Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Šílený Max: Zběsilá cesta - Australské poušti jde vždy o přežití!

Šílený Max: Zběsilá cesta - Australské poušti jde vždy o přežití!

MM03
MM03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Má cenu na nové­ho Maxe jít? Je tomu už 30 let, co šel do kin 3. díl a až ten­to rok sehnal reži­sér dosta­tek spon­zo­rů na to, aby nato­čil pokra­čo­va­ní kul­tov­ních fil­mů, kte­ré udě­la­ly hvězdu z aus­tral­ské­ho her­ce Mela Gibsona.

George Miller, kte­rý se pro­sla­vil Mad Maxem už v roce 1979, potom ho semlel Hollywoodský  sys­tém až skon­čil u ani­mo­va­ných fil­mů se šťast­ným tuč­ňá­kem Happy Feed, se vrá­til ve svých 70. letech na hvězd­né mís­to.

Hvězdná slá­va Mela Gibsona je už za zeni­tem, a tak posta­vu Mad Maxe vzal za své už zku­še­ný herec, ale ne ješ­tě tak slav­ný, Tom Hardy. Ano je to ten Hardy, kte­rý málem svo­ji kari­é­ru her­ce zaz­dil na začát­ku 20. 21. sto­le­tí v Star Treku. Je to také ten Hardy, kte­rý 10 let po Star Treku dostal roli nej­vět­ší­ho pro­tiv­ní­ka Batmana Baneho.

Jeho part­ner­ku v šíle­ném poušt­ním svě­tě hra­je osca­ro­vá hereč­ka Charlize Theron. Potom se do herec­ké­ho osa­ze­ní při­dal i Nicholas Hoult, kte­rý ve fil­mo­vém svě­tě komik­su X-men pře­vzal roli Hanka/Beasta po Kelsey Grammerovi. Dále se k nim i herec z prv­ní­ho Mad Maxe Hugh Keays-Byrne. Oproti zvyk­los­tem ve fil­mech Mad Maxe, kde byly veš­ke­ré posta­vy zni­če­ny pouš­tí a žád­ná krá­sa tam neby­la, tak v tom­to díle i hra­je něko­lik mode­lek s nej­zná­měj­ší Rosie Huntington-Whiteley.

Tak kon­čím s výpi­sem herec­kých Es ve 4. díle. Začnu psát jenom  o fil­mu. Co nás čeká, tem­ná budouc­nost, kdy je vody šile­ně málo. 99,99 % lidí je chudých až na kost a nikde v oko­lí se nena­jde žád­ná krá­sa, zeleň a natož ticho. Jediným, co nás obklo­pu­je, je depre­se, písek, polo­roz­pad­lá auta. Pro jíd­lo, pro vodu se musí krást. A co je v živo­tě posled­ních pře­ži­vších to nej­dů­le­ži­těj­ší? Je ben­zín, se kte­rým se dá kou­pit život a dál obcho­do­vat.

První tři díly se natá­če­ly v Austrálii, kde byla správ­ně vyprah­lá pus­ti­na. Tím, že už i do Austrále se dosta­la moder­ní doba a pro­stře­dí se tam změ­ni­lo, tak se vše natá­če­lo v Namíbii. S Africkým pro­stře­dím už má film správ­ný vzhled. Samý písek, od seve­ru na jih, od zápa­du na východ. Pokud člo­věk nemá vodu, tak jej čeká jenom smrt. V Mad Maxovi je smr­ti dosta­tek. Nejen žíz­ní, ale i pří­ka­zy impe­rá­to­rů, kte­ří vlast­ní pří­stu­py k vodě.

Max Rockatansky se dosta­ne při svých toul­kách po vyprah­lé kra­ji­ně zase tam, kde by se nor­mál­ní sluš­ný člo­věk neměl dostat. Jedná se mu o jeho život a jeho krev a bude jenom štěs­tí, že pře­ži­je do dal­ší­ho dne. Tom Hardy je na roz­díl od Mela Gibsona, více akč­ní a krve­lač­něj­ší a tak spo­lu s Maxem zaži­je­me více akce, smr­ti a výbuchů s vůni ben­zí­nu.

Charlize Theron mu zdat­ně sekun­du­je. V roli řidič­ky toho nej­dů­le­ži­těj­ší­ho kami­ó­nu pro je přes­ně ta pra­vá. Více akce, více ben­zí­nu a výbuchů je přes­ně to, co fanouš­ci Mad Maxe oče­ká­va­li. Přání fanouš­ků se spl­ni­lo. Určitě se najde něko­lik recen­zen­tů, hlav­ně kri­ti­ků a kri­ti­ček, kte­ří najdou ve fil­mu mno­ho chy­bek.  Je to ale správ­né nača­so­vá­ní akce, stři­hů v kom­bi­na­ci s hud­bou, kte­ré s fil­mem děla­jí divy a vyná­ší ho do oblak.

Každý detail nebyl vyne­chán, a když jsem si pře­če­tl, kdo je zod­po­věd­ný za mas­ky a dal­ší pro­stře­dí kolem lidí, tak se nedi­vím, že je to bez chy­by. Weta Workshop je zod­po­věd­ná. Na sklá­dač­kách polo­roz­pad­lých a zno­vu sklá­da­ných auto­mo­bi­lech zas najde­te v hlav­ní roli auto­mo­bil­ku Tatra, kte­rá doda­la svůj spe­ci­ál Tatra 6x6. Je to poznat pod­le pne­u­ma­tik a samo­zřej­mě na tat­ro­vác­kém pod­voz­ku, kte­rý je na svě­tě uni­kát­ní.

Teď zno­vu něco dal­ší­ho. Hudba k tomu to fil­mu je doko­na­lá. Junkie XL, kte­rý mimo­cho­dem sklá­dal i mnou kri­ti­zo­va­nou 300: Vzestup říše, přes­ně tre­fil nála­du fil­mu. Mnoho hudeb­ní­ho pod­kre­su je sou­čás­tí fil­mu, aniž by to vyční­va­lo z fil­mu. Skladatel ve spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem doko­na­le sklou­bi­li obra­zo­vou slož­ku, kyta­ris­ta je čle­nem gan­gu, s fil­mem a tak jsem sle­do­val kaž­dý obraz, kaž­dý akord, s oči­ma při­le­pe­ný­mi oči na plát­no. Při sle­do­vá­ní jsem ani nedu­tal a neby­la žád­ná chvil­ka, kte­rou bych si odpo­či­nul a nudil se.

Je ale ško­da, že Mad Max není nato­čen pro IMAX s vyš­ším roz­li­še­ním, než 2K. Je to film, u kte­ré­ho v duši nadá­vám na tvůr­ce, že nemě­li ješ­tě více peněz, aby vše nato­či­li na ten nej­lep­ší ana­lo­go­vý film, aby si člo­věk mohl vychut­nat kaž­dý detail obra­zu. Africké sce­né­rie, poušť a samo­zřej­mě kaž­dou zavá­tou vrás­ku na hlav­ních posta­vách.


Podívejte se na hodnocení Šílený Max: Zběsilá cesta na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56240 s | počet dotazů: 246 | paměť: 71869 KB. | 24.06.2024 - 15:05:50