­no­ho z nej­lep­ších skla­da­te­lů fil­mo­vé his­to­rie, kte­rý si prá­vem za hud­bu k „Čelistem“ vyslou­žil Oscara. Základní hudeb­ní slož­ka, kte­rá dopro­vá­zí žra­lo­ka, je nato­lik sil­ná, že člo­vě­ka mra­zí kdy­ko­li se ozve.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Jeden z nej­lep­ších horo­rů, kte­ré mají ve svém stře­du zabi­jác­kou bes­tii, jíž je potře­ba se zba­vit. Film je prů­kop­ní­kem žán­ru a nechal vznik­nout obdob­ným fil­mům a bohu­žel i pokra­čo­vá­ním, kte­rá si film neza­slou­žil. Některé fil­my by pros­tě měly zůstat jedi­náč­ky.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

I když film reží­ro­val Steven Spielberg, s jehož fil­my se vět­ši­nou nezto­tož­ňu­ji, jed­ná se o tak skvě­lý záži­tek, kte­ré­mu nemám co vytý­kat. Film je sil­ný po všech strán­kách, navíc odva­ha, s kte­rou bylo ve fil­mu žra­lo­kem zabi­to i dítě, je pro mě dal­ším důvo­dem, proč dát Spielbergovi plu­so­vé body a nekri­ti­zo­vat.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 23.3.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Podívejte se na hodnocení Čelisti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ZLÍNFEST - Ranní zprávy 28. května 201825. dubna 2018 ZLÍNFEST - Ranní zprávy 28. května 2018 Posted in Videa
  • Útok v Salisbury16. srpna 2022 Útok v Salisbury Čtyřdílný dramatický miniseriál “Útok v Salisbury” se bude určitě líbit všem příznivcům příběhů natočených dle skutečných událostí. I tento snímek není výjimkou!  Tato minisérie je […] Posted in TV Recenze
  • Titulky k La Brea S01E10 - Topanga7. prosince 2021 Titulky k La Brea S01E10 - Topanga Eva musí stůj co stůj dostat Isaiaha k portálu, aby neohrozila své děti, nebude to mít však lehké. Gavin, Izzy, Ella a doktorka Nathanová se vydají hledat nový závrt podle mapy, neboť mají […] Posted in Titulky
  • Ulička přízraků Guillerma del Tora26. ledna 2022 Ulička přízraků Guillerma del Tora Mladý ambiciózní umělec Stanton Carlisle (Bradley Cooper) s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov se spojí s psychiatričkou Lilith Ritter (Cate Blanchett), která je však […] Posted in Filmové recenze
  • Highlights | Italy vs. Denmark | 2022 #IIHFWorlds17. května 2022 Highlights | Italy vs. Denmark | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Kritiky.cz slaví 20 let29. července 2022 Kritiky.cz slaví 20 let Náš web Kritiky.cz slaví výročí 20 let. V roce 2002 začal web ještě pod starým názvem Kinofil-cz.com. V roce 2004 se přejmenoval na Filmy4You.info, v roce 2011 na FilmCZ.Info a […] Posted in Články
  • Polednice - 55 %26. února 2016 Polednice - 55 % Polednice dvéře zlehka odmyká a strach proběhne celým domem až k matce, která si neví rady se svým dítětem, ani sama se sebou. Postava z Erbenovy balady má v sobě stále dost tajemna, které […] Posted in Filmové recenze
  • Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí27. srpna 2019 Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí Krásný citát na začátku knihy je o tom, že život prohráváte ve chvíli, kdy uvěříte, že v něm nic nemůžete udělat, že jste jen obětmi okolností vnějších, dramatických a zlovolně […] Posted in Knihovnička
  • Hradečák a Pražanda #00219. listopadu 2018 Hradečák a Pražanda #002 Posted in Komiks
  • Co nám chybí?16. září 2010 Co nám chybí?   Co bychom měli doplnit aby nás nebolela hlava a byli jsme méně unaveni? Udělaly se vám bílé fleky na nehtech a opary? Přináším vám pár tipů co dělat, když vás něco takového […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13670 s | počet dotazů: 274 | paměť: 72048 KB. | 25.04.2024 - 10:55:29