Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-)

Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-)

Hulk
Hulk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak tady máme dal­ší Marvelovský počin. Hulk!!!! Jedna zele­ná pří­šer­ka, kte­rá se zje­vu­je pou­ze když je naštva­ná a v kli­do­vém sta­vu je z ní pohled­ný metr osm­de­sát dlou­hý sym­pa­tic­ký mla­dík, kte­rý je milo­ván a zami­lo­ván do jed­né nád­her­né hol­ky.

  Fenomén Hulk je zná­mý už půl sto­le­tí, kdy ho vymys­lel Stan Lee pro nakla­da­tel­ství Marvel pod názvem Incredible Hulk a ihned se posta­vil do slav­ných šlé­pě­jí Supermana, Daredevila. No pros­tě komix. A dost úspěš­ný. Během něko­li­ka desí­tek let se lidé a tvůr­ci sna­ži­li dostat Hulka na fil­mo­vé plát­no, a tak v osm­de­sá­tých letech vyšla série fil­mů s popu­lár­ním Billem Bixbym v roli Bannera a kul­tu­ris­tou Lou Ferrignem (kon­ku­rent Arnieho) jako Hulkem. Ale jak je nám zná­mo, na kon­ci minu­lé­ho sto­le­tí neby­lo dost dob­rých počí­ta­čů, a do dob Terminátora II se vůbec tvůr­cům nesni­lo o tom, že by měl Hulka hrát nikdo jiný než herec. Až teď na začát­ku jed­n­a­dva­cá­té­ho sto­le­tí už jsou počí­ta­če tak moder­ní, že mís­to her­ce může srov­na­tel­ně hrát počí­ta­čo­vá posta­va. A teď když víme, že to jde, když Pán Prstenů, tak Hvězdné Války mají svo­jí CGI posta­vu, tak je i v Hulkovi dost důle­ži­tá posta­va vytvo­ře­ná počí­ta­čem. Ale oprav­du Glumovi se nemů­že rov­nat, je totiž hez­ky zele­ná a o oprav­do­vém herec­tví nelze vůbec říct, pro­to­že jenom mlá­tí do vojá­ků, do budov a do ostat­ních věcí, kte­ré lze zni­čit.

  Teď jsme v roce 2003 a slav­ný Taiwanský reži­sér, Ang Lee, byl anga­žo­ván, aby pokra­čo­val v režii momen­tál­ně úspěš­ných fil­mů pod­le komi­xů. Pokračoval v linii zalo­že­né na fil­mu X-Men Briana Singera, kde se nejed­ná pou­ze o akci, ale i o psy­cho­lo­gii postav se vše­mi její­mi nála­da­mi a kri­ze­mi. Takže ani Hulk, ani X-Men, nejsou jen akč­ní­mi fil­my, jsou hlav­ně o vnitř­ním kon­flik­tu postav posta­ve­ných pro­ti svým vro­ze­ným vlast­nos­tem, pro­ti všem věcem, kte­ré je děla­jí vyvrhe­li mezi ostat­ní­mi lid­mi.

  Ang Lee se do fil­mu vrhl se svo­jí Taiwanskou pílí a vzni­kl dob­rý komi­xo­vý film, kte­rý se sna­ží o vlast­ní sty­li­za­ci, o nástin his­to­rie, pro lidi, kte­ří komix pořád­ně nezna­jí a chtě­jí se dozvě­dět, proč tomu tak je, proč vlast­ně se sta­lo , co se sta­lo, a proč vlast­ně je hlav­ní hrdi­na tako­vý jaký je.

Pro role si vybral zku­še­né her­ce, kte­ří nejsou spo­jo­vá­ny s něja­ký­mi zná­mý­mi role­mi. Hlavní roli svě­řil Ericu Bannovi, kte­rý je z Austrálie, naro­dil se na kon­ci 60. let a není o něm moc zná­mo, krom toho, že si zahrál ve fil­mu Black Hawk Down. Jako hod­ný Hulk (Bruce Banner) je napros­to se hodí­cí a laho­dí­cí oku a naštva­né­ho Hulka už nehra­je. O vytvo­ře­ní se sta­ra­jí počí­ta­če fir­my ILM.

  Jeho lás­ku hra­je Jennifer Connelly,kterou na plát­nech kin může­me vidět už od půl­ky osm­de­sá­tých let, nejen v lout­ko­vém Labyrintu, ale i v oska­ro­vém fil­mu Čistá Duše.

Otce Bruce Bannera hra­je Nick Nolte, kte­rý je dost vel­kou hvězdou, a oprav­du je vidět, že je zku­še­ným her­cem, výbor­ně zvlá­dá „šíle­nost“ svo­jí posta­vy a pat­ří k neza­po­me­nu­tel­ným posta­vám. Známe jej z fil­mů 48 hodin, Jefferson v Paříži a jiných…

  Ang Lee je oprav­du dost dob­rým reži­sé­rem pro film pod­le komi­xu, pro­to­že jako jeden z mála se sna­ží o komi­xo­vou sty­li­za­ci. Rozdělení obra­zu na něko­lik čás­tí, sestří­ha­ných z růz­ných úhlů kame­ry, v někte­rých chví­lích dokon­ce i „vystřihává“ posta­vu z obra­zu, a někte­ré jeho bar­ve­né kom­po­zi­ce jsou k neza­po­me­nu­tí. Sice je ško­da, že se k pořád­né akci dosta­ne­me až v půl­ce fil­mu, ale není to na ško­du, pro­to­že v prv­ní půl­ce fil­mu se dozví­dá­me dost důle­ži­té věci, kvů­li kte­rým se Bruce Banner stal, když se roz­čí­lí, Hulkem.

  Nesmíme zapo­me­nou i na počí­ta­čo­vé­ho Hulka, kte­rý je kom­plet­ně vytvo­řen v nit­rech počí­ta­čů a pokra­ču­je v linii vytvo­ře­né Glumem. Být srov­na­tel­ným spo­lu­hrá­čem i pro­tiv­ní­kem nor­mál­ním her­cům.

  A jaký je to film? No pros­tě dob­rý, jeden z dob­rých fil­mů, pod­le komi­xu a tak se cho­vá. I když na prv­ní úspěš­ný film pod­le komi­xů nemá. Nemá na Batmana…


Podívejte se na hodnocení Hulk na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,47698 s | počet dotazů: 263 | paměť: 73491 KB. | 19.05.2024 - 19:52:43