Kritiky.cz > Recenze knih > Temnota v něm od Alice Raine

Temnota v něm od Alice Raine

temnota
temnota
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Erotický román „Temnota v něm“ si vás zís­ká hned po pře­čte­ní prv­ních strá­nek, a navíc je i  prv­ním dílem nové „pěk­ně pepr­né“ ero­tic­ké série, tak­že se může­te již brzy těšit na pokra­čo­vá­ní.

Hlavní hrdin­kou toho­to tem­né­ho pří­bě­hu plné­ho ero­ti­ky je Rebecca, tak tro­chu styd­li­vá maji­tel­ka drob­né­ho knih­ku­pec­tví, kte­rou okouz­lí a zce­la si ji pod­ma­ní slav­ný kla­ví­ris­ta Nicholas Jackson, s nímž se sezná­mi­la tak tro­chu díky své nut­ka­vé a obse­siv­ní poru­še psát doslo­va o čem­ko­li, jen pokud to bude moci „pub­li­ko­vat“. A tak se i sta­lo.

Rebecca milo­va­la hru na pia­no, a když jed­no­ho dne byla pozva­ná na kon­cert jaz­zo­vé­ho tria ve slo­že­ní Nicholas Jackson, Anthony Gurage a Isla Burrenová, nevá­ha­la ani chvi­lič­ku. Koncert jí nadchl nato­lik, že si neod­pus­ti­la napsá­ní pozi­tiv­ní­ho hodnocení-recenze, kte­rou si pře­če­tl zná­mý hudeb­ní pro­du­cent. Ze dne na den se z toho­to tria sta­ly hvězdy vystu­pu­jí­cí po celém svě­tě.

V té době ješ­tě Rebecca zda­le­ka  netu­ši­la, jakým způ­so­bem vstou­pí do její­ho živo­ta prá­vě Nicholas, a jak moc ji zapla­ví svo­jí váš­ní a domi­nan­cí, kte­ré jen těž­ko doká­že odo­lat. Jedno setká­ní s Nicholasem a neče­ka­ná nabíd­ka páteč­ních sou­kro­mých lek­cí pia­na, jež se pokaž­dé zvrh­ne ve vzru­šu­jí­cí sex, při kte­rém Rebece neza­po­me­ne vždy uká­zat novou tech­ni­ku nebo hrač­ku. Jejich spo­leč­ně strá­ve­ný čas byl neu­vě­ři­tel­ně inten­ziv­ní a plný váš­ně.

Rebeccu Nicholas nesku­teč­ně při­ta­ho­val a díky své neú­stup­né domi­nan­ci a nezkrot­né váš­ni si ji napros­to pod­ma­nil až do ono­ho osud­né­ho dne, kdy se jejich ces­ty úpl­ně roze­šly.

Rebecca se sna­ží na vztah s Nicholasem úpl­ně zapo­me­nout, a když užuž se jí to poma­lu daří, tak se Nicholas z niče­ho nic obje­vu­je v jejím knih­ku­pec­tví s žádos­tí o dru­hou šan­ci. Dá mu Rebecca dru­hou šan­ci? Nechá Nicholas nahléd­nout Rebeccu do své tem­né minu­los­ti, kte­rou si v sobě nesl celý život?

Pokud se máme začít vídat čas­tě­ji, Nicholasi, chci o tobě vědět úpl­ně vše. už žád­né taj­nos­ti. Chci vědět, proč sis zvo­lil tako­vý život­ní styl. Proč jsi domi­nant­ní. Řekl jsi mi, že k tomu máš důvod a já ten důvod chci znát, chci vědět, s kým jsem se to zaplet­la.“ V pře­kla­du to zna­me­na­lo: „Chci vědět vše o muži, kte­ré­ho milu­ju,“ ale samo­zřej­mě jsem to neřek­la nahlas.

Můžou tito dva spo­lu mít sku­teč­ný vztah, ane­bo jen vztah zalo­že­ný čis­tě jen na sexu? A jakou roli v celém pří­bě­hu sehra­je Nicholasův bra­tr Nathan se Stelou? Co všech­no bude chtít, aby Rebecca pro ně udě­la­la? Dokáže se Nicholas kvů­li Rebecce sku­teč­ně změ­nit?

temnota2

„Lidé jsou jako vit­rá­že, když na ně dopa­da­jí slu­neč­ní paprsky, třpy­tí se a září, když ale nasta­ne sou­mrak, pou­ze vnitř­ní svět­lo odha­lí jejich pra­vou krá­su.“ (Elisabeth Küblerová-Rossová)

Temnota v něm vám bude hod­ně při­po­mí­nat kul­tov­ní sérii „Padesát odstí­nů šedi“, ale neboj­te se, urči­tě nebu­de­te zkla­má­ní, prá­vě nao­pak.

Kniha obsa­hu­je spous­tu bar­vi­tě vylí­če­ných sexu­ál­ních scén a prak­tik, kte­ré si doslo­va „živě“ před­sta­ví­te, a kte­ré vás doslo­va nabi­jí ero­ti­kou a váš­ní. Kromě toho jsem hod­ně uví­ta­la myš­len­ko­vé pocho­dy hlav­ní hrdin­ky, to jak vše vní­má a pro­ží­vá, co jí trá­pí. Samozřejmě nechy­bí ani nestoud­né a chlíp­né myš­len­ky, jež bys­te jen těž­ko u tak křeh­ké a zakřik­nu­té dív­ky čeka­ly. Ne nadar­mo se říká, že tichá voda bře­hy mele....

Temnota v něm je skvě­le napsa­ná a doslo­va vás pohl­tí. Navíc se mi líbí ote­vře­ný konec, jež před­zna­me­ná­vá, že v dal­ším díle se máme opět na co těšit, a to, jak se bude odví­jet dal­ší vztah Nathana a Stely.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský 

TEMNOTA V NĚM

Napsala: Alice Raine

Vydal Dobrovský s.r.o. v edi­ci Omega

Rok vydá­ní: 2019

Počet stran: 247

ISBN 978-80-7390-786-0Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97162 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72140 KB. | 21.04.2024 - 19:39:06