Kritiky.cz > Horory > Hellborn (2003)

Hellborn (2003)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Psychiatrická léčeb­na ve spá­rech samot­né­ho Satana.

Mladý James Bishop odjíž­dí na stáž do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny St. Andrews. Je plný ide­á­lů a chce pomá­hat nemoc­ným lidem. Jenže to si vybral špat­né mís­to. Léčebna vypa­dá z ven­ku pěk­ně, ale když vstou­pí James dovnitř a sezná­mí se s hlav­ním dok­to­rem McCortem netu­ší, že jeho osob­ní život se změ­ní k nepo­zná­ní. Ten ho pro­ve­de po kli­ni­ce vše­mi míst­nost­mi, kde jsou paci­en­ti roz­dě­le­ni pod­le cho­vá­ní a bru­ta­li­ty. On si vypro­sí ty nej­těž­ší pří­pa­dy v sek­ci A. Když jed­no­ho dne najde mrt­vé­ho paci­en­ta, kte­rý ho chtěl před něčím varo­vat a na jeho těle uvi­dí zvlášt­ní popá­le­ni­nu, nespo­ko­jí se s pitev­ní zprá­vou, že zemřel na selhá­ní srd­ce. Začne tedy pát­rat na vlast­ní pěst. Podezřívá totiž per­so­nál léčeb­ny z neka­lých prak­tik, ale to co obje­ví, si nedo­ká­zal před­sta­vit ani v těch nej­hor­ších snech. Všude kolem se roz­pro­stí­rá zlo a James brzy zjis­tí, jakou moc má samot­ný Satan!

Český název: Satan
Režie: Philip J. Jones
Rok výro­by: 2003
Délka: 98 min
Země: USA

Hrají:
Matt Stasi ... (James Bishop)
Bruce Payne ... (Dr. McCort)
Julia Lee ... (Lauren)
Tracy Scoggins ... (Helen)
Gregory Wagrowski ... (Hadley)
Tommy „Tiny“ Lister ... (Smithy)
...a dal­ší

Režisér Jones si zřej­mě mys­lel, že nato­čí skvě­lý film z pro­stře­dí blá­zin­ce, kte­rý bude stra­šit divá­ky v jejich snech. To se ovšem šered­ně mýlil. Snímek balan­cu­je na vel­ké hra­ni­ci ama­té­ris­mu a spa­dá do vrst­vy céč­ko­vých bra­ků. Kdyby se držel horo­ro­vých osnov, urči­tě by to vypa­da­lo lépe. Už jen pre­zen­ta­ce mon­stra hned v úvod­ní scé­ně fil­mu byla vel­ká chy­ba, pro­to­že když uvi­dí­te tu hrů­zu hned na začát­ku, kdy pří­še­ra i efek­ty vypa­da­jí jako ze seri­á­lu Strážci vesmí­ru a bát se budou jedi­ně malé děti, vypne­te svůj DVD pře­hrá­vač.

Příšera a efek­ty nejsou tím jedi­ným, co je na fil­mu špat­ně. Třepotající se kame­ra, laci­né kuli­sy, tma­vé scé­ny, ve kte­rých najde­te mno­ho chyb, sla­bá hud­ba v podá­ní ari­zon­ské sku­pi­ny Ph8. A v nepo­sled­ní řadě otřes­né herec­ké výko­ny vět­ši­ny her­ců.

Bruce Payne je nej­zná­měj­ším her­cem v tom­to fil­mu a záro­veň před­ve­dl i nej­lep­ší výkon v rám­ci mož­nos­tí. Ve fil­mo­vých vodách se pohy­bu­je už něja­ký ten pátek a ve svých fil­mo­vých rolích hrál hlav­ně zápor­né posta­vy. I ten­to­krát nebyl žád­ný sva­tou­šek. Zahrál si ve fil­mech Howling VI, Necronomicon, Dračí dou­pě.
Konečný ver­dikt: mizer­né dílo ve všech smě­rech, kte­ré­mu dopo­ru­ču­ji se vyhnout vel­kým oblou­kem.

Hodnocení:

Dávám 10% jen za Paynea a nechá­pu, jak se mohl pro­půj­čit tako­vé sláta­ni­ně.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59896 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71544 KB. | 14.07.2024 - 12:42:55