Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Shrek 2 - A byla svatba a pak spolu Shrek s Fionou žili šťastně až do smrti…

Shrek 2 - A byla svatba a pak spolu Shrek s Fionou žili šťastně až do smrti…

Shrek2
Shrek2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

A byla svat­ba a pak spo­lu Shrek s Fionou žili šťast­ně až do smr­ti… Tedy žili by, kdy­by se ovšem nevy­da­li za prin­cezni­ný­mi rodi­či! Návštěva krá­lov­ství Za sed­me­ro hora­mi se totiž záhy zvrt­ne v dal­ší komic­ké dob­ro­druž­ství. S věr­ným Oslíkem za zády čelí Shrek nástra­hám Kmotřičky víly, domýš­li­vé­mu prin­ci Krasoňovi a pro­slu­lé­mu lov­ci zlo­b­rů Kocourovi v botách, kte­ré­mu však pod fasádou zuři­vé­ho bojov­ní­ka tepe srd­ce ze zla­ta...

První Shrek sice skon­čil kla­sic­kým pohád­ko­vým hap­py endem „ A žili šťast­ně až do smr­ti´´, díky kri­tic­ké­mu a pře­de­vším finanč­ní­mu úspě­chu ale bylo jas­né, že se Shrek, Fiona a Oslík vrá­tí. Originální hla­so­ví před­sta­vi­te­lé Mike Myers, Cameron Diaz a Eddie Murphy dosta­li kaž­dý po 10 mili­o­nech dola­rech za namlu­ve­ní svých dia­lo­gů a spo­lusce­náris­té prv­ní­ho fil­mu Ted Elliott a Terry Rossio kvů­li spo­rům se stu­di­em DreamWorks do Shreka 2 nako­nec nešli. Vrátil se tak aspoň Joe Stillman, kte­rý se spo­jil ješ­tě se spo­lu­re­ži­sé­rem Andrewem Adamsonem, J. Davidem Stemem a Davidem N. Weissem. Původní námět fil­mu poté počí­tal s tím, že krá­lov­ství pohá­dek pře­jde z monar­chie k demo­kra­cii a pro­běh­nou více­mé­ně pre­zi­dent­ské vol­by, kde se o křes­lo hla­vy země budou uchá­zet tře­ba i Pinocchio nebo Perníček. Tento nápad se ala nako­nec šel zce­la do kina, pro­to­že dle reži­sé­ra Andrewa Adamsona, šlo až pří­liš o poli­tic­kou sati­ru, kte­rá byla více inte­lek­tu­ál­ní než emo­tiv­ní a pře­de­vším ve finá­le neby­la vůbec pro děti. Celý námět Shreka 2 tak pro­šel razant­ní­mi úpra­va­mi, než se do celé­ho pří­bě­hu zakom­po­no­val i tako­vý Kocour v botách, nako­nec ale v roce 2004 sku­teč­ně svět­lo svě­ta Shrek 2 spat­řil a po vyso­ce nasta­ve­né lať­ce se mu poved­lo něco nečekaného- Dokázal své­ho před­chůd­ce pora­zit a stát se jed­ním z nej­lep­ších pří­kla­dů skvě­lé­ho pokra­čo­vá­ní!

Už samot­ná ani­ma­ce opro­ti před­cho­zí­mu fil­mu pokročila- DreamWorks Animation si tu dal vět­ší důraz na detai­ly, chůzi a pohy­by jed­not­li­vých postav a dali si též tře­ba zále­žet na kaž­dém detail­ním chlu­pu Kocoura v botách. Zároveň si ale pře­de­vším Shrek 2 zane­chal ducha své­ho před­chůd­ce, do kte­ré­ho ako­rát při­dal více nápa­dů, ješ­tě více se poku­sil zakom­po­no­vat nej­růz­něj­ší pohád­ko­vé posta­vy a záro­veň sku­teč­ně už tak bra­vur­ně ukon­če­ný pří­běh Shreka 1 doká­zal opět roze­vřít doko­řán a napros­to parád­ním způ­so­bem navá­zat.

Shrek 1 pra­co­val s neo­če­ká­va­ným vzpla­nu­tím lás­ky Shreka a Fiony a byl zakon­čen jejich svat­bou. Shrek 2 násled­ně pra­cu­je se záplet­kou ohled­ně toho, že se Shrek a Fiona vydá­va­jí potkat Fioniny rodi­če, při­čemž pře­de­vším král není úpl­ně nad­še­ný z toho, že si jeho dce­ra vza­la zlo­b­ra. Společně s obje­ve­ním Fioniny kmo­t­řič­ky Dobré víly a zjiš­tě­ním, že si měla Fiona původ­ně vzít Prince Krasoňe (sho­dou okol­nos­tí syna Dobré víly) najed­nou vztah Shreka a Fiony čelí zásad­ní zkouš­ce, kte­rá je navíc ztě­žo­vá­na intri­ka­mi samot­né Dobré víly, kte­rá pořád dou­fá, že by si její syn mohl vzít Fionu a stát se krá­lem. V tomhle ohle­du se tu tedy pra­cu­je s dal­ší zají­ma­vou záplet­kou, kte­rá je parád­ním navá­zá­ním a záro­veň vkro­če­ním zce­la opač­ným smě­rem.

Staré zásad­ní posta­vy film roz­ví­jí, ty co měli v před­cho­zím fil­mu méně pro­sto­ru (to jest Pinocchio, Perníček nebo Tři pra­sát­ka) zde dostá­va­jí pro­sto­ru více a nové posta­vy jsou zají­ma­vé a plno­krev­né. Platí to o krá­lov­ně Lilian i krá­lo­vi Haroldovi (pře­de­vším jeho dějo­vý arch je úžasný- John Cleese je pros­tě kla­sa), solid­ní zápo­rač­ce Dobré víle, jejíž ent­rée nemá chy­bu, ale pře­de­vším prá­vě Kocourovi v botách, kte­rý od prv­ní­ho plné­ho výsky­tu na scé­ně stá­vá nesku­teč­ným cha­rizma­tic­kým sym­paťá­kem, kte­rý si kaž­dý moment kra­de pro sebe a tak tro­chu ve finá­le zasti­ňu­je pořád dost zábav­né­ho Oslíka. Tohle zví­ře­cí duo se ve finá­le i přes počá­teč­ní nevra­ži­vost sta­ne vel­mi pove­de­nou dvo­ji­cí, jejíž vzá­jem­ná che­mie bez­vad­ně fun­gu­je i po zby­tek série. A Antonio Banderas byl pro namlu­ve­ní téhle role pří­mo stvo­ře­ný!

Míra výbor­ných paro­dic­kých odka­zů je v tomhle fil­mu posu­nu­ta ješ­tě o úro­veň výš než u před­cho­zí­ho fil­mu a ten­to­krát si tvůr­ci vza­li na paškál tako­vé legen­dy fil­mu jako je Vetřelec, Mission: Impossible, Spider-Man, Pán prs­te­nů: Společenstvo Prstenu, Krotitelé duchů, Zorro (Antonio Banderas, haha!) nebo Indiana Jones. Opět jde o výbor­ná pop­kul­tur­ní pomrk­nu­tí a opět je na nich vidět, že si tvůr­ci vybí­rá­ní těch­to odka­zů jed­no­du­še oči­vid­ně uži­li. Zároveň se v tomhle fil­mu oci­tá­me v krá­lov­ství za sed­me­ro hora­mi, kte­ré je v pod­sta­tě Hollywoodem v pohád­ko­vém svě­tě. Nechybí obrov­ský nápis odka­zu­jí­cí na Hollywood Sign či pohád­ko­vá ver­ze Beverly Hills obyd­le­na nej­vět­ší hvězda­mi pohád­ko­vé­ho svě­ta jako je tře­ba Rampunzel nebo Popelka. Nechybí tu ani odka­zy jako McMnich, Farbucks nebo Burger Prince, což jsou dal­ší parád­ní odka­zy. Místo tele­vi­zí tu fun­gu­jí křiš­ťá­lo­vé kou­le a jde tak o vtip­né pomr­ká­vá­ní a záro­veň úkaz toho, že se svět Shreka od toho naše­ho zase tolik neli­ší.

Shrek 2 před­sta­vu­je ješ­tě zábav­něj­ší akč­ní sek­ven­ce než prv­ní film a pře­de­vším finá­le s obřím per­ní­kem Buchtou (jed­na z nej­lep­ších postav celé­ho toho­to svě­ta aneb Pray for Buchta), kte­ré je bez nad­sáz­ky jed­no­du­še jed­ním z nej­lep­ších akč­ních finá­le všech dob. Opět nechy­bí krás­né vizu­ál­ní nápa­dy s krás­ný­mi kame­ro­vý­mi zábě­ry a pře­de­vším má Shrek 2 sku­teč­ně dějo­vé dyna­mo.

Zásadní zkouš­ka vzta­hu Shreka a Fiony má ve finá­le podo­bu lek­tva­ru, kte­rý může z Fiony opět udě­lat člo­vě­ka a Shreka pro­mě­nit v člo­vě­ka. A prá­vě zde při­chá­zí zásad­ní moment, kdy si musí obě stra­ny uvě­do­mit jest­li jeden toho dru­hé­ho navzá­jem milu­je tako­vé­ho jakým je. Shrek 2 je sice pořád pře­de­vším zábav­ným rodin­ným dob­ro­druž­stvím, záro­veň mu ale sku­teč­ně nechy­bí emo­ci­o­nál­ně vypja­té momen­ty a zásad­ní téma­ta. Tenhle film má snad sku­teč­ně ješ­tě více vrs­tev než původ­ní film a opět se může neje­nom feno­me­nál­ním soun­d­trac­kem Harryho Gregsona-Williamse ale i opět per­fekt­ně zvo­le­nou hudeb­ní dra­ma­tur­gii v podo­bě son­gů jako „ Accidentally in Love´´, „Chances´´ nebo „ I Need a Hero´´. Shrek 2 je ve finá­le neje­nom vrcho­lem celé série, vrcho­lem celé­ho stu­dia DreamWorks Animation, jed­no z nej­lep­ších pokra­čo­vá­ní všech dob, ale i jeden z nej­lep­ších ani­mo­va­ných fil­mů všech dob........

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 2004 DreamWorks Pictures


Podívejte se na hodnocení Shrek 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,14610 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72209 KB. | 23.07.2024 - 15:26:07