Kritiky.cz > Recenze knih > Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky

Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky

748702 600 0 fit
748702 600 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jste kre­a­tiv­ní, rádi pře­mýš­lí­te o svém živo­tě, o tom, kdo jste a rádi své myš­len­ky dává­te na papír? Pak vás nová kni­ha „Soukromý deník: tohle jsem já“ jis­tě potě­ší.

Deník zaujme již na prv­ní pohled svou obál­kou a gra­fi­kou. Kromě toho, že si na úvod napí­še­te, komu deník pat­ří, najde­te na dal­ší strán­ce struč­ný návod, jak s ním lze pra­co­vat.  Opravdu struč­né infor­ma­ce. Především nabá­dá, aby si ho kaž­dá dozdo­bil pod­le sebe růz­ný­mi kresba­mi, sym­bo­ly, rámeč­ky apod, což mu dodá jedi­neč­nost. Deník se dělí na devět čás­tí: Tohle jsem já, Životní cíle a seznam přá­ní, Buďte kre­a­tiv­ní, Oblíbenci, Šťastná a zdra­vá, Perfektně naplá­no­vá­no, Playlisty, Měsíc po měsí­ci, Kontrolní sezna­my.

Deník vás bude vybí­zet k tomu, abys­te si sepsa­li své sil­né strán­ky, své sny, jací jste, čeho se bojí­te, kdo či co vás inspi­ru­je, co bys­te rádi děla­li, jaké jsou vaše oblí­be­né citá­ty, kníž­ky, fil­my. Zapisovat si může­te úko­ly, seznam věcí na dovo­le­nou apod. Ke kon­ci dení­ku je pro­stor pro plá­no­va­ní kaž­dé­ho měsí­ce, kam si může­te zapsat své plá­ny či úko­ly pro daný měsíc. Následují koleč­ka, kde si den po dni může­te vypl­nit v daném měsí­ci svou nála­du. Úplně na kon­ci kni­hy je mís­to pro sezna­my či jiné zápis­ky.

Deník je roz­hod­ně zají­ma­vý, má vět­ší for­mát – něco mezi A4 a A5, sil­něj­ší des­ky a již na titul­ní strán­ce upou­tá gra­fi­ka, kte­rá je zají­ma­vá a jež pro­vá­zí celou kníž­ku. Na jed­nu stra­nu je deník již před­při­pra­ven a vlast­ně ho zbý­vá jen dotvo­řit. Což může něko­mu i vadit. Nevýhodou také je, že nelze při­dat žád­né dal­ší lis­ty, ale pří­pad­ně lze kou­pit dal­ší deník a pokra­čo­vat v něm.

Určitě deník potě­ší toho, kdo si chce uspo­řá­dat myš­len­ky, rádi si zapi­su­je či si chce uspo­řá­dat infor­ma­ce na jed­nom mís­tě, na což je ten­to deník napros­to ide­ál­ní. Někoho může inspi­ro­vat si sepsat své sny a tou­hy a může se k nim vra­cet a zjiš­ťo­vat, co se mu již poda­ři­lo spl­nit. Využití dení­ku je růz­no­ro­dé. Také jej oce­ní ti, kte­ří chtě­jí mít infor­ma­ce na jed­nom mís­tě, ale nechce se jim něja­ký deník o své oso­bě vytvá­řet úpl­ně od počát­ku se vším všu­dy, ten­to deník jim prá­ci uleh­čí, neboť je již před­při­pra­ve­ný.

Svým zamě­ře­ním a gra­fic­kou strán­kou je určen spí­še pro ženy, ale i muž si k němu může najít ces­tu a dotvo­řit si jej dle sebe.

Myslím si, že deník je oprav­du pove­de­ný pro všech­ny kre­a­tiv­ce a ty, co chtě­jí mít infor­ma­ce na jed­nom mís­tě a uspo­řá­dat si myš­len­ky či jen pově­do­mí o tom, kdo vlast­ně jsme.


Autor: Cindy Wildeová

Žánr: dení­ky, kre­a­ti­vi­ta

Nakladatelství: Grada

Počet stran: 128

Hodnocení: 95 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73593 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71645 KB. | 13.07.2024 - 02:44:29