Kritiky.cz > Horory > Charles Starkweather a Caril Ann Fugate

Charles Starkweather a Caril Ann Fugate

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvacetiletý mla­dík, kte­rý se stal jed­ním z nej­ma­so­věj­ších vra­hů v his­to­rii Ameriky a tepr­ve čtr­nác­ti­le­tá dív­ka, kte­rá tvr­di­la, že je nevin­ná.

Charles Starkweather se naro­dil 24. lis­to­pa­du 1938 ve měs­tě Lincoln, stá­tě Nebraska. Jeho rodi­če byli chu­dí a měli co dělat, aby uži­vi­li sedm dětí. Otec Guy pra­co­val jako tesař a mat­ka Helen při­spí­va­la do rodin­né­ho roz­počtu tím, že děla­la ser­vír­ku. Charles byl tře­tí ze sed­mi dětí a už od dět­ství s ním byly pro­blémy. Ve ško­le ho šika­no­va­li, bili a posmí­va­li se mu. Protože měl tak­zva­ně „nohy do O“. Když byl tro­chu star­ší, začal cho­dit čas­to do tělo­cvič­ny, kde trá­vil vět­ši­nu času, pro­to­že tělo­cvik mu šel ze vše­ho nej­lé­pe. Začal nabí­rat fyzic­kou sílu a tím pádem se mohl pomstít všem, kte­ří ho před­tím mlá­ti­li. To taky udě­lal a začal mít pro­blémy ve ško­le kvů­li cho­vá­ní.

V puber­tě si se svým jedi­ným kama­rá­dem Bobem Von Buschem našli svůj vzor v her­ci Jamesovi Deanovi a zce­la změ­ni­li svůj život­ní styl. Hlavně co se oblé­ká­ní a úče­su týká. V té době si i Starkweather vytvo­řil kom­plex méně­cen­nos­ti a začal cítit, že coko­liv udě­lá se vždyc­ky obrá­tí pro­ti němu. V roce 1956 se sezná­mil se čtr­nác­ti­le­tou Caril Ann Fugate a tato dív­ka ho zce­la okouz­li­la. Odešel ze ško­ly a začal pra­co­vat ve skla­diš­ti blíz­ko dívči­ny ško­ly, aby se prý moh­li vidět kaž­dý den. Charles začal učit dív­ku řídit auto a ta způ­so­bi­la auto­ne­ho­du. Chlapcův otec musel zapla­tit ško­du a po hád­ce syna vyho­dil z domu. Ten si našel novou prá­ci a začal se živit jako pope­lář. V té době už kle­sl v morál­ních hod­no­tách až na samé dno. Jeho hes­lo zně­lo: Dead peo­ple are all on the same level.

Přišel 30. lis­to­pad roku 1957. Charles Starkweather při­jel na míst­ní ben­zí­no­vou pum­pu, kde si nej­pr­ve kou­pil kra­bič­ku ciga­ret a odjel. Poté se vrá­til, ten­to­krát už s šát­kem přes obli­čej a se zbra­ní v ruce. Nejprve si vyžá­dal pení­ze v hoto­vos­ti (100 dola­rů), potom při­nu­til pra­cov­ní­ka pum­py Roberta Colverta, aby si nastou­pil do auta. Odvezl ho na opuš­tě­né mís­to a tam ho zastře­lil. Poté se při­znal své dív­ce, kte­rá mu neu­vě­ři­la. Nastoupil tak na ces­tu, ze kte­ré už nebu­de návra­tu.

21. led­na 1958 při­jel Starkweather na návště­vu k dívči­ným rodi­čům. Strhla se však mezi nimi hád­ka a Charles je oba zastře­lil. Caril Ann Fugate při­lo­ži­la tak­též ruku k dílu a ubo­da­la svou dvou­le­tou sest­ru Betty Jean. Těla ukry­li růz­ně za domem. Když koneč­ně při­šla poli­cie na to co udě­la­li, byli již oba pryč (27.ledna 1958). Stali se z nich uprchlí­ci, ale hrůza ješ­tě neskon­či­la. Všechno totiž tepr­ve zača­lo.

Odjeli do sou­sed­ní­ho měs­ta Benda, kde se uchý­li­li na far­mu rodin­né­ho pří­te­le Starkweatherových, Augusta Meyera. Toho Charles stře­lil do hla­vy. Bohužel zde muse­li na chví­li zůstat, pro­to­že jim zapadlo auto do bah­na. Oba však dosta­li šíle­ný nápad a šli sto­po­vat. To se sta­lo osud­ným snou­be­nec­ké dvo­ji­ci Robertu Jensenovi a Carol Kingové. Starkweather je při­nu­til zajet k domu, kde je nastr­kal do skle­pe­ní a oba zastře­lil. Vzali si jejich auto a pokra­čo­va­li v ces­tě.

Poté se roz­hod­li, že uprch­nou ze země, ale nedo­sta­tek finan­cí je donu­til se vrá­tit zpět do Lincolnu, do boha­té čtvr­ti, kde si vyhléd­li dům prů­my­sl­ní­ka Warda. V domě nalez­li paní domu Claru Wardovou a její služ­ku Lillian Fenclovou. Obě ženy Starkweather ubo­dal k smr­ti. Poté zastře­lil i pana Warda, kte­rý se vrá­til domů z prá­ce. Vzali si jeho auto, kte­ré napl­ni­li cen­nost­mi z domu, a odje­li smě­rem k hra­ni­cím s Wyomingem. V té době již guver­nér Nebrasky povo­lal národ­ní gar­du, aby pomoh­la míst­ní poli­cii v pát­rá­ní po vra­zích.

Poslední obě­tí se stal Merle Collison, kte­rý měl tu smůlu, že se Starkweather potře­bo­val zba­vit Wardova vozu, kte­rý hle­da­ly všech­ny poli­cej­ní slož­ky. Ten Collisona zastře­lil, ale v tu chví­li u nich zasta­vi­lo pro­jíž­dě­jí­cí auto a strh­la se rvač­ka, kte­rá neu­nik­la pozor­nos­ti zástup­ce šeri­fa, kte­rý ihned zamí­řil k mís­tu nešvá­ru. Starkweather ješ­tě sta­čil nasko­čil do auta a ujet. Caril Ann Fugate už tako­vé štěs­tí nemě­la a byla zatče­na. Nastala honič­ka a poté co byl Starkweather při auto­mo­bi­lo­vé pře­střel­ce zra­něn, zasta­vil a byl zatčen šeri­fem Earlem Heflinem. Oba zatče­ní byli pře­ve­ze­ni do měs­ta Douglas ve Wyomingu.

Při výsle­chu něko­li­krát Starkweather změ­nil svou výpo­věď. Nejprve tvr­dil, že Fugate nemě­la s vraž­da­mi nic spo­leč­né­ho, ale poz­dě­ji se na ni sna­žil všech­no hodit. Ta pro změ­nu zase tvr­di­la, že byla jeho rukojmím a o vraž­dě svých rodi­čů ani nevě­dě­la.

Charles Starkweather byl odsou­ze­ný k popra­vě na elek­tric­kém křes­le. Ta se kona­la 25. červ­na 1959 ve stát­ní věz­ni­ci stá­tu Nebraska. Caril Ann Fugate byla odsou­ze­na k doži­vot­ní­mu věze­ní. V roce 1976 však byla pod­mí­neč­ně pro­puš­tě­na. Charles Starkweather je pohřbe­ný na hřbi­to­vě ve měs­tě Lincoln, kde leží i pět z jeho obě­tí.

Seznam obě­tí:
Robert Colvert (21),- obslu­ha ben­zí­no­vé pum­py
Marion Bartlett,- Caril Annin nevlast­ní otec
Velda Bartlett,- Caril Annina mat­ka
Betty Jean Bartlett (2),- Caril Annina sest­ra
August Meyer (70),- Starkweatherův rodin­ný pří­tel
Robert Jensen (17), snou­be­nec
Carol King (16),- snou­ben­ka
C. Lauer Ward (47),- boha­tý prů­my­sl­ník
Clara Ward, -Wardova man­žel­ka
Lillian Fencl (51),- služ­ka
Merle Collison,- obchod­ní ces­tu­jí­cí

Charles Starkweather se stal inspi­ra­cí pro mno­hé reži­sé­ry, ale i zpě­vá­ky. Jeho bru­tál­ní pří­běh nene­chal niko­ho v kli­du spát. Stal se popu­lár­ním, jak si celý život přát, ale ces­ta, kte­rou se vydal, je poli­to­vá­ní­hod­ná. Můžeme být jen rádi, že tako­vá zrů­da už mezi námi není. Bohužel však jsou jiní, mnoh­dy i hor­ší než ten­to dva­ce­ti­le­tý mla­dík.

Tady je men­ší seznam fil­mů, kte­ré inspi­ro­va­la tato udá­lost: The Stand, The Frighteners, Badlands, Natural Born Killers, Murder in the Heartland.

Charles Starkweather inspi­ro­val i někte­ré zpě­vá­ky, kte­ří na jeho počest nazpí­va­li někte­ré pís­nič­ky: Billy Joel o něm zpí­val ve svém hitu We Didn’t Start the Fire. Tvrdá pun­krocko­vá sku­pi­na si po něm dokon­ce dala název (Starkweather).

I fir­ma na výro­bu počí­ta­čo­vých her Rockstar Games pou­ži­la jeho jmé­no ve své hře pojme­no­va­né Manhunt.

A napo­sle­dy byly pou­ži­ty infor­ma­ce z této udá­los­ti v romá­nu Ceremony in Lone Tree.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Porno vs. Horor (I.část)20. února 2012 Porno vs. Horor (I.část) Krátký přehled několika lechtivějších filmů, které dle tvůrců lehce koketují s hororovým žánrem, aneb podívaná jen pro dospělé a... Existuje spousta nejrůznějších hororových odnoží, z […] Posted in Horory
  • Morbius - 20 %30. března 2022 Morbius - 20 %  Doktor Michael Morbius (Jared Leto) trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý […] Posted in Filmové recenze
  • Capra cu trei iezi27. března 2023 Capra cu trei iezi Rumunský Folk Horor založený dle známé pohádky o kůzlátkách a vlku, akorát zde vystupují děti a má to nádech studia A24. V Rumunsku jde o chválený hit ( IMDB 7,8), ale přehypovaný […] Posted in Krátké recenze
  • Plastici, Brabenec, Toufar i Kolja připomenou v České televizi výročí sametové revoluce11. listopadu 2015 Plastici, Brabenec, Toufar i Kolja připomenou v České televizi výročí sametové revoluce Česká televize připomene v úterý 17. 11. revoluční listopadové události sérií tematických pořadů. Vedle přímého přenosu z předávání Cen paměti národa nabídne i premiérové dokumenty, […] Posted in Články
  • Naboř a ujeď | Hit and Run [60%]8. ledna 2013 Naboř a ujeď | Hit and Run [60%] Naboř a ujeď http://www.csfd.cz/film/308644-nabor-a-ujed/ http://www.imdb.com/title/tt2097307/ Alternativní názvy: Udrhni a zdrhni, Hit and Run Nevhodný mládeži do 15 let V kinech ČR […] Posted in Filmové recenze
  • Nakládat, odjíždíme!8. ledna 2019 Nakládat, odjíždíme! Pro každé malé dítě je průjezd popelářského auta nebo práce bagru událostí, která ovlivní celý den.  A pro dny, kdy se dětem takového zážitku v realitě nedostává, je určena kniha Nakládat, […] Posted in Recenze knih
  • Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...24. března 2021 Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela... Hrdinkou filmu je pomalu, ale jistě stárnoucí Julie, která rozhodně netrpí finančními problémy či nějakou jinou formou materiálního strádání. Je vám ale asi hned jasné, že všechno nebude […] Posted in Retro filmové recenze
  • Drive | Drive [90%]14. září 2011 Drive | Drive [90%] http://www.csfd.cz/film/240522-drive/   Drive   Drive Akční / Drama / Krimi / Thriller USA, 2011, 100 min Režie:  Nicolas Winding Refn Hudba: […] Posted in Filmové recenze
  • Rovdyr (2008)28. ledna 2012 Rovdyr (2008) V Norsku pěstují trochu netradiční styl zábavy. Čtveřice mladých lidí chtěla prožít víkend plný srandy a dobrodružství, ale teď je čeká boj o holý život. Lov právě začíná. Camilla se […] Posted in Horory
  • Korczak8. prosince 2022 Korczak Nemám důstojnost, mám 200 dětí… Jak bych mohl v hodině neštěstí opustit 200 dětí? Hodně působivý příběh polského židovského doktora, autora literatury pro děti, pediatra, pedagoga a […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83955 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71515 KB. | 24.06.2024 - 03:22:12