Kritiky.cz > Horory > Arachnia (2003)

Arachnia (2003)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po pádu mete­o­ri­tu se z hlu­bin země vyno­ří gigan­tič­tí pavou­ci, kte­ří zabi­jí vše, co se jim posta­ví do ces­ty.

Univerzitní pro­fe­sor Mugford a jeho stu­dent­ský tým letí do Arizony na nale­ziš­tě vyko­pá­vek. Během letu však Zemi zasáh­ne déšť´ mete­o­ri­tů, kte­rý způ­so­bí obrov­skou tla­ko­vou vlnu a násled­ný pád leta­dla upro­střed lesů. Naštěstí nikdo neu­tr­pí váž­něj­ší zra­ně­ní a tak se vydá­va­jí najít znám­ky civi­li­za­ce až nara­zí na osa­mo­ce­né lid­ské obyd­lí. To vlast­ní postar­ší far­mář, kte­rý jim vyprá­ví podiv­ný pří­běh ze své­ho dět­ství, kdy se v oko­lí údaj­ně vysky­to­va­li obří pavou­ci. Profesor ani ostat­ní mu samo­zřej­mě nevě­ří, ale brzy na vlast­ní kůži pozna­jí, že muž mlu­vil prav­du. Pád mete­o­ri­tu uvol­nit prů­chod do obrov­ské hlu­bin­né jes­ky­ně, ve kte­ré žijí gigan­tic­ké pavou­čí nestvů­ry, kte­ré mají nyní vol­nou ces­tu a obrov­ský hlad.

Český název: Arachnia: Nestvůry úto­čí
Režie: Brett Piper
Rok výro­by: 2003
Délka: 82 min
Země: USA

Hrají:
Rob Monkiewicz ... (Sean Pachowski)
Irene Joseph ... (Chandra Weaver)
David Bunce ... (Professor Mugford)
Bevin McGraw ... (Trina)
Alexxus Young ... (Kelly)
...a dal­ší

Dobrých pavou­čích horo­rů exis­tu­je na svě­tě oprav­du jen vel­mi málo a tenhle film mezi ně nepat­ří. Po jeho skon­če­ní jsem hod­ně dlou­ho pře­mýš­lel jest­li znám něja­ký hor­ší a jedi­né s čím se to dá asi srov­nat je Arachnid. V tom­to pří­pa­dě se tvůr­cům ovšem ale­spoň poda­ři­lo stvo­řit něco co pavou­ky sku­teč­ně při­po­mí­ná. A kupo­di­vu prá­vě pavou­ci zde nejsou to nej­hor­ší. Přestože jejich digi­tál­ní podo­ba v mno­hých scé­nách při­po­mí­ná ani­mo­va­nou pohád­ku, najdou se zde i urči­té momen­ty, kdy jejich pohy­by nejsou zas až tak hroz­né. Co lze ovšem oče­ká­vat od níz­ko­roz­počto­vé­ho fil­mu urče­né­ho pro tele­viz­ní úče­ly. Režisér Piper vlast­ně ani jiné fil­my neto­čí a rád spo­lu­pra­cu­je s podob­ný­mi spo­leč­nost­mi typu Asylum, jako je napří­klad EI. Jeho fil­my jsou sta­vě­né na scé­ná­ři, kte­rý rov­něž pochá­zí z jeho hla­vy a pod­le toho se odví­jí cel­ko­vá kva­li­ta těch­to sním­ků.

Už začá­tek fil­mu vám napo­ví, jak na tom bude zby­lých osm­de­sát minut. Zelené mete­o­ri­ty a plas­to­vé leta­dél­ko zmí­ta­jí­cí se v pory­vu vět­rá­ku jsou prv­ním co uvi­dí­te. Tvůrci se ani nesna­ži­li zamas­ko­val laci­nost sním­ku a v kli­du pokra­čo­va­li s deko­ra­cí rádo­by vnitř­ku leta­dla. Největší kata­stro­fa však zača­la tepr­ve po pádu leta­dla. V té chví­li se spus­ti­la lavi­na stu­pid­ních mono­lo­gů, otřes­ný čes­ký dabing se nedal poslou­chat a zapo­ča­la dlou­ho trva­jí­cí nuda. Jediným zpes­t­ře­ním těch­to chvil byla lech­ti­vá scén­ka z vany. To je ovšem to jedi­né co vás za prv­ní půl­ho­di­nu doká­že roz­ptý­lit. Ta nej­vět­ší show však měla tepr­ve při­jít s pří­cho­dem pavou­ků na scé­nu.

Pokud jsou pavou­ci zabrá­ni z vel­ké blíz­kos­ti tak to ješ­tě ujde, ale jakmi­le se kame­ra jenom tro­chu víc vzdá­lí nastu­pu­je ani­ma­ce. Scéna kdy dva tvo­ro­vé trha­jí jed­nu z postav před bará­kem mi při­po­mí­na­la Pata a Mata když se pře­ta­ho­va­li o balon. V této chví­li jsem se už zce­la vzdal nadě­je, že uvi­dím sli­bo­va­ný horor a sou­stře­dil jsem se pou­ze na jeho paro­dii. Korunku vše­mu nasa­dil boj hlav­ních postav s gigan­tic­ký­mi pavou­ky. Dynamit, mol. koktejl či moto­ro­vá pila se sta­li mód­ním doplň­kem toho­to paskvi­lu. Zatímco z půl­me­t­ru nebyl nikdo schop­ný pavou­ka tre­fit, tak na vel­ké vzdá­le­nos­ti dáva­li všich­ni přes­né zása­hy. Ještě že těch pavou­ků bylo tolik…Výběr her­ců byl napros­to kata­stro­fál­ní. Po vzhle­do­vé strán­ce ty hereč­ky ješ­tě ušly, ale co se jejich herec­ké­ho talen­tu tak radě­ji poml­čím. To samé pla­tí i u jejich muž­ských kole­gů, kte­ří byli ješ­tě hor­ší.

Hodnocení:
Na tom­to fil­mu je napros­to všech­no špat­ně. Nenajdu zde abso­lut­ně nic co bych mohl pochvá­lit snad jedi­ně to, že jsem se u něj doce­la sluš­ně nasmál. Jinak je to ovšem zby­teč­ná ztrá­ta času, kte­rá se dá vyu­žít úpl­ně jinak. Dám tomu 10% za poskyt­nu­tí zába­vy v jinak špat­ném dni a dal­ších 10% za scén­ku z jes­ky­ně ala malí pavou­č­ci se klu­bou na svět.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95595 s | počet dotazů: 278 | paměť: 71825 KB. | 23.07.2024 - 14:02:47