Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Fahrenheit 9/11

Fahrenheit 9/11

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Asi nikdo, kdo viděl nej­no­věj­ší film Michaela Moorea, si nemys­lí, že tenhle doku­ment vzni­kl jako pocta Georgi Bushovi.

Naopak, nene­chá­vá na sou­čas­ném pre­zi­den­tu USA ani nit­ku suchou a během dvou hodin před­klá­dá Moore divá­ko­vi hro­ma­du důka­zů, že pre­zi­dent Bush je doce­la oby­čej­ný vši­vák, kte­ré­mu jde pře­de­vším o pení­ze. A pro­to jeho rodi­na vál­čí, a pro­to jeho rodi­na udr­žu­je obchod­ní sty­ky se Saúdskou Arábií, a pro­to mani­pu­lu­je ame­ric­kou veřej­nost. A dělá pod­le Moorea i dal­ší špat­né věci.

Ano, sní­mek je vel­mi mani­pu­la­tiv­ní a nesna­ží se ani vzdá­le­ně o objek­ti­vi­tu. Je v těch­to ohle­dech důraz­něj­ší (tím je v pod­sta­tě míně­no hor­ší) než auto­ro­vo před­cho­zí dílo Bowling for Columbie. Tam se reži­sér ome­zo­val na před­klá­dá­ní urči­tých důka­zy o svých domněn­kách a myš­len­kách, kdež­to ve Fahrenheitovi zachá­zí mno­hem dále a vyslo­ve­ně a jed­no­znač­ně na Buse úto­čí.

Kdo byl někdy před kame­rou, tak ví, že je vel­mi jed­no­du­ché zís­kat kom­pro­mi­tu­jí­cí mate­ri­ál na něko­ho, jak se blbě tvá­ří. Takové scé­ny jsou pod­le mého názo­ru zby­teč­ně popu­lár­ní, ale hodí se samo­zřej­mě reži­sé­ro­vi do krá­mu. To, co už ale člo­věk říká, to je dru­há věc. A nad někte­rý­mi výro­ky zůstá­vám krou­tit hla­vou. Posuďte sami: „Nevím, kde je bin Ládin. A poprav­dě řeče­no mě to ani moc neza­jí­má.“, „… my s těmi tero­ris­ty zato­čí­me! A teď se podí­vej­te na můj drajv!“ nebo „Jsou oku­po­vá­ni a nelí­bí se jim to. Mně by se taky nelí­bi­lo, kdy­bych byl oku­po­ván.“

I kdy­by bylo všech­no ostat­ní ve fil­mu vymyš­le­né, tak tyhle výro­ky jsou pra­vé. V tomhle pří­pa­dě nikdo nic neří­ká o pre­zi­den­to­vi a nikdo se nesna­ží pre­zi­den­to­vi vlo­žit něco do úst. Jsou to věty, kte­ré pro­ne­sl pre­zi­dent osob­ně. (Uznávám, že exis­tu­je urči­té nebez­pe­čí, že by výše uve­de­né výro­ky moh­ly být obrat­ně vystři­že­ny z del­ší­ho pro­slo­vu, což by moh­lo posu­nout jejich význam.). A to je to nebez­pe­čí, kte­ré vní­mám já. A vní­mám také to, že se na něj sou­stře­dil i Michael Moore.

Přestože se mi doku­ment veli­ce líbil, byl mís­ty vel­mi vtip­ný a mís­ty také smut­ný, aby lépe vyzně­ly váleč­né hrů­zy, dovo­lil bych si pro­tes­to­vat pro­ti jeho neú­měr­né dél­ce. Fahrenheit totiž samo­zřej­mě nemá žád­nou výraz­nou dějo­vou linii a udr­žet pozor­nost po celé téměř dvě hodi­ny je výkon. Rovněž se poza­sta­vu­ju nad tím, že ten­to, ač vel­mi pozo­ru­hod­ný film zví­tě­zil na fes­ti­va­lu v Cannes. Chápu to spí­še jako postoj vůči Bushově poli­ti­ce než oce­ně­ní (nespor­ných) reži­sé­ro­vých kva­lit. A to je pod­le mě vel­ká, vel­ká chy­ba a ško­da.

Vážení čte­ná­ři, máte úspěš­ně za sebou moji dal­ší dlou­hou recen­zi, kte­rá na papír doslo­va vypadla. Je mi jed­no, jest­li se mnou sou­hla­sí­te nebo ne, ale dou­fám, že se vám to aspoň dob­ře čet­lo.

O filmu:

Scénář a režie: Michael Moore
V hlav­ních rolích: Michael Moore, George Bush a dal­ší Moorovi neob­lí­ben­ci
USA 2004, 112 minut


Podívejte se na hodnocení Fahrenheit 9/11 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #14 - Island of Lost Souls10. června 2019 #14 - Island of Lost Souls H. G. Wells je jeden z nejzajímavějších autorů sci-fi a hororu, který tvořil na přelomu 19. a 20. století. Jeho příběhy jsou zfilmovávány poměrně často. Ostrov doktora Moreaua je jedním z […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Pro koho hlasovali? | Survivor CZ&SK5. března 2022 Pro koho hlasovali? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Cloverfield Paradox, The (2018)15. listopadu 2018 Cloverfield Paradox, The (2018) Zatím nejslabší článek Cloverfieldské série… Planeta Země se ocitla na pokraji obrovské globální energetické krize, která by mohla rozpoutat novou světovou válku. I […] Posted in Horory
  • Kedy konečne príde Wolverine do kín?22. května 2012 Kedy konečne príde Wolverine do kín? Naposledy sme ho samostatne videli v roku 2009 v X-Men Origins:Wolverine,ktorý vznikol na základe úspechu X-men série.No myslím že sa zhodneme,keď označíme posledné Wolverinovo […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu11. května 2019 Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu   Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb první skutečně vynikající převedení fantasy světa na filmová plátna. Jestliže pocházíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jan Svěrák15. srpna 2014 Jan Svěrák Jan Svěrák (* 6. února 1965 Žatec) je český režisér a scenárista, syn Zdeňka Svěráka. V letech 1983–1988 vystudoval pražskou FAMU, sice katedru dokumentaristiky, ale jeho dokumenty brzo […] Posted in Profily osob
  • Nesmrtelný | Self/less [60%]12. srpna 2015 Nesmrtelný | Self/less [60%] Jaké by to bylo, kdybychom mohli žít věčně. Nesmrtelná otázka, která trápí lidstvo od doby, kdy nad svoji existencí a především nad její prchlivostí začalo přemýšlet. A na tuto otázku, […] Posted in Filmové recenze
  • Hypnotic (2021)31. prosince 2023 Hypnotic (2021) Raději se nikdy nenechejte zhypnotizovat! Nikdy nevíte, jaké má kdo s vámi plány… Jenn nezažívá zrovna nejšťastnější období. Rozešla se s přítelem, přestože […] Posted in Horory
  • Digitální rozhlas? Ano, v Praze, Příbrami a Brně už je!3. července 2018 Digitální rozhlas? Ano, v Praze, Příbrami a Brně už je! Kdo by si dříve pomyslel, že se jednou budou vysílat digitální pořady pro televize, a dnes dokonce můžeme poslouchat i digitální rádio. Že je to můj výmysl? To tedy není, a dosvědčit vám […] Posted in Technika
  • Joe - Jeden z posledních "áčkových" filmů Nicolase Cage8. února 2021 Joe - Jeden z posledních "áčkových" filmů Nicolase Cage Patnáctiletý chlapec Garry (Tye Sheridan) má hodně tuhý kořínek a nezlomí ho ani bití a nadávky. Věčně opilá a apatická matka, němá sestra a věčně opilý otec Wade (Gary Poulter) mu nic […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,72417 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71810 KB. | 18.07.2024 - 16:33:03