Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Služebníci - Recenze - 75%

Služebníci - Recenze - 75%

Sluzeb
Sluzeb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Festivalové sním­ky evrop­ských reži­sé­rů čas­to vyprá­ví pří­běhy lid­ských osu­dů. A Služebníci nejsou výjim­kou. Tento film vyprá­ví pří­běh dvou kama­rá­dů, kte­ří nastou­pí do kněž­ské­ho semi­ná­ře v roce 1980 v Československu (kon­krét­ně v Bratislavě), tedy v době tota­li­ty. Už samot­ný fakt, že tako­vé dru­hy škol exis­tu­jí jsou pro komu­nis­tic­ký režim trnem v oku a svým vli­vem se sna­ží ovliv­nit i chod těch­to insti­tu­cí. Přátelé Michal (Samuel Polakovič), Juraj (Samuel Skyva) a jejich noví spo­lu­žá­ci tak před sebou mají neleh­ký úkol. Podřídit se reži­mu a spo­lu­pra­co­vat, nebo pev­ně držet svůj nábo­žen­ský postoj i navzdo­ry výhruž­kám a faleš­ným poku­še­ním ze stra­ny reži­mu.
Snímek byl uve­den na loň­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Berlíně a kvů­li potí­žím s pan­de­mií se řád­ně do kin dostá­vá jako vítěz Febiofestu až letos. Do té doby lze shléd­nout onli­ne, od příští­ho týd­ne koneč­ně v našich kinech!

sluzebnici
Photo © Filmtopia

Film Služebníci je vlast­ně tako­vým kla­sic­kým zástup­cem fes­ti­va­lo­vých sním­ků. Má poměr­ně pří­vě­ti­vou sto­páž kolem hodi­ny a půl, vyprá­ví sil­ný pří­běh, je komor­něj­ší než „vel­ké plát­no“ a je výsled­kem kopro­duk­ce něko­li­ka zemí. V rám­ci této kopro­duk­ce (Slovensko, Česko, Rumunsko, Irsko) se na tvor­bě sním­ku podí­le­lo i pár zná­měj­ších jmen z bran­že jako napří­klad slo­ven­ský reži­sér Vladimír Strnisko, scé­nárist­ka Rebecca Lenkiewick a za Českou pro­duk­ci Pavel Strnad.
Jak jsem zmí­nil, Služebníci jsou spíš komor­ní zále­ži­tos­tí, chví­le­mi dra­ma a někdy tro­chu i horor. Už jen vizu­ál­ní vol­by děla­jí ze sním­ku zají­ma­vý počin. Za zmín­ku sto­jí pře­de­vším dvě věci. Užší for­mát než je ten kla­sic­ký širo­ko­úh­lý, tak­že stej­ně jako napří­klad Zack Snyder se svo­jí Ligou Spravedlnosti, reži­sér Ivan Ostrochovský sází víc na ver­ti­kál­ní rovi­nu a sna­ží se vykres­lit jed­not­li­vé posta­vy v celé své výš­ce. Díky tomu má divák mož­nost víc vní­mat celý postoj her­ce, pro­to­že jeho zasa­ze­ní do scé­ny je poměr­ně jas­né a daná kuli­sa bez­tak nena­bí­zí nic zají­ma­vé­ho k vidě­ní. Zasazení do poměr­ně stro­hé­ho kláš­te­ra pak při­spí­vá hut­něj­ší atmo­sfé­ře. Tu dokres­lu­je dru­há vizu­ál­ní vol­ba, a tou je barva. Lépe tedy řeče­no její absen­ce, pro­to­že sní­mek je čer­no­bí­lý. Atmosféra je díky tomu ješ­tě hut­něj­ší a děsi­věj­ší.
Celé to pod­tr­hu­je prá­ce se sta­tic­kou kame­rou a něko­li­ka vel­mi zají­ma­vý­mi zábě­ry. Určitě bych zde zmí­nil pohled z pta­čí per­spek­ti­vy na dvůr kláš­ter­ní ško­ly, kde se ode­hrá­vá spous­ta všed­ních scén, ale i chví­le roz­ho­du­jí­cí o živo­tě a smr­ti lidí. Druhou scé­nou, kte­ré mě po strán­ce pra­cí se scé­nou zau­ja­la byl záběr na jedou­cí auto teh­dej­ší stát­ní bez­peč­nos­ti, kte­rý je vel­mi vypo­ví­da­jí­cí o cel­ko­vé atmo­sfé­ře fil­mu.

sluzebnici rec 03 960x500
Photo © Filmtopia

Další věcí, kte­rou je na mís­tě zmí­nit jsou herec­ké výko­ny. Tady je nej­vět­ší pro­stor samo­zřej­mě věno­ván obě­ma hlav­ním před­sta­vi­te­lům. A klo­bouk dolu. Oba mla­dí­ci pro­ká­za­li svůj herec­ký talent i přes to, že o samot­ném téma­tu do doby natá­če­ní asi pří­liš nevě­dě­li. V prv­ní tře­ti­ně sním­ku mož­ná půso­bi­li tro­chu kře­čo­vi­tě, asi z důvo­du pří­liš­né­ho respek­tu k reži­sé­ro­vi (a obec­ně počtu lidí kolem nich) a mož­ná i k samot­né­mu téma­tu fil­mu. Pak se ale tak­zva­ně roz­je­li a pak zahrá­li solid­ní part. I ostat­ní her­ci zahrá­li své role výteč­ně. Především pak Vlad Ivanov hra­jí­cí „esté­bá­ka“ byl jak všed­ně vypa­da­jí­cí muž, tak záro­veň sliz­ký a kru­tý před­sta­vi­tel reži­mu, kte­ré­mu není rad­no odpo­ro­vat.
Další sou­část úspě­chu je hud­ba. Jednak tedy zvlášt­ní vol­ba někdy až nepří­jem­ných zvu­ků a voká­lů, ale lec­kdy tak­též úpl­ná absen­ce hud­by a zvu­ků. Jak je řeče­no v jed­né scé­ně ticho je pří­te­lem Božím. Tak i tady je ticho vel­kou pomo­cí, pro­to­že dokres­lu­je stres a hrů­zu v myš­len­kách chlap­ců, kte­ří jsou na hra­ně poku­še­ní jít snaz­ší ces­tou posluš­nos­ti a odda­nos­ti Bohu. Velmi kvi­tu­ji, že je zde samot­ná nábo­žen­ská téma­ti­ka vel­mi upo­za­dě­ná a hlav­ním téma­tem tak zůstá­vá boj pro­ti reži­mu. Snímek poměr­ně věr­ně zachy­cu­je teh­dej­ší dobu plnou repre­sí a nátla­ku ze stra­ny komu­nis­tic­ké­ho reži­mu. V mno­hém tím­to pak při­po­mí­ná stu­dent­ský boj za vzdě­lá­ní po uza­vře­ní vyso­kých škol v roce 1939.

sluzebnici rec 01 960x500
Photo © Filmtopia

Film nicmé­ně není doko­na­lý. Některé scé­ny jsou hod­ně vytr­že­né z kon­tex­tu a divák nemu­sí úpl­ně vědět co se děje. Nepřidá tomu fakt, že film neob­sa­hu­je pří­liš dia­lo­gů, kte­ré by ten­to chy­bě­jí­cí kon­text dopl­nil. Chybí také šir­ší zasa­ze­ní, tak­že spous­ta zahra­nič­ních divá­ků nedo­ce­ní hloub­ku téma­tu. České titul­ky beru už jen jako zby­teč­nost navíc, ale chá­pu smy­sl pro úpl­nost. Závěr fil­mu je navíc tako­vý prázd­ný, tak­že jako celek půso­bí jen jako pokus o ohro­me­ní. Má být zřej­mě tako­vým memen­tem, jak kru­tě a hrů­zostraš­ně moh­la teh­dej­ší doba vypa­dat i v mís­tech, kde by to lidé netu­ši­li, a kru­tost lidí, kte­ří tak na prv­ní pohled nevy­pa­da­jí. Nenese žád­ný dal­ší odkaz, tak­že zdej­ší divák jis­tě oce­ní, ale názo­ro­vě i kul­tur­ně vzdá­le­něj­ší pub­li­kum tolik nedo­ce­ní.
Celkově je ale sní­mek Služebníci skvě­lým poči­nem, kte­rý si zaslou­ží své mís­to na výslun­ní. Je to v pod­sta­tě tako­vá čer­no­bí­lá dob­rá čes­ko­slo­ven­ská sta­rá ško­la na ste­ro­i­dech díky moder­ním tech­no­lo­giím a prá­ci se zvu­kem. A ač se to nezdá, tak drží po celou dobu stá­lé tem­po a a ona hodi­na a půl je plně dosta­ču­jí­cí. Hodnotím 75%.


Photo © Filmtopia


Podívejte se na hodnocení Služebníci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Noc 12. – šokující zločin v maloměstě3. dubna 2024 Noc 12. – šokující zločin v maloměstě Kriminální filmy a thrillery jsou hodně častým důvodem k mojí filmové spokojenosti. Témata, jež tento temný žánr reflektuje jsou jednoduše atraktivní a mají velký divácký potenciál. V […] Posted in Filmové recenze
  • Problém tří těles (1. série NETFLIX)28. března 2024 Problém tří těles (1. série NETFLIX) Netflix se pustil do seriálové adaptace nejlepšího sci-fi několika posledních dekád. Knižní trilogie Problém tří těles je doslova generační dílo a Filmfanatic vám ho vřele doporučuje. […] Posted in TV Recenze
  • Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny27. března 2024 Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny Režisér Denis Villeneuve patří k mým největším oblíbencům. Zmizení považuji za jeden z nejlepších filmů o únosech dětí, ne-li za ten úplně nejlepší. Do zlatého fondu sci-fi žánru pak řadím […] Posted in Filmové recenze
  • Dozvuky – sveďme to na okupanty21. března 2024 Dozvuky – sveďme to na okupanty Filmfanatic dlouhodobě propaguje polskou kinematografii. Jednoduše proto, že naši severní sousedé točí opravdu skvělé filmy a postupem času prokázali kvalitu i v žánrech, které nestojí jen […] Posted in Filmové recenze
  • Chudáčci – Frankensteinova nadržená sestřenice14. března 2024 Chudáčci – Frankensteinova nadržená sestřenice Řecký režisér Yorgos Lanthimos si udělal jméno především artovými filmy. Humrem i Zabitím posvátného jelena Filmfanatica zaujal, ale ani z jednoho jsem nebyl úplně nadšený. Naštěstí má […] Posted in Filmové recenze
  • Zóna zájmu – můj soused Osvětim5. března 2024 Zóna zájmu – můj soused Osvětim Režisér Jonathan Glazer má na svém kontě prakticky jen artové filmy. Sexy bestie mě vyloženě rozčilovala, Zrození s Nicole Kidman naopak dojalo a Pod kůží, kde Scarlett Johansson odhalí […] Posted in Filmové recenze
  • Temný případ – Noční krajina4. března 2024 Temný případ – Noční krajina Filmfanatic má pro Temné případy slabost hned od začátku série. První byla posledním seriálem, který mě donutil přijmout klasický televizní řád a týden co týden vyhlížet novou epizodu. […] Posted in TV Recenze
  • Čtverec – směšnost a irelevance moderní korektnosti30. ledna 2024 Čtverec – směšnost a irelevance moderní korektnosti Pokud máte rádi komedie, které si utahují z pozérství, Filmfanatic vám představí jeden z moderních svatých grálů. Čtverec švédského režiséra Rubena Östlunda, jehož tvorbu rozhodně […] Posted in Filmové recenze
  • Paroží – legenda se probouzí ze zapomnění25. ledna 2024 Paroží – legenda se probouzí ze zapomnění Kvalitních hororů je jako šafránu. Snad je to tím, že tenhle žánr je přinejmenším přehlížený, ale ještě častěji označovaný za úpadkový. Jeho hlavním cílem totiž je vyvolat u diváků pocit […] Posted in Filmové recenze
  • Yellowstone (1. a 2. série)21. ledna 2024 Yellowstone (1. a 2. série) John Dutton (Kevin Costner) je sedmou generací svého rodu. Ten vlastní největší dobytčí ranč v USA, který se nachází v sousedství prvního amerického národního parku, indiánské rezervace a […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,46902 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72315 KB. | 18.05.2024 - 09:53:48