Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Svatba – hořící dědictví

Svatba – hořící dědictví

Photo © 54. Zlín film festival
Photo © 54. Zlín film festival
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic už vám před­sta­vil pěk­nou řád­ku pol­ských fil­mů. Válečný, kri­mi­nál­ní, gan­gs­ter­ský a dokon­ce i jeden sla­sher. Na řadu teď při­chá­zí kome­die, abychom si ově­ři­li, jak blíz­ko k sobě má náš smy­sl pro humor s tím pol­ským.

PRAVÁ POLSKÁ VESELKA
Vesnický boháč Wojnar vdá­vá dce­ru, a tak všich­ni sva­teb­ní hos­té i sou­se­dé musí vidět, že na vesel­ce se nešet­ři­lo. Ženich dosta­ne darem luxus­ní Audi, jen­že jeho dovoz­ce žádá úpla­tek. Otec nevěs­ty pro­to musí pře­svěd­čit tchá­na, aby obě­to­val lukra­tiv­ní poze­mek a obchod byl řád­ně uza­vřen. Kolotoč bizar­ních úplat­ků, pro­ti­slu­žeb a kšeftí­ků se roz­tá­čí.

KUKTURA PIVA A KOŘALKY
Svatba je pří­bě­hem o posed­los­ti peně­zi a tím naru­še­ných mezi­lid­ských vzta­zích. Nejde o bez­myš­len­ko­vi­tou řachan­du zali­tou hek­to­li­t­ry vod­ky, i když ta samo­zřej­mě teče prou­dem. Poláci umí tre­fit hla­vič­ku na hře­bí­ček a záro­veň zůstá­va­jí vtip­ní. Možná i díky popu­la­ri­tě alko­ho­lu v obou náro­dech (byť my jsme spí­še piv­ní kul­tu­ra, než kořal­ko­vá) bude Svatba sro­zu­mi­tel­ná i Čechům. Podobná vesel­ka by se totiž snad­no moh­la ode­hrát i u nás.

ZRCADLO BURANSTVÍ
Pokud bych měl pojme­no­vat, kte­ré fil­my jsou čes­kou ver­zí Svatby, asi bych zvo­lil mix Dědictví a Hoří, má panen­ko. Ovšem bez roman­ti­zu­jí­cích příkras. Tvůrci bri­lant­ně roz­tá­čí kolo­toč korupč­ních prak­tik i sva­teb­ních stříp­ků a vše gra­du­je k závě­reč­né­mu finá­le. Materiální buran­ství ve své nej­čist­ší for­mě tady zrca­dlí natu­rel nejen Poláků, ale vlast­ně vel­ké čás­ti východ­ní Evropy.

Svatbu si může­te užít jako jed­nu vel­kou chlastač­ku, ale minu­li bys­te to hlav­ní. Tohle není osla­va tré­no­va­nos­ti a odol­nos­ti vůči alko­ho­lu, ale tvr­dá obža­lo­ba způ­so­bu živo­ta, ve kte­rém tou nej­dů­le­ži­těj­ší věcí je, aby vám sou­sed závi­děl. Komedie s pře­sa­hem, jakou jsem u nás dosud nevi­děl.


Podívejte se na hodnocení Svatba na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90948 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71993 KB. | 24.02.2024 - 19:23:45