Kritiky.cz > Recenze knih > Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele

Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele

test
test
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Nároky na peda­go­gic­kou pro­fe­si stá­le vzrůs­ta­jí, zvy­šu­je se počet žáků a stu­den­tů se spe­ci­fic­ký­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi, stou­pá peda­go­gic­ká odbor­nost řady rodi­čů a jejich zájem o spo­lu­prá­ci se ško­lou. Na dru­hé stra­ně se však uči­te­lé setká­va­jí i s výraz­ným nezá­jmem někte­rých zákon­ných zástup­ců žáků o škol­ní vzdě­lá­vá­ní jejich dětí. Stresové fak­to­ry, kte­ré na osob­nost uči­te­le půso­bí ze všech stran, vedou u peda­go­gů nejen k čas­té­mu poško­ze­ní jejich zdra­ví, nárůstu psy­cho­so­ma­tic­kých obtí­ží, ale zejmé­na ke stá­le čas­těj­ší­mu výsky­tu syn­dro­mu vyho­ře­ní.“

Právě na uve­de­ný feno­mén moder­ní doby se sna­ží rea­go­vat pub­li­ka­ce Markéty Švamberk Šauerové Techniky osob­nost­ní­ho roz­vo­je a dušev­ní hygi­e­ny uči­te­le.
Po pub­li­ka­ci s názvem Jak pře­žít svou vlast­ní puber­tu s uči­te­li a rodi­či, urče­né pro dospí­va­jí­cí a vyda­né v Gradě před dvě­ma lety při­chá­zí autor­ka s kni­hou, zací­le­nou na peda­go­gy. Psycholožka Švamberk Schauerová nabí­zí uči­te­lům teo­re­tic­ká výcho­dis­ka pro poro­zu­mě­ní vzni­ku a vývo­ji dané­ho jevu. „Předkládá tech­ni­ky účin­né pre­ven­ce, jimiž mohou uči­te­lé pečo­vat o vlast­ní dušev­ní zdra­ví a před­chá­zet vzni­ku syn­dro­mu vyho­ře­ní (pří­pad­ně redu­ko­vat jeho dopa­dy v situ­a­ci, kdy k pro­je­vům vyho­ře­ní již došlo).“
Po před­mluvě autor­ky, v níž vysvět­lu­je vlast­ní moti­va­ci k sepsá­ní kni­hy a úvo­du při­chá­zí na řadu šest kapi­tol.
Ta prv­ní se týká dušev­ní­ho zdra­ví a zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu. „Kázání“ o slož­kách zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu může čte­ná­ře odra­zo­vat, stej­ně jako pouč­ky o rizi­ko­vých fak­to­rech ovliv­ňu­jí­cích zdra­vý život­ní styl. Jenže je to tak – vět­ši­na z nás své­mu tělu ško­dí vědo­mě, a tak neško­dí si zákla­dy zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu zopa­ko­vat.
Druhá kapi­to­la pojed­ná­vá o stre­su a jeho vli­vu na dušev­ní zdra­ví.  Autorka se v ní věnu­je také pří­či­nám stre­su u peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků a trou­fám si říci, že ale­spoň v jed­né z pod­ka­pi­tol se tak říka­jíc „najde“ snad kaž­dý peda­gog.
Na syn­drom vyho­ře­ní a jeho vliv na dušev­ní zdra­ví uči­te­lů je zamě­ře­ná tře­tí kapi­to­la, a to jak na jeho pří­či­ny a pří­zna­ky, tak na pre­ven­ci, dia­gnos­ti­ku a auto­di­a­gnos­ti­ku.
Čtvrtá kapi­to­la ve mně vzbu­zo­va­la úsměv – týká se dušev­ní hygi­e­ny a autor­ka v ní až pro­pa­gu­je wel­ness pro­gra­my pro uči­te­le. To je skvě­lá myš­len­ka, ale nedo­ta­že­ná do kon­ce, pro­to­že pla­ty ve škol­ství stá­le ješ­tě neu­mož­ňu­jí peda­go­gům absol­vo­vá­ní tako­vých wel­ness pro­gra­mů něko­li­krát roč­ně.
Snad nej­dů­le­ži­těj­ší kapi­to­lou kni­hy je pátá kapi­to­la nazva­ná Techniky osob­nost­ní­ho roz­vo­je jako sou­část pre­ven­ce dušev­ní­ho zdra­ví a pre­ven­ce vzni­ku syn­dro­mu vyho­ře­ní. Nabádá k bilan­co­vá­ní, změ­ně nega­tiv­ní­ho myš­le­ní v pozi­tiv­ní, uvě­do­mě­ní si vlast­ních úspě­chů, k sebe­po­zná­ní a k nácvi­ku sebe­při­je­tí.
Poslední kapi­to­lou je pojed­ná­ní o roz­ví­je­ní pro­fes­ních kom­pe­ten­cí jako pro­střed­ku pod­po­ry dušev­ní­ho zdra­ví a pre­ven­ce syn­dro­mu vyho­ře­ní. Autorka sezna­mu­je s mož­nost­mi celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­ní, kazu­is­tic­ký­mi semi­ná­ři, pomo­cí škol­ní­ho psy­cho­lo­ga ale i s kou­čin­kem nebo men­to­rin­gem.
Po kapi­to­lách závěr a shr­nu­tí násle­du­jí pří­lo­hy. Díky někte­rým z nich si uči­te­lé mohou ově­řit, jak na tom se svým dušev­ním zdra­vím jsou. Najdete zde pra­cov­ní list „pro­fil osob­nos­ti“, ori­en­tač­ní dotaz­ník, ale i dopo­ru­čo­va­ná balanč­ní cvi­če­ní nebo zázna­mo­vé lis­ty k auto­kou­čin­ku.
Osobně mě kni­ha zkla­ma­la, neob­sa­ho­va­la takřka žád­nou kazu­is­ti­ku a někte­ré defi­ni­ce poj­mů byly pří­liš obec­né, nic neří­ka­jí­cí a jako­by „na vodě“.
Za její pří­nos poklá­dám hlav­ně pří­lo­hy a také seznam lite­ra­tu­ry.

Techniky osob­nost­ní­ho roz­vo­je a dušev­ní hygi­e­ny uči­te­le
Autor: Markéta Švamberk Šauerová
Žánr: nauč­ná lite­ra­tu­ra
Rok vydá­ní: 2018
Nakladatelství: Grada Publishing a.s.
Počet stran: 276
Hodnocení: 70 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vojtěch Dyk17. srpna 2014 Vojtěch Dyk Vojtěch Dyk (* 23. července 1985 Praha) je český herec a hudebník. Je synem známého literárního historika a spisovatele PhDr. Radko Pytlíka, CSc., a Věry Dykové, majitelky […] Posted in Profily osob
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […] Posted in Filmové recenze
  • Throne of Valyria | Quest #ForTheThrone - Dawn22. března 2019 Throne of Valyria | Quest #ForTheThrone - Dawn Posted in Videa
  • Halloween končí15. října 2022 Halloween končí Po roce je tu zase říjen, svátek Halloween za dveřmi, no a s ním je tu i nový horor s Michaelem Myersem, který na sebe tentokrát nenechal dlouho čekat. Možná by bylo lepší to formulovat […] Posted in Filmové recenze
  • It's Murder! (1977)29. října 2012 It's Murder! (1977) Tímto snímkem odstartoval Sam Raimi a jeho banda svou hvězdnou kariéru. V rodinném sídle umírá bohatý strýc. Lépe rečeno je zavražděn neznámým pachatelem. V poslední vůli vše odkázal […] Posted in Horory
  • Rafinovaně skládaný papír23. března 2018 Rafinovaně skládaný papír Snad každý z nás v mládí poskládal z papíru harmoniku, vlaštovku nebo žabku na čtyři prsty, se kterou se hrály dětské hry. Pro ty, co od vlaštovek pokročili trochu dál, je určena novinka  […] Posted in Recenze knih
  • Černé zrcadlo - Beyond the Sea25. června 2023 Černé zrcadlo - Beyond the Sea Beyond the sea nám ukázal podobný koncept jako Avatar ale tady v podání Aarona Paula to byl jinej level. Zvyšující se pasivní rivalita protagonistů zapříčiněná radikálními hipízáky […] Posted in Krátké recenze
  • Lucy - Opravdu používáme jenom část svého mozku?23. listopadu 2020 Lucy - Opravdu používáme jenom část svého mozku? Studentka Lucy má přítele, který stejně jako ti předchozí nepatří mezi nejlepší partie. Důkazem je i to, že ji přemlouvá, aby místo něj předala „důležité listiny“. To se mu nedaří, a tak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rozhovor s Ondřejem Trojanem31. října 2016 Rozhovor s Ondřejem Trojanem Jak jste se dostal jako producent a režisér hraných filmů k produkování celovečerního animovaného filmu? Někdy v roce 2009 bez ohlášení zaklepala na dveře naší kanceláře dosti pitoreskní […] Posted in Rozhovory
  • Vsaďte na ty správné služby16. prosince 2016 Vsaďte na ty správné služby V dnešní době není rozhodně něčím složitým založit si vlastní stránky. Internet má doma k dispozici snad každý, o tom nepochybujte. Díky němu můžeme přes internet zařizovat […] Posted in Domácí rady

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07267 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71657 KB. | 17.06.2024 - 22:20:55