Kritiky.cz > Recenze knih > Kroniky deštné divočiny – Dračí domov – draci a jejich strážci se blíží k objevení bájné Kelsingry

Kroniky deštné divočiny – Dračí domov – draci a jejich strážci se blíží k objevení bájné Kelsingry

Dračí domov
Dračí domov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další pokra­čo­vá­ní ces­ty dra­ků a lidí po řece za báj­ným mís­tem dra­ků - Kelsingrou. Jak pokra­ču­je jejich ces­ta? Co se u hrdi­nů kni­hy změ­ni­lo a dosáh­nou koneč­ně báj­né­ho měs­ta? Odpovědi na otáz­ky najde­te v nové kni­ze od Robin Hoob.

Cesta je pro všech­ny nároč­ná. Lidé si spřá­da­jí plá­ny, že až báj­né mís­to nalez­nou, udě­la­jí si tu vlast­ní svět s vlast­ní­mi pra­vi­dly a ješ­tě jako obje­vi­te­lé zbo­hat­nou. Je ten­to svět však reál­ný, není to jen pou­hý sen ide­a­lis­tů a vědí dra­ci sku­teč­ně, kde se ten­to svět nachá­zí?

Cesta za Kelsingrou není roz­hod­ně jed­no­du­chá a všich­ni pozo­ru­jí, že se mění, a to nejen fyzic­ky, ale i vnitř­ně. Draci poma­lu a jis­tě sílí a upev­ňu­jí své pou­to se svý­mi stráž­ci, stej­ně tak stráž­ce dra­ků mění pou­há dra­čí pří­tom­nost a v dra­cích se obje­vu­je vzpo­mín­ka, že drak může pro­vá­dět vědo­mé změ­ny na svém prů­vod­ci a pře­tvo­řit jej v báj­né­ho Elderinga. Jsou tyto změ­ny však pro člo­vě­ka bez­peč­né?

Po ces­tě na všech­ny číha­jí mno­há nebez­pe­čí od pří­rod­ních živlů, pre­dá­to­rů, nedo­stat­ku jíd­la, ale nebez­pe­čí číhá i pří­mo mezi nimi, ve skry­tu kaž­dé­ho z nich. Dorazí do Kelsingry všich­ni živí? Čtenář má mož­nost pozo­ro­vat, jak se vyví­jí jed­not­li­vé posta­vy a jejich pro­blémy, stej­ně tak i jak postu­pu­je ces­ta.

Thymara řeší svůj vztah k dra­či­ci, má pocit, že ji nemá ráda tak jako ostat­ní dra­ci dal­ší stráž­ce a záro­veň by si měla vybrat part­ne­ra, aby si ostat­ní na ni nedě­la­li náro­ky. To se ale Thymaře nelí­bí, nechce při­jí­mat pra­vi­dla, kte­ré sta­no­vil někdo, kdo si hra­je na vůd­ce, když sama nechce. Svým způ­so­bem ctí původ­ní pra­vi­dla, vidí v nich smy­sl… Nemají původ­ní pra­vi­dla pře­ci jen hlub­ší smy­sl než jen něko­ho ome­zo­vat?

Sedric, Alisin sekre­tář, se díky krá­de­ži dra­čích čás­tí jed­né dří­ve neduži­vé dra­či­ce a díky ochut­ná­ní její krve stá­vá jejím stráž­cem, pro­to­že najed­nou vní­má její myš­len­ky a už ji nevi­dí jen jako hloupé zví­ře, jehož čás­ti jsou vyso­ce ceně­né a díky jejichž pro­de­ji by mohl zbo­hat­nout. Prozře také , že jeho lás­ka k Hestovi, Alicině muži, byla pou­ze z jeho stra­ny, že on jej pou­ze vyu­ží­val. Jak se Sedric změ­ní a co při­zná Alise? Jaký dopad to bude mít na jejich přá­tel­ství? Alise tak postup­ně díky Sedricovi zjiš­ťu­je trp­kou prav­du o doho­dě man­žel­ství s jejím mužem Hestem a díky tomu sko­čí do vzta­hu s divo­kým, nevzdě­la­ným kapi­tá­nem živé lodi Lefrtinem po hla­vě, pro­to­že se vzá­jem­ně sil­ně při­ta­hu­jí, i když moc dob­ře ví, že by si to jako vda­ná žena nemě­la dovo­lit. Jaké to bude mít důsled­ky a je to správ­né roz­hod­nu­tí?

Stejně jako v minu­lém díle autor­ka skvě­le popi­su­je ces­tu, ale pře­de­vším vykres­lu­je vnitř­ní svět postav tak, že je čte­nář zná tak důklad­ně, že vlast­ně kaž­dé­ho člo­vě­ka a jeho jed­ná­ní svým způ­so­bem chá­pe, že za vším jed­ná­ním se skrý­vá urči­tá bolest, zkla­má­ní, ale i víra v to dob­ré, ve změ­nu, že člo­věk může utvá­řet svůj osud, pra­vi­dla. Ano, posta­vy jsou skvě­le psy­chlo­gic­ky vykres­le­né.

Ale podob­ně jako v minu­lém dílu je i v tom­to hod­ně pro­sto­ru věno­vá­no popi­su vnitř­ní­ho svě­ta postav, jejich jed­ná­ní a důsled­kům. Akčních zvra­tů je tam oprav­du jen pomá­lu a děj se odví­jí hod­ně poma­lu, což pro čte­ná­ře oče­ká­va­jí­cí­ho dob­ro­druž­ný svět dra­ků je opět vel­kým zkla­má­ním.

Ti čte­ná­ři, kte­ří mají rádi psy­cho­lo­gi­za­ci postav, se dozví­da­jí, co posta­vy vede k jejich jed­ná­ní a že nic není čer­no­bí­lé, jak se na prv­ní pohled zdá, budou zřej­mě nad­še­ni, k tomu se navíc děj ode­hrá­vá ve fan­tas­tic­kém svě­tě dra­ků. Ti, co čeka­li, že dru­hý díl již bude sviž­něj­ší, budou asi zkla­má­ni a zřej­mě nad sérií tře­ba i zane­vřou. Ale komu se líbil prv­ní díl, ten si urči­tě s chu­tí pře­čte i dal­ší pokra­čo­vá­ní, kte­ré není jen povrch­ní popis dějů a zvra­tů, ale i nadá­le roz­ví­jí růz­né pro­blémy a téma­ta, kte­ré se ve spo­leč­ném sou­ži­tí lidí vysky­tu­jí, což dává kni­ze za mě hlub­ší roz­měr.


Autor: Robin Hoob

Nakladatelství: Fragment

Počet stran: 560

Žánr: fan­ta­sy, dob­ro­druž­ství

Hodnocení: 95 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46329 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72086 KB. | 22.04.2024 - 07:16:52