Kritiky.cz > Recenze knih > Srdce Aporveru – David Šenk

Srdce Aporveru – David Šenk

38809042
38809042
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na kniž­ním trhu se obje­vi­la nová kníž­ka z říše fan­ta­sy pro mla­dé čte­ná­ře zhru­ba od 12 let. Děj je zasa­zen do země Aporver, kte­rým se po době míru šíří tem­no­ta a nepo­koj.

Na Werfallu se zří­til most, jed­na z nej­ne­ob­vyk­lej­ších věcí, kte­rá se udá­la od tem­ných dob, kdy se zemi poku­si­ly neú­spěš­ně ovlád­nout syko­ny. Skrývá se za tím něco víc? A proč se Rolanovi zda­jí téměř kaž­dý den tem­né sny, ze kte­rých se hrů­zou budí? Můžou oprav­du uka­zo­vat blí­ží­cí se před­zvěst budouc­nos­ti?

Divoké syko­ny se začí­na­jí nekon­t­ro­lo­va­tel­ně mno­žit, nabý­va­jí na své síle a sna­ží se opět zís­kat nad­vlá­du nad svě­tem. Rolan se pro­to vydá­vá zku­sit nalézt zaslí­be­ný, báje­mi opře­de­ný Ecidil, mís­to, ve kte­rém se na počát­ku věků zro­dil veš­ke­rý život, mís­to, kde by mohl zís­kat odpo­vě­di a pomo­ci před zni­če­ním svě­ta. Zlé syko­ny šíří zlo­bu, zká­zu, nená­vist, nepřá­tel­ské myš­len­ky a posto­je zalé­za­jí „do mor­ku kos­tí“, a mění tak pova­hy a myš­len­ky lidí.

Jak ale nalézt báj­né mís­to, na kte­rém nikdo nikdy nebyl, jen se o něm poví­dá? Rolan s pomo­cí her­bá­ře a zís­ka­ných zakres­le­ných map zkou­ší svo­je štěs­tí na ces­tě za záchra­nou svě­ta. Zažívá různá dob­ro­druž­ství, zís­ká­vá dal­ší infor­ma­ce a potvr­zu­jí se mu jeho pesi­mis­tic­ké sny, kte­ré má mož­nost spat­řit na vlast­ní oči.

Na jiném ost­ro­vě se dív­ce Prin zda­jí sny o zachrán­ci Rolanovi, kte­rý více­mé­ně úspěš­ně pod­ni­ká svo­ji ces­tu za záchra­nou svě­ta, ze kte­rých se ale s nepří­jem­ný­mi poci­ty budí. Zanedlouho se s ním i osob­ně setká, když potře­bu­je radu, kam se má vydat, aby dora­zil do zdár­né­ho cíle. Obyvatelé ho ale nepři­jmou dob­ře, nao­pak ho pova­žu­jí za zrád­ce, kte­rý je spol­čen se syko­na­mi. Situace nabý­vá na nalé­ha­vos­ti a nako­nec i zarpu­ti­lí vizi­o­ná­ři při­pouš­tí, že Rolan oprav­du boju­je za záchra­nu i jejich svě­ta a potřeb­nou neu­r­či­tou radu mu poskyt­nou. Prin se vydá­vá na ces­tu s Rolanem, její věš­tec­ké sny pro něj mají vel­kou cenu.

Podaří se jim spo­leč­ně dosáh­nout báj­né­ho Ecidilu a bude to zna­me­nat oprav­du záchra­nu svě­ta, nebo se odkaz před­ků i tak mýlil? Vydejte se s nimi na jejich ces­tu a může­te s nimi zaží­vat nejed­no dob­ro­druž­ství, kte­ré ovšem nebu­de vůbec jed­no­du­ché a záro­veň i odkry­je sku­teč­nost, že syko­ny nabý­va­jí oprav­du na pře­si­le a zdár­ně se jim daří ničit a mařit. Neodradí je pohled na veš­ke­rou zká­zu a pus­ti­nu, nepod­nik­li svo­ji ces­tu již pří­liš poz­dě?

Pakliže se chce­te dozvě­dět, jak se pouť Rolanovi a Prin zda­ři­la, potom se dej­te do čte­ní.

Knížka je pří­jem­ně útlá, tak­že urči­tě málo­ko­ho odra­dí již na úvod. Jistě zaujme i obál­ka kníž­ky, kte­rá sli­bu­je dob­ro­druž­ství a dosud nezná­mý fan­ta­sy svět, což může lákat k obje­ve­ní.

Příjemně čti­vá kníž­ka vtáh­ne do své­ho děje, ale vytkla bych čas­to se vysky­tu­jí­cí rost­lin­stvo, kte­ré svým názvem moc kon­krét­něj­ší před­sta­vu, o co by se moh­lo jed­nat, nevy­vo­lá, zřej­mě pro­to je v závě­ru kníž­ku při­lo­žen i obráz­ko­vý her­bář s jed­not­li­vý­mi popis­ky ke kaž­dé rost­li­ně. Tato část mi při­jde zby­teč­ná, respek­ti­ve bych ji teda při­lo­ži­la do před­ní čás­ti než na závěr.

Navíc jak to tak u kní­žek na pokra­čo­vá­ní bývá, na kon­ci se čte­nář vůbec nedo­ví, jak to dopad­ne, nezbu­de mu tedy nic jiné­ho, než se těšit na vydá­ní dal­ší­ho dílu.


Autor: David Šenk

Počet stran: 136

Nakladatelství: Fragment

Žánr: dob­ro­druž­ství, fan­ta­sy

Hodnocení: 75%

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatrosmedia, kde ji lze také zakou­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49186 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72052 KB. | 25.04.2024 - 16:48:43