Kritiky.cz >

SERIÁL: Stranger Things (4. série)

Stranger Things pat­ří mezi vlaj­ko­vé lodě stre­a­mo­va­cí služ­by Netflix. Když se v roce 2016 obje­vi­la prv­ní série, Filmfanatic vytasil maxi­mál­ní mož­né hod­no­ce­ní a s rados­tí ozna­mu­je, že také čtvr­tá řada pokra­ču­je v nasto­le­ném... Read more »

Stranger Things - Season 4

O čtvr­té sérii svě­tozná­mé­ho feno­mé­nu jmé­nem Stranger Things se toho dá říct mno­ho. Vlastně se toho dá říct TOLIK, že by se v tom nezku­še­ný recen­zent mohl klid­ně ztra­tit a už... Read more »

Hulk (2003) - Víte, jak se o komiksu říká, že je to brak, tak film „Hulk“ je přesně ten důvod, proč tomu tak je. Kýč, který se dá jen velmi těžko snést.

Někdy si oprav­du naiv­ně mys­lím, že veřej­né míně­ní nemá prav­du a že když se na film podí­vám sám, budu z něho mít mno­hem lep­ší pocit, než měli ostat­ní. Jenže někdy to... Read more »

Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-)

Tak tady máme dal­ší Marvelovský počin. Hulk!!!! Jedna zele­ná pří­šer­ka, kte­rá se zje­vu­je pou­ze když je naštva­ná a v kli­do­vém sta­vu je z ní pohled­ný metr osm­de­sát dlou­hý sym­pa­tic­ký mla­dík, kte­rý je... Read more »

Papírová města

Rok od úspěš­né­ho fil­mu Hvězdy nám nepřá­ly, nato­če­né­ho pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Johna Greena se dočka­la zfil­mo­vá­ní i Papírová měs­ta, nove­la z roku 2008. U nás kni­ha vyšla v roce 2014. Vzhledem k úspě­chu fil­mo­vých... Read more »

Papírová města (Paper Towns) - 55 %

Středoškolák Quentin Jacobsen pat­ří mezi ty stu­den­ty, kte­ří nejsou ve ško­le pří­liš oblí­be­ní, ale jemu to vyho­vu­je a ani netou­ží po výji­meč­nos­ti. Tou je nao­pak jeho kama­rád­ka z mlá­dí Margo Roth Spiegelmanová.... Read more »

Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB

Pro Wycka Godfreye, pro­du­cen­ta sním­ku Hvězdy nám nepřály, byla pří­le­ži­tost ujmout se dal­ší fil­mo­vé adap­ta­ce Johna Greena neo­do­la­tel­ná. “Můj part­ner Marty Bowen a já jsme si Papírová města pře­čet­li ješ­tě... Read more »

Papírová města - ‘PAPÍROVÉ MĚSTO’

Papírová města vyda­ná nakla­da­tel­stvím Dutton Books jsou tře­tím romá­nem Johna Greena. Byl to oka­mži­tý hit a rázem se oci­tl na pátém mís­tě žeb­říč­ku best­selle­rů New York Times v kate­go­rii belet­rie pro... Read more »
Stránka načtena za 2,60590 s | počet dotazů: 193 | paměť: 47454 KB. | 23.06.2024 - 07:58:17