Kritiky.cz > Horory > Mirrors 2 (2010)

Mirrors 2 (2010)

rp Mirrors 2 28201029.jpg
rp Mirrors 2 28201029.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pomalu se začí­nám bát, podí­vat se do zrca­dla…


Max při­šel během tra­gic­ké auto­ne­ho­dy o svou pří­tel­ky­ni a sám jen o fous uni­kl smr­ti. Nedokázal se však s tou­to udá­los­tí vyrov­nat a tak svůj žal utá­pěl v alko­ho­lu a dro­gách. Navíc dochá­zí k psy­chi­atrič­ce, kte­rá se jej sna­ží navrá­tit do nor­mál­ní­ho živo­ta. Teď při­chá­zí nová šan­ce v podo­bě otco­vy nabíd­ky prá­ce, kte­rý chce, aby Max začal pra­co­vat jako noč­ní hlí­dač v obchod­ním cen­t­ru Mayflower, kte­ré­mu šéfu­je. Max při­jí­má, ale hned vzá­pě­tí své­ho činu začí­ná lito­vat. V zrca­dlech se mu totiž začne zje­vo­vat nezná­má dív­ka a něko­lik zaměst­nan­ců záhad­ně umí­rá za podiv­ných okol­nos­tí a obzvláš­tě bru­tál­ním způ­so­bem. Pro poli­cii se násled­ně stá­vá jed­ním z pode­zře­lých prá­vě Max. Ten se roz­hod­ne pát­rat na vlast­ní pěst, aby odha­lil totož­nost nezná­mé dív­ky a odha­lí šoku­jí­cí udá­lost, kte­rá se před něko­li­ka měsí­ci ode­hrá­la v obchod­ním domě…


Český název: Zrcadla 2
Režie: Victor García
Rok výro­by: 2010
Délka: 90 min
Země: USA
Hrají:
Nick Stahl...(Max Matheson)
Emmanuelle Vaugier...(Elizabeth Reigns)
William Katt...(Jack Matheson)
Stephanie Honoré...(Eleanor Reigns)
Lawrence Turner...(Keller Landreaux)
Christy Carlson Romano...(Jenna McCarty)
Evan Jones...(Henry Schow)
...a dal­šíPo zhléd­nu­tí jiho­ko­rej­ské­ho ori­gi­ná­lu a Ajově Zrcadlech, jsem se roz­ho­dl svou pozor­nost věno­vat i tomu­to „vol­né­mu pokra­čo­va­ní“, kte­ré­mu se pří­liš divác­ké příz­ně nedo­sta­lo. Oprávněně? Asi jo, při­tom si však mys­lím, že ten­to film Victora Garcíi není vylo­že­ně špat­ný. V kon­fron­ta­ci se svý­mi před­chůd­ci však tahal za krat­ší konec, to je jas­né. Nejvíce mu ublí­ži­lo to, že se kaž­dý těšil na něja­kou návaz­nost s tím, co se ode­hrá­lo prá­vě v Zrcadlech, což se však nesta­lo. Scénárista jen oko­pí­ro­val prá­ce svých před­chůd­ců, od kaž­dé­ho si něco vypůj­čil a moh­lo se vese­le natá­čet. Jediným štěs­tím bylo, že do reži­sér­ské­ho křes­la use­dl prá­vě García, kte­rý z toho mála doká­zal v rám­ci mož­nos­tí vyždí­mat ale­spoň tro­chu kon­zu­mo­va­tel­né podí­va­né.
Atmosféra tu však neby­la tak našla­pa­ná jako v Mirrors, což bylo jed­na z nega­tiv, kte­ré tato dvoj­ka byla. Naštěstí se tu obje­vi­lo něko­lik sluš­ně zpra­co­va­ných mord scén, čímž to ale­spoň tro­chu kom­pen­zo­val. Ony cel­ko­vě ty spe­ci­ál­ní efek­ty neby­li zas až tak hroz­né, jak někte­ří tvr­dí. Já s nimi byl vcel­ku spo­ko­je­ný. O dost hor­ší už to bylo s herec­kým obsa­ze­ním a hlav­ně s výbě­rem hlav­ní­ho hrdi­ny. Nick Stahl není špat­ný herec, ale Kiefer Sutherland byl mini­mál­ně o dvě tří­dy lep­ší.

To už by se spí­še dalo pole­mi­zo­vat a srov­ná­vat spí­še s asij­ským ori­gi­ná­lem, kte­rý měl taky pár sla­bin. Nejen co se her­ců týče, ale i něko­li­ka zby­teč­ných / sla­bých pasá­ží a nud­ných dia­lo­gů. Mirrors 2 tak díru do svě­ta neu­dě­la­ly a už ani nikdy neu­dě­la­jí, ale nesou­hla­sím s tím, že by šlo o vylo­že­ně špat­ný film. Viděl jsem už mno­hem hor­ší kous­ky, navíc se mi někte­ré oka­mži­ky doce­la dost líbi­li. Takže když zavřu obě oči a nebu­du se dívat do zrca­dla, tak tomu šoup­nu prů­měr­né ohod­no­ce­ní a budu dou­fat, že neskon­čím pod­ře­za­ný něja­kým stře­pem…

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07872 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71474 KB. | 22.06.2024 - 16:56:44