Kritiky.cz > Horory > Halloween II (2009)

Halloween II (2009)

rp Halloween II 28200929.jpg
rp Halloween II 28200929.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V tom­to pří­pa­dě už to Rob Zombie dost pře­pískl…


Dva roky od děsi­vých udá­los­tí v Haddonfieldu žije Laurie u šeri­fa Bracketta spo­leč­ně s jeho dce­rou Annie. Obě dív­ky, kte­ré jen zázra­kem pře­ži­ly řádě­ní Michaela Myerse, se dosud z jejich setká­ní plně nevzpa­ma­to­va­ly (jak fyzic­ky tak hlav­ně dušev­ně) a hlav­ně Laurie sužu­jí děsi­vé noč­ní můry, plné krve a boles­ti. To dok­tor Loomis se z této situ­a­ce sna­žil vytřís­kat co mož­ná nej­víc a uží­vá si popu­la­ri­ty, kte­rou mu při­nes­la jeho kni­ha a před­náš­ky. A to i přes­to, že tělo Michaela Myerse při pře­vo­zu do már­ni­ce zmi­ze­lo, poté co mělo auto neho­du. Již sko­ro dva roky nikdo o psy­cho­pa­tic­kém vra­ho­vi nesly­šel a ani ho nikdo nevi­děl, tak proč se ho bát. Proč? Protože Michael Myers vyčká­val v opuš­tě­né sto­do­le neda­le­ko Haddonfieldu a Halloween se opět blí­ží. Nadešel čas, aby se vrá­til a dokon­čil to, co před dvě­ma roky zapo­čal. Po celou dobu děla­li jeho zlé duši spo­leč­nost pří­zra­ky jeho mrt­vé mat­ky a jeho samé­ho v mlad­ším vydá­ní. A ti ho neu­stá­le nabá­da­li, aby dal zase rodi­nu dohro­ma­dy. Nikdo před ním není v bez­pe­čí a krva­vá jat­ka mohou opět zapo­čít…


Režie: Rob Zombie

Rok výro­by: 2009
Délka: 105 min
Země: USA
Hrají:
Scout Taylor-Compton...(Laurie Strode)
Malcolm McDowell...(Dr. Samuel Loomis)
Danielle Harris...(Annie Brackett)
Brad Dourif...(šerif Lee Brackett)
Sheri Moon Zombie...(Deborah Myers)
Tyler Mane...(Michael Myers)
Chase Wright Vanek...(mladý Michael Myers)
...a dal­ší


Hurá, tak mám za sebou i ten­to v pořa­dí desá­tý Halloween, no a že to byla zase podí­va­ná. Začátek vypa­dal doce­la slib­ně a já byl i rád, že se Zombie vydal odliš­nou ces­tou, než aby jen kopí­ro­val sta­rý ori­gi­nál. Jenže ten­to­krát to na roz­díl od jed­nič­ky oprav­du pře­hnal a to ve špat­ném slo­va smys­lu. Pasáž s jeho pře­vá­že­ním a násled­né řádě­ní v nemoc­ni­ci bylo doslo­va exce­lent­ní – nesku­teč­ně jsem si tu řezni­či­nu uží­val a těšil se na solid­ní podí­va­nou, jen­že mé počá­teč­ní nad­še­ní vel­mi rych­le opadlo. A pak už jsem jen nesta­čil zírat…
Rob Zombie byl zřej­mě pod vli­vem něja­ké zaká­za­né lát­ky, jinak si nedo­ká­žu před­sta­vit, jak mohl nato­čit něco tak otřes­né­ho. Několikrát jsem se musel štíp­nout do ruky, jest­li se mi ta odpor­nost ode­hrá­va­jí­cí se na obra­zov­ce nezdá, ale bohu­žel to byla rea­li­ta. Ty scé­ny s pří­zra­kem mat­ky a mlad­ší­ho vydá­ní Michaela Myerse byly váž­ně otřes­né, kýčo­vi­té a debil­ní. Tep se mi začal zve­dat i při kaž­dé násle­du­jí­cí scé­ně, ve kte­ré se obje­vi­la Scout Taylor-Compton, páč já tu krá­vu nemu­sel ani v před­cho­zím Halloweenu. To samé se dá říci i o mlad­ším vydá­ní Michaela, pro­to­že ten herec mi byl kraj­ně nesym­pa­tic­ký a své­mu před­chůd­ci (Daeg Faerch) nesa­hal ani po kot­ní­ky. A Malcolm McDowell může být sak­ra rád, že nedo­stal za svůj výkon Zlatou mali­nu. Co to do prde­le jako mělo být? Doktor Loomis tu byl za napros­to aro­gant­ní a sebestřed­né hova­do a kro­mě závě­ru tu byl napros­to zby­teč­ný.
Jediným štěs­tím bylo, že se Zombie rád vyží­vá v bizar­ních, špi­na­vých a šíle­ných věcech, tak­že si i ten­to­krát pro nás při­pra­vil něko­lik oprav­do­vých chu­ťo­vek (bru­tál­nost někte­rých scén byla váž­ně uspo­ko­ju­jí­cí). A Danielle Harris se opět svlík­la – za to palec naho­ru. Jinak ovšem semnou lom­co­va­lo spí­še zkla­má­ní nad fil­mem jako cel­kem. Dospělý Michael totiž sice řádil jako zbě­si­lý, ale jinak tu byl spíš jen za buran­ské hova­do a dost čas­to bez mas­ky – což mu výraz­ně ztrá­ce­lo na „kre­di­tu“. Já váž­ně nevím, jak s tímhle nalo­žit, pro­to­že někte­ré momen­ty byli váž­ně dob­ré, ale ten­to­krát tu pře­va­žo­va­la spí­še nespo­ko­je­nost a cel­ko­vý dojem byl taky spí­še nega­tiv­ní. Takže pros­tě nemůžu dát ani prů­měr­né ohod­no­ce­ní, pro­to­že spo­ko­je­ný jsem urči­tě nebyl.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46602 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71581 KB. | 18.06.2024 - 20:23:35