Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Jirka Hanousek ze slavné reality show Survivor odešel v slzách a s výbuchem emocí!

Jirka Hanousek ze slavné reality show Survivor odešel v slzách a s výbuchem emocí!

Foto: TV Nova
Foto: TV Nova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Jak se uká­za­lo, na odchod měl váž­ný důvod. Tajné zprá­vy totiž pro­zra­zu­jí, že Jirka se nejen schá­zel s pro­duk­cí, ale dokon­ce povo­lal své práv­ní­ky! Co se sta­lo?

Podle infor­ma­cí, kte­ré se nyní dostá­va­jí na veřej­nost, Jirkovi se nelí­bi­lo nové gen­de­ro­vé pra­vi­dlo, kte­ré nedo­vo­lo­va­lo vylou­čit žád­nou ženu na kme­no­vé radě. „Tohle nabou­rá­vá moji důvě­ru v tu hru,“ ozná­mil v zou­fa­lé sna­ze vyjá­d­řit svůj nesou­hlas. Na to ale prý tvr­dě zare­a­go­val mode­rá­tor Ondřej Novotný, kte­rý Jirkovi při­po­mněl, že jde o rea­li­ty show a že jsme už v roce 2023, tak co tam má ješ­tě hle­dat?

To u Jirky už ale vyvo­la­lo tako­vou vlnu emo­cí, že se roz­ho­dl sou­těž oka­mži­tě opus­tit! Navíc si dokon­ce povo­lal práv­ní­ky a tvr­dí, že celou situ­a­ci bude řešit s nimi. „Když se bude­me komu­ni­ko­vat tím­to způ­so­bem, tak tam dál nic nemám a rov­nou říkám, že odstu­pu­ju,“ pro­hlá­sil roz­hod­ně.

Co přes­ně se ale sta­lo během těch posled­ních dva­nác­ti dnů, kdy Jirka stá­le v sou­tě­ži zůstá­val? Podle Ondřeje Novotného bez vědo­mí čes­ké pro­duk­ce Jirka zapo­jil do celé situ­a­ce i hlav­ní pro­duk­ci, s níž si domlu­vil návště­vu u dok­to­ra a setkal se se šéfo­vou pro­duk­ce! To je ale v tele­viz­ním svě­tě neví­da­né!

Teď už ale nezbý­vá než čekat na dal­ší infor­ma­ce a sle­do­vat, co bude dál s Jirkou Hanouskem. Doufejme, že se mu poda­ří vyře­šit celou situ­a­ci a zase se brzy uvi­dí­me na obra­zov­kách v něja­ké jiné show!

Pravidla soutěže Survivor

Soutěž Survivor pat­ří mezi nej­zná­měj­ší rea­li­ty show na svě­tě a sklá­dá se z něko­li­ka základ­ních pra­vi­del, kte­rá pla­tí po celou dobu sou­tě­že. Mezi nej­dů­le­ži­těj­ší pra­vi­dla pat­ří:

  1. Soutěžící jsou roz­dě­le­ni do dvou týmů (nebo více), kte­ré sou­tě­ží pro­ti sobě v růz­ných výzvách.
  2. Každý tým má svůj vlast­ní kmen, kde sou­tě­ží­cí spo­lu žijí, spí a pře­ží­va­jí. Jejich úko­lem je shá­nět jíd­lo, vodu a dal­ší zdro­je potřeb­né k pře­ži­tí.
  3. Po kaž­dé výzvě tým, kte­rý zví­tě­zí, má výho­du.
  4. Vítězové jed­not­li­vých výzev zís­ká­va­jí výho­dy jako napří­klad imu­ni­tu, bez­pe­čí, mož­nost vylou­čit něko­ho z dru­hé­ho týmu atd.
  5. Každý týden se koná kme­no­vá rada, kde kaž­dý sou­tě­ží­cí hla­su­je pro­ti jed­no­mu ze svých spo­lu­hrá­čů. Soutěžící s nej­vět­ším počtem hla­sů musí opus­tit sou­těž.
  6. Pokud se však někdo z týmu doká­že dostat až do finá­le, může vyhrát vel­kou sumu peněz a stát se tak vítě­zem Survivoru.

Kromě těch­to základ­ních pra­vi­del se mohou v prů­bě­hu sou­tě­že obje­vo­vat i různá spe­ci­ál­ní pra­vi­dla, kte­rá mohou změ­nit prů­běh sou­tě­že a roz­hod­nout o osu­du jed­not­li­vých sou­tě­ží­cích. Například se mohou obje­vit taj­né ali­an­ce mezi sou­tě­ží­cí­mi, spe­ci­ál­ní výzvy, kte­ré mohou při­nést odmě­ny nebo tres­ty, nebo nové pra­vi­dla, kte­rá ovliv­ní prů­běh kme­no­vých rad.


  • Zdroj: Super.cz  & TV Nova & Wikipedie
  • Foto: TV Nova

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,25177 s | počet dotazů: 248 | paměť: 73077 KB. | 21.06.2024 - 19:10:36