Kritiky.cz > Horory > Hound of the Baskervilles, The (2000)

Hound of the Baskervilles, The (2000)

rp baskerville cover 00.jpg
rp baskerville cover 00.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sherlock Holmes ten­to­krát v pro­duk­ci tele­viz­ní sta­ni­ce Hallmark.

Legendární pří­běh A. C. Doylea zna­jí snad všich­ni, vznik­lo bez­po­čet fil­mo­vých i ani­mo­va­ných zpra­co­vá­ní a já si tím­to tele­viz­ním poči­nem sta­ni­ce Hallmark mohu udě­lat pro­za­tím čtvr­tý zářez. Snad není ani potře­ba moc psát o ději, ale jen tak pro reka­pi­tu­la­ci: Na bla­ta při­jíž­dí posled­ní z rodu Baskervillů Sir Henry, aby se posta­rat o rodin­né síd­lo, kte­ré zdě­dil. Musí však čelit rodin­né­mu pro­kle­tí a tím je děsi­vý pes Baskervillský – je to jen legen­da, nebo bla­ta obchá­zí sku­teč­ně pekel­ná stvů­ra? Henry chce vyře­šit tuto záha­du, kte­rá jeho rod pro­ná­sle­du­je již přes 200 let a nebu­de na to sám. Na pomoc mu při­chá­zí Sherlock Holmes a Dr. Watson.

Český název: Pes Baskervillský
Režie: Rodney Gibbons
Rok výro­by: 2000
Délka: 90 min
Země: Kanada
Hrají:
Matt Frewer …(Sherlock Holmes)
Kenneth Welsh …(Dr. Watson)
Jason London             …(Sir Henry)
Robin Wilcock …(Stapleton)
Emma Campbell …(Beryl Stapleton)
…a dal­ší
Měl jsem tro­chu oba­vy, jak bude vypa­dat tele­viz­ní zpra­co­vá­ní mého oblí­be­né­ho pří­bě­hu, ale Hallmark to s odře­ný­ma uši­ma zvlá­dl a reži­sér Rodney Gibbons nato­čil prů­měr­nou ver­zi, na kte­rou se dívat urči­tě dá. Důležitou roli při­tom hrá­lo zvo­le­né pro­stře­dí „blat“ a blíz­ké­ho oko­lí, kte­ré divá­ka vtáh­ne do děje a to i přes poně­kud slab­ší atmo­sfé­ru. Tu se sice tvůr­ci sna­ži­li navo­dit mlž­ným opa­rem a psím vytím, ale jak­si poza­po­mně­li při­šláp­nout plyn a vše se vezlo v tako­vém poklid­ném – hou­pa­vém tem­pu, kte­ré mís­ty tro­chu uspá­va­lo. Což bylo zapří­či­ně­no i nevý­raz­ným hudeb­ním dopro­vo­dem.

Na dru­hou stra­nu však při­pi­su­ji k dob­ru to, že se tady nikdo nepo­kou­šel expe­ri­men­to­vat a tvůr­ci se svez­li na vlně úspě­chu svých před­chůd­ců, ale zacho­va­li si svou vlast­ní tvář. Nebylo by zrov­na moud­ré moc zasa­ho­vat do zaži­té záplet­ky a množ­ství nových prv­ků – situ­a­cí, by tomu spí­še uško­di­lo. Jen s tím psem basker­vill­ským si moh­li pohrát důklad­ně­ji. Přišel mi totiž tro­chu k smí­chu (v někte­rých zábě­rech byl vidět oby­čej­ný pes (snad vlčák) a vlast­ně mu jen dodě­la­li čer­ve­né oči. Takže žád­ná vel­ká hrůza z něj tedy roz­hod­ně nešla. Ovšem pořád lep­ší než­li něja­ká digi­tál­ní mrcha.

S výbě­rem her­ců jsem rov­něž neměl žád­ný pro­blém. Jak Matt Frewer, tak Kenneth Welsh či Jason London pat­ří i dnes mezi váže­né her­ce, přes­to­že své nej­lep­ší roky (role) už mají nej­spíš za sebou. Vždycky však odved­li pocti­vou prá­ci a ani zde tomu neby­lo jinak. Jen k prv­ní­mu jme­no­va­né­mu mám troš­ku výhra­dy, pro­to­že jeho ztvár­ně­ní Sherlocka Holmese, nepo­va­žu­ju za moc šťast­né. Viděl jsem už mno­hem lep­ší zahrá­ní této posta­vy.  I přes­to však beru ten­to tele­viz­ní film jako sluš­nou (prů­měr­nou) odde­chov­ku na neděl­ní odpo­led­ne.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 8,11012 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71457 KB. | 24.06.2024 - 02:13:58