Kritiky.cz > Recenze knih > Snění na polštáři - praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání

Snění na polštáři - praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání

Sneni
Sneni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dramatická výcho­va je nesmír­ně důle­ži­tou sou­čás­tí živo­ta kaž­dé­ho dítě­te i dospě­lé­ho. Děti se učí obje­vo­vat sou­vis­los­ti i roz­dí­ly v jejím roz­lič­ném zpra­co­vá­ní. Pohádky jim umož­ní hle­dá­ní vzta­hu s jejich vlast­ním živo­tem, nava­zu­je na jejich osob­ní zku­še­nos­ti, pro­ží­vá­ní emo­cí. Pracovní akti­vi­ty posi­lu­jí schop­nost dětí pocho­pit a dodr­žet pra­cov­ní postup a napo­má­ha­jí roz­ví­jet hru­bou i jem­nou moto­ri­ku.  Posiluje u dětí klad­né vzta­hy vůči jeho nej­bliž­ší­mu oko­lí, vede k zís­ká­vá­ní nových poznat­ků i zku­še­nos­tí. 

Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka blo­ků. S názvy Tam a zpát­ky do pohád­ky aneb Krabicové krá­lov­ství, Zapadaný dome­ček, Snění na pol­štá­ři – 1. a 2. část a Perníkové pohla­ze­ní se dosta­ne­te do pohád­ko­vé­ho svě­ta. Naučíte se pra­co­vat s netra­dič­ní­mi mate­ri­á­ly, jako je papí­ro­vá kra­bi­ce, bude­te se věno­vat řadě výtvar­ných čin­nos­tí, odpo­či­ne­te si a zre­la­xu­je­te, nau­čí­te se pohy­bo­vě ztvár­nit mno­ho her, dosta­ne­te se mezi skřít­ky a bubá­ky za hvězda­mi do neko­neč­né­ho ticha noci. Dále se vypra­ví­te za ježi­ba­bou do per­ní­ko­vé cha­loup­ky a pozná­te výbor­nou chuť a vůni per­ní­ku.

Učitelky oce­ní, že sou­čás­tí pub­li­ka­ce jsou obsa­že­ny a pojme­no­vá­ny kon­krét­ní cíle pro čin­nos­ti a zpět­ná vaz­ba celé­ho tema­tic­ké­ho blo­ku, kte­ré pomo­hou uči­tel­kám zori­en­to­vat se, zda daný pro­jekt spl­nil naše oče­ká­vá­ní i oče­ká­vá­ní dětí, jak se během toho daři­lo a čím nás růz­né čin­nos­ti obo­ha­ti­ly. Součástí kni­hy je i pou­ži­tá lite­ra­tu­ra, kde mohou uči­tel­ky najít dal­ší zají­ma­vé námě­ty na čin­nos­ti. Na kon­ci kaž­dé­ho pro­jek­tu nalez­ne­te zásob­ník pís­ni­ček, bás­ni­ček, říka­del, háda­nek i pra­cov­ních lis­tů a námě­tů na cvi­če­ní a růz­né pohy­bo­vé čin­nos­ti.

Prostřednictvím pohád­ko­vé­ho pří­bě­hu se dosta­ne­te do svě­ta fan­ta­zie, dob­ra i zla. U dětí se tak roz­ví­jí všech­ny smys­ly, pro­sto­ro­vá ori­en­ta­ce, tvo­ři­vost, gra­fo­mo­to­ri­ka, koo­pe­ra­ce, doved­nos­ti řečo­vé, výtvar­né i dra­ma­tic­ké. Příběhy nám pomá­ha­jí roz­ví­jet slov­ní záso­bu, správ­nou výslov­nost a fone­ma­tic­ký sluch, logic­ké myš­le­ní. Procvičíte předčte­nář­skou a předma­te­ma­tic­kou gra­mot­nost, kte­rá je veli­ce důle­ži­tá pro nácvik psa­ní a čte­ní na základ­ní ško­le.

Z vlast­ní zku­še­nos­ti musím říci, že dra­ma­tic­ká výcho­va je v mateř­ské ško­le oprav­du důle­ži­tá. Díky ní se čas­to doká­že­me vcí­tit do poci­tů dětí a odha­lit tak sta­ros­ti a chmu­ry, kte­ré děti mnoh­dy trá­pí a bojí se to říci. Publikaci bych dopo­ru­či­la všem uči­tel­kám v mateř­ské ško­le, vycho­va­tel­kám v dru­ži­ně či vedou­cím zájmo­vých krouž­ků. Kniha se mě moc líbi­la. Rozhodně bude pat­řit v pra­xi mezi čas­to pou­ží­va­né kni­hy.

Motto: Teprve když rozu­mí­me sobě a dru­hým, může­me obje­vo­vat svět.

Ediční řada Náměty na tvo­ři­vé a dra­ma­tic­ké čin­nos­ti pod­po­ru­je děti v jejich emoč­ním a pro­so­ci­ál­ním roz­vo­ji pro­střed­nic­tvím zábav­ných čin­nos­tí a metod dra­ma­ti­za­ce.

  • Hry s pohád­ko­vou a pří­rod­ní tema­ti­kou, pan­to­mi­mic­ké, námě­to­vé, rolo­vé, simu­lač­ní, sezna­mo­va­cí, pro­so­ci­ál­ní, Kimovy hry,
  • obje­vo­vá­ní emo­cí svých i dru­hých lidí, jejich výtvar­né a pohy­bo­vé vyjá­d­ře­ní, sku­pi­no­vé dra­ma­ti­za­ce, pro­žit­ko­vé uče­ní,
  • sdí­le­ní zážit­ků a emo­cí, tvor­ba spo­leč­ných pra­vi­del, řeše­ní pro­blé­mů v kolek­ti­vu, tříd­ní ritu­á­ly.

  • Autor: Stanislava Kociánová, Hana Nádvorníková, Markéta Kubecová
  • Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro uči­tel­ky
  • Vydáno: 2018 , nakla­da­tel­ství Dr. Josef Raabe, Praha
  • Počet stran: 120
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
  • ISBN: 978-80-7496-384-1.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49358 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71941 KB. | 20.07.2024 - 23:46:55