Kritiky.cz > Recenze knih > MONA LISA VIRUS

MONA LISA VIRUS

monaaaa
monaaaa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jednoho dne Ameriku zastih­ne zprá­va, že na ces­tě do Mexika zmi­ze­ly, byly une­se­ny krá­lov­ny krá­sy. Žádní únos­ci však nepo­ža­do­va­li žád­né výkup­né, a kdo by s vojen­skou pro­zí­ra­vos­tí uná­šel auto­bus plný krá­lo­ven krá­sy, aby pak postup­ně děv­ča­ta pře­o­pe­ro­val na mon­stra a zase pro­pus­til na svo­bo­du? 

Nějaký šíle­nec s armá­dou? Jakou sou­vis­lost mají jed­not­li­vé udá­los­ti v Lipsku, kde je odstře­le­na jed­na sta­řič­ká rad­ni­ce, a v Miláně pro změ­nu zni­če­ná nástěn­ná mal­ba od Da Vinciho a nezná­mý virus, jež zahu­bil z Brazílii celý roj včel a úpl­ně totéž se mezi­tím sta­lo i v Číně? 

Na více kon­ti­nen­tech, sko­ro ve stej­nou dobu, a na více mís­tech v Brazílii. Není mož­né, aby se to roz­ší­ři­lo při­ro­ze­nou ces­tou? Je mož­né, že by to neby­la náho­da, ale pře­dem dob­ře pro­myš­le­ný a naplá­no­va­ný útok? Jak všech­ny tyto udá­los­ti, ač roze­se­té po celém svě­tě, spo­lu sou­vi­sí? 

Někteří říka­jí, že je to tepr­ve začá­tek. A že pokud všech­ny vče­ly umřou, zemře­me brzy i my lidé. Když vyhy­nou vče­ly, lid­stvo je pře­ži­je jen o čty­ři roky. Žádné vče­ly zna­me­ná žád­né opy­lo­vá­ní, žád­ná zví­řa­ta a žád­ní lidi.

Včela je klí­čem ke vše­mu. Pro vět­ši­nu lidí je to jen hmyz, a pro někte­ré lidi dokon­ce otrav­ný, ale ve sku­teč­nos­ti je na této pla­ne­tě boží slu­žeb­ní­ci. Boží děle­ní. Říká se mu také zla­tý řez. Je to urči­tý poměr, ve kte­rém jsou vůči sobě narý­so­vá­ny dvě úseč­ky, kte­ré my lidé pova­žu­je­me za mimo­řád­ně vyda­ře­ný. Někdo zabí­jí boží doko­na­lost a záro­veň nej­sil­něj­ší pomoc­ní­ky na pla­ne­tě....

A aby toho neby­lo málo, začí­ná se po celé pla­ne­tě šířit počí­ta­čo­vý virus, kte­rý sys­te­ma­tic­ky mění veš­ke­ré foto­gra­fie dle „zla­té­ho řezu“. Virus Mona Lisa rea­gu­je tím, že obli­če­je ničí, jejich pomě­ry. Virus mění na všech obráz­cích v počí­ta­či, ale i na inter­ne­tu, pro­po­zi­ce odpo­ví­da­jí­cí zla­té­mu řezu. Dokonale krás­ná tvář se pak během chvil­ky pro­mě­ní ve zrů­du. 

Vytvořili snad ten­to počí­ta­čo­vý virus pro­to, aby poz­dě­ji dra­ze pro­da­li anti­vir v době, kdy celý svět utr­pí dale­ko­sáh­lé ško­dy? Anebo je to jen zástěr­ka, jak doko­na­le zor­ga­ni­zo­vat lou­pež slav­né­ho obra­zu Mona Lisa? A jakou zásad­ní roli v tom všem hra­je i jeho slav­né dvoj­če?

Jak spo­lu všech­ny tyto vel­mi roz­díl­né udá­los­ti sou­vi­sí? Kdo je jejich spo­leč­ným jme­no­va­te­lem? Odpovědi na všech­ny tyto otáz­ky bude muset poma­lý­mi krůč­ky najít vyšet­řo­va­tel Millner, kte­rý byl z vyšet­řo­vá­ní sta­žen svý­mi nad­ří­ze­ný­mi a odvo­lán na dovo­le­nou do Londýna, aby odtud vedl taj­né vyšet­řo­vá­ní po vlast­ní ose.

monaa

Jakou zásad­ní roli v celém pří­bě­hu hra­je bos­ton­ská dok­tor­ka Helen Morganová se svo­jí dce­rou Medeline, jejíž zdra­vot­ní stav se dra­ma­tic­ky zhor­šil,  nemoc ano­rexie se vrá­ti­la v dale­ko hor­ší podo­bě? Proč zni­če­ho­nic utek­la z ústa­vu a hlav­ně kam? Navíc zmi­ze­lo i pár jejich osob­ních věcí, a ona sama neby­la nikde k nale­ze­ní.. 

Největší záha­dou je však dopis nale­ze­ný v jejím poko­ji, kte­rý zněl tak tro­chu milost­ně a byl pode­psán něja­kým Pavlem, kte­rý jej ode­slal z Varšavy. Kromě dopi­su nechy­bě­la ani prázd­ná obál­ka od leten­ky. Kam Medeiline doo­prav­dy zmi­ze­la a nescho­vá­vá se za jejím zmi­ze­ním něco mno­hem víc?

Ve stej­ný moment se Helen po tele­fo­nu z Polska dozví­dá od jaké­ho­si Patryka Weisze, že jeho otec Pavel Weisz zmi­zel beze sto­py a jedi­né, co po něm obje­vil a zby­lo, byl lís­te­ček s napsa­ným roz­tře­se­ným pís­mem, na němž bylo napsá­no Helen Morganová, tele­fon­ní čís­lo a při­psa­né sou­slo­ví: Kráska a zví­ře. Samotný Pavel Weisz byl mili­ar­dář a pro­sla­vil se vývo­jem anti­vi­ro­vých soft­wa­rů.

Díky nově zjiš­tě­ným infor­ma­cím se Helen Morganová vydá­vá pro dce­ru do Evropy a sna­ží se jí pomo­cí drob­ných indi­cií najít a vysto­po­vat. Teprve poz­dě­ji si uvě­do­mu­je, že její dce­ra neu­tek­la, ale byla une­se­na a nachá­zí se úpl­ně někde jin­de, na úpl­ně jiném mís­tě na svě­tě.

Proč ale byla neu­ro­es­te­tič­ka Helen Morganová nalá­ká­na do Evropy a co se od ní ve sku­teč­nos­ti oče­ká­vá, aby tak moh­la zachrá­nit svo­jí jedi­nou dce­ru Medeline? A jak moc s tím sou­vi­sí její „Šablony Morganové“, kde byla toho názo­ru, že pou­ží­vá­ní někte­rých pro­por­cí v umě­ní, pře­de­vším v mal­bě, ovliv­ňu­jí ner­vo­vou sou­sta­vu a vní­má­ní krá­sy? Má to něco spo­leč­né­ho s udá­lost­mi z posled­ních dní?

A proč v taj­né míst­nos­ti Pavla Weisze na zdi nalez­la spo­lu s Patrykem podiv­né vzkaz­ky, lís­teč­ky jako seznam názvů mód­ních časo­pi­sů, vel­ký obrá­zek vče­ly, mapu svě­ta, kde čer­ve­nou tuž­kou byly nama­lo­vá­ny vel­ké kru­hy; člá­nek, že se v New Yorku bude brzy volit Miss Amerika, zvý­raz­ně­na fixem pasáž Mexiko; foto­gra­fie budo­vy s jed­nou jedi­nou věží, a ta byla pře­škrt­nu­ta dvě­ma čára­mi; foto­gra­fie muže v bílém lékař­ském pláš­ti a ved­le napsá­no jmé­no MONA, a také moment­ka od papa­raz­zio její dce­ry z kli­ni­ky. Jaké děsi­vé posel­ství tyto lís­teč­ky před­zna­me­ná­va­jí a jakou nebez­peč­nou hru roze­hrá­va­jí 

Navíc jed­not­li­vé kapi­to­ly děje, kde je roze­hrá­na spous­ta dějo­vých linií, jsou vlo­že­ny něko­lik­set let sta­ré zápis­ky, v nichž se vra­cí­me do doby před 500 lety, ve kte­ré byl nama­lo­ván slav­ný obraz Mona Lisa a její slav­né dvoj­če…. Co taju­pl­né­ho pro­zra­dí tyto kuri­óz­ní zápis­ky, a co všech­no se za nová his­to­ric­ká fak­ta dozví­te? A i když se pro něko­ho budou tyto zápis­ky zdát nud­né, mě se moc líbi­ly, oži­vi­ly kni­hu a poskyt­ly mi tak náhled na to, za jakých okol­nos­tí a udá­los­tí prav­dě­po­dob­ně vzni­kal nej­slav­něj­ší obraz, jež halí spous­tu dopo­sud neod­ha­le­ných tajem­ství...

Všechno hez­ké je opy­le­no vče­la­mi, všech­no ošk­li­vé rozfou­ká­no větrem. Myslete na to: bez včel nebu­de na tom­to svě­tě krá­sa. Učte se a buď­te nadá­le tako­ví, jací jste!“

monaaaaa

Mona Lisa Virus je kni­hou vel­mi napí­na­vou, kte­rá si své­ho čte­ná­ře zís­ká hned po prv­ních strán­kách, a jež v sobě nese vel­mi sil­nou myš­len­ku a poslá­ní, abychom my jako lidé domýš­le­li násled­ky svých činů i pro budou­cí gene­ra­ce. To co uči­ní­me dnes, může mít za násle­dek toho, že to již neza­ži­jí naše budou­cí gene­ra­ce. Je jen na nás, jaké hod­no­ty si zvo­lí­me....

Kniha je vel­mi čti­vá, obsa­hu­je vel­ké množ­ství krát­kých kapi­tol z nej­růz­něj­ších čás­tí svě­ta a z pohle­du něko­li­ka postav, kte­ré se navzá­jem mísí a dotvá­ří tak ply­nu­lý děj kni­hy. Autor neza­po­mí­ná ani na dodá­ní důle­ži­tých indi­cií v pra­vý čas tak, aby roze­hrál dal­ší pasáž z této roze­hra­né nebez­peč­né hry.

Moc se mi líbi­lo, jak autor doká­zal mis­tr­ně pra­co­vat s fak­ty a fik­cí, kde si nejste jis­ti, komu může­te v kni­ze věřit a komu nao­pak bys­te věřit nemě­li. Spoustu zmí­ně­ných infor­ma­cí, ať už his­to­ric­kých týka­jí­cích se kolem Mona Lisy a její­ho dvoj­če­te, či pro­por­cí krá­sy „Zlatého řezu“, to vše si může­te dohle­dat na inter­ne­tu a dozvě­dět se tak o tom všem mno­hem víc.

Za mě je ten­to str­hu­jí­cí thriller jeden z TOP, kde nechy­bí akce, napě­tí, vzru­še­ní, posed­lost krá­sou a umě­ním, a doslo­va si vás zís­ká na kaž­dé své strán­ce, že tuto kni­hu jen těž­ko odlo­ží­te před jejím pře­čte­ním až do samot­né­ho kon­ce.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský

Vydáno v edi­ci Knihy Omega

MONA LISA VIRUS

Autor: Tibor Rode

Přeložila: Dita Sutterová

Vydal Dobrovský, s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2018

Počet stran: 425

ISBN 978-80-7390-664-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
  • Noc 12. – šokující zločin v maloměstě3. dubna 2024 Noc 12. – šokující zločin v maloměstě Kriminální filmy a thrillery jsou hodně častým důvodem k mojí filmové spokojenosti. Témata, jež tento temný žánr reflektuje jsou jednoduše atraktivní a mají velký divácký potenciál. V […] Posted in Filmové recenze
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Dozvuky – sveďme to na okupanty21. března 2024 Dozvuky – sveďme to na okupanty Filmfanatic dlouhodobě propaguje polskou kinematografii. Jednoduše proto, že naši severní sousedé točí opravdu skvělé filmy a postupem času prokázali kvalitu i v žánrech, které nestojí jen […] Posted in Filmové recenze
  • Out of Darkness – pravěký survival horor19. března 2024 Out of Darkness – pravěký survival horor V hororovém žánru je celkem obtížné přijít s něčím netradičním. Nejsnazší cestou alespoň k nějaké originalitě však zůstává, nabídnout divákům netradiční prostředí. To se tvůrcům Out of […] Posted in Filmové recenze
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • Noční agent12. března 2024 Noční agent Kniha Noční agent mě zaujala nejen skvěle propracovanou obálkou, ale i tím, že na motivy této knihy vznikl i velmi populární seriál na Netflixu.  "Tajemství je jako virus. Přichází […] Posted in Recenze knih
  • Temný případ – Noční krajina4. března 2024 Temný případ – Noční krajina Filmfanatic má pro Temné případy slabost hned od začátku série. První byla posledním seriálem, který mě donutil přijmout klasický televizní řád a týden co týden vyhlížet novou epizodu. […] Posted in TV Recenze
  • STVOŘITEL25. února 2024 STVOŘITEL Akčně laděné sci-fi STVOŘITEL je film, který nikoho neurazí a naopak příjemně naladí na skvěle strávený večer. Pokud však očekáváte thriller plný napětí, bojových scén, kde jste neustále […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67931 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71761 KB. | 14.06.2024 - 02:23:47